Anförande om regeringsprogrammet för Vanhanens II regering

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens II regering tillsatt 19.4.2007 Statsrådets meddelande SRM 1/2007 rd Elisabeth Nauclér /r: Värderade herr talman! Åland är ett självstyrt område inom Finlands gränser, en produkt av civilian crisis management innan begreppet ens hade uppfunnits. Ålands självstyrelse är resultatet av internationell medling i republikens barndom. Vår autonomi visasLäs mer »

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens II regering tillsatt 19.4.2007

Statsrådets meddelande SRM 1/2007 rd

Elisabeth Nauclér /r: Värderade herr talman! Åland är ett självstyrt område inom Finlands gränser, en produkt av civilian crisis management innan begreppet ens hade uppfunnits. Ålands självstyrelse är resultatet av internationell medling i republikens barndom. Vår autonomi visas upp i alla världens hörn som en success story av både Finland och Åland. För att Åland skall fortsätta vara en förebild i internationella sammanhang krävs det att självstyrelsen utvecklas i takt med andra autonoma rättsordningar i Europa och så har inte varit fallet under de senaste åren.

Relationerna har varit frostiga, för att inte säga djupfrysta. Den högsta politiska ledningen på Åland har blivit polisanmäld av riksmyndigheterna och här hade det funnits behov av crisis management. Därför är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att Åland aldrig tidigare har fått en så framskjuten plats i något regeringsprogram, en tydlig markering av god vilja och en resultatinriktad politik.

För det första vill jag nämna sjöfarten. Åland har lagstiftningsbehörighet inom de flesta näringsgrenar utom den allra viktigaste, sjöfarten. Finland-Åland har i dag en handelsflotta med en genomsnittsålder på närmare tjugo år. Motsvarande ålder för EU:s handelsflotta är tolv år och det beror på att sjöfarten i Finland inte fått möjlighet att konkurrera …

Talmannen (knackar): Ursäkta mig! – Toivon, että edustajat ottaisivat paikkansa ja kuuntelisivat kulloinkin annettua puheenvuoroa.

Talaren: Kiitos! – Motsvarande ålder för EU:s handelsflotta är tolv år och det beror på att sjöfarten i Finland inte fått möjlighet att konkurrera på lika villkor som konkurrenterna i omgivningen.

I programmet konstateras nu att den finländska sjöfartens konkurrenskraft skall förbättras så att den ligger på samma nivå som i de viktigaste konkurrentländerna med hjälp av de stödformer som tillåts av EU och genom en revidering av beskattningen av rederier. Tonnageskattelagstiftningen revideras så att den skall bli konkurrenskraftig. Ibruktagandet av generella avsättningar utreds. Målet för havspolitiken är att trygga en positiv utveckling av den finska handelsflottan, sysselsättningen av finska sjöfarare samt försörjningsberedskapen.

Sjöfarten är sedan generationer livsnerven i det åländska samhället men det är lika viktigt för Finland att ha en egen flotta för landets försörjning. Hur vi, vår flotta, skall överleva i världskonkurrensen finns alltså intaget i regeringens program. Dessutom var alla partiledare i den senaste valrörelsen överens om att det måste utarbetas en långsiktig strategi för sjöfarten och därför räknar jag med allt stöd i denna viktiga fråga.

För det andra vill jag uttrycka min stora glädje över att Åland för första gången lyfts fram under den Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska rubriken. Ålands ställning som demilitariserat och neutraliserat område förutsätter en särskild uppmärksamhet i dessa sammanhang och även det noterar jag med tacksamhet.

För det tredje har Åland fått ett eget avsnitt i programmet och där lyfts de stora frågorna upp. Vanhanen I tillsatte i juni 2005 en utredningsman med uppdraget att utreda de ekonomiska systemen i centrala europeiska autonomier. Utredningen, som bär namnet “Europeiskt självstyre i omvandling” och finns i finsk översättning, är enbart en jämförande beskrivning av olika autonoma system. Utredningen ligger nu bara och väntar på att det tas politiska initiativ för att självstyrelsen skall få möjlighet att ta ett större ansvar för sin ekonomi i den utsträckning de åländska politiska organen så önskar.

Under rubriken “Åland” återfinns vidare den för Ålands del så problematiska EU-tillhörigheten. EU känner bara till självständiga stater som medlemmar, därför har alla andra autonoma områden med en så stark konstitutionell ställning som Åland valt att stå utanför EU. Åland har därför problem som ingen annan autonomi i Europa har och det har lett till en stor besvikelse eftersom Ålands självstyrelse sakta men säkert äts upp.

Finland och andra stater, liksom Åland, gav över makt till EU vid inträdet. De självständiga staterna kompenseras för behörighetsbortfallet med platser i Europaparlamentet, talerätt vid domstolen m.m. Självstyrande områden däremot får ingen kompensation och landskapets möjligheter att påverka är inte längre tryggade.

Ålands självstyrelse har reducerats på ett sätt som inte motsvarar intentionerna i 1921 års beslut av Nationernas förbund i Genève om att Åland skulle garanteras en vidsträckt självstyrelse. Det motsvarar inte heller den utveckling övriga självstyrelser i Europa genomgått. Jag vill här också hänvisa till grundlagsutskottets betänkande i ärendet i slutet av förra året.

Europeiska unionen har fått en framträdande roll i Finlands nya regeringsprogram. Finland skall aktivt verka för revidering av EU och initierar ett stärkt Östersjösamarbete inom unionen. Den skrivning som nu finns i regeringsprogrammet om Ålands fortsatta ställning inom EU ger möjlighet att åstadkomma förbättringar i första hand nationellt men om så behövs även inom EG-rätten, och den utsträckta handen tar vi gärna.

Sist men inte minst har Åland fått en särskild ålandsminister och ett särskilt sekretariat med placering vid justitieministeriet som skall ha ett särskilt ansvar för koordineringen av de åländska frågorna. Det förväntar vi oss mycket av.

Ärade herr talman och bästa riksdagskolleger! Jag rekommenderar att ni använder sommaren till att besöka landskapet Åland och på ort och ställe bekanta er med de problem som jag nu bara snuddat vid och som i riket är alltför okända.

Nylund: Arvs- och gåvoskattreformen sporrar till sysselsättning!


Riksdagsledamot Mats Nylund är förvånad över påståendena att en lindring av arvs- och gåvoskatten enbart skulle gynna de förmögna.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen fattade beslut om utskottsplatser


Svenska riksdagsgruppen fattade på torsdagen beslut om den slutliga utskottsfördelningen. Gruppen måste främst besätta de platser som Astrid Thors lämnade då hon utsågs till minister.

Läs följande artikel