Gruppens lagmotion: Krigsveteraner bör få avgiftsfria gravplatser

Då den nya begravningslagen godkändes av den förra riksdagen i februari insmög ett fel i lagtexten. Den nya begravningslagen förutsätter att avgifterna för begravningsplatserna skall vara desamma för alla obe-roende om den som skall gravsättas är församlingsmedlem eller inte. En strikt tolkning av lagen omintetgör kutymen och traditionen att gratis upplåta gravplatser åt landets krigsveteraner.

Svenska riksdagsgruppen har med Nils-Anders Granvik som första undertecknare inlämnat en lag-motion med målet att ändra den ifrågavarande paragrafen. Svenska riksdagsgruppens förslag skulle tillåta en församling eller kyrklig samfällighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan att kunna bevilja avgiftsfrihet åt krigsveteraner.

– Det är inte godtagbart eller förenligt med lagstiftarens vilja att detta förfarande i fortsättningen skall vara förbjudet, säger riksdagsledamot Nils-Anders Granvik.

Granvik poängterar att det är ytterst viktigt att det tydliga misstag som skett i beredningsskedet av lagen så snabbt som möjligt rättas till.

– Motiveringarna bakom den nya bestämmelsen är i för sig godtagbara, men hittills har det varit praxis att upplåta avgiftsfria begravningsplatser åt krigsveteraner. Den traditionen bör kunna fort-sätta, anser Nils-Anders Granvik.

* * * *

Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin lagmotion att till begravningslagen, som riksdagen godkände 7.2.2003, fogas till 6 § ett nytt tredje moment som följer:

6 §(1-2 mom. oförändrade)Vad som nämns i 2 mom. utgör inget hinder för att en församling eller kyrklig samfällighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan enligt prövning beviljar avgiftsfrihet åt krigsveteraner.

* * * *

29.3.2003

Företagandet och sysselsättningen i fokus i regeringsprogrammet


Regeringsförhandlingarna har varit långa och svåra. Men slutresultatet är ändå bra, anser Sfp. Programmet innehåller betydande satsningar på sysselsättning och företagande. De ekonomiska ramarna innebär ökade utgifter, på ca 1 % per år, vilket stämmer överens med Sfp:s svar på regeringssonderarens frågor. Detsamma gäller de överenskomna skattesänkningarna.

Läs föregående artikel

Nylander och Thors nya ansikten i Sfp:s riksdagsgrupp.


I riksdagsvalet 2003 fick sfp 8 mandat och 4,6 procent av rösterna.Sex medlemmar av Svenska riksdagsgruppen fick förnyat förtroende i valet den 16 mars.

Läs följande artikel