Konventets förslag om fiskeri och marina resurser är obegripligt

Fritt för publicering torsdagen 19.6.03 kl 9.00

(anförande i debatten om bevarandet av den marina miljön onsdagen den 18.6.03)

Framtidskonventet föreslår att bevarandet av havens biologiska resurser skall tillhöra unionens exklusiva kompetens eller behörighet, medan fisket i övrigt skall vara ett område där EU och medlemsstaterna har delad behörighet. Det skulle alltså bli EU som ensamt bestämmer om vilka djurarter som skall skyddas och hur de skall skyddas. Däremot skulle medlemsländerna ha delat ansvar för att fatta beslut om det sätt på vilket fisket utövas.

Detta är åter ett exempel på att den del av framtidskonventets arbets som utarbetats bakom lyckta dörrar, har debatterats mest i offentligheten, De sk institutionella frågorna, skall EU ha en president och en utrikesminister eller inte; skall alla medlemsländer ha en kommissionär har helt dominerat arbetet de senaste månaderna. Däremot har de andra delarna fallit i skymundan. Det är väldigt beklagligt för i dem avgörs till stor del hur Unionen fungerar.

Konventets förslag till att skilja åt frågan så här är obegriplig för alla som är närmare bekanta med fiskerifrågor. Regler om hur fisket utövas är de regler genom vilka vi beslutar om bevarandet av de biologiska resurserna. Genom bestämmelser om maskors storlek, om fisketider och tillåtna redskap kan fisket regleras. Verkligt viktigt för bevarandet av den marina miljön är också att stöden till de flytande fiskfabrikerna upphör.

För mig är det oklart hur konvnetets förslag skulle fungera i praktiken? Vad kommer det att tex innebära för förhållandet mellan sälar och fiskerinäringen? Till denna del vädjar jag till kommissionen att Ni allvarligt tar er en funderare och förklarar för mina vänner fiskarna i Kvarken, Finska Viken och Skärgårdshavet hur kommer beslutsfattandet att gå till?

Rädda Söderskärs kulturhistoriskt viktiga miljö  bilda ett navigationshistoriskt centrum, föreslår Thors


S

Läs föregående artikel

Riksdagen gav församlingarna rätt att erbjuda gratis gravplatser åt veteraner.


Den slutliga begravningslagens innehåll motsvarar Nils-Anders Granviks lagmotion om veteranernas gravar. Då den nya begravningslagen godkändes av den förra riksdagen i februari insmög ett fel i lagtexten.

Läs följande artikel