Kvarkentrafiken för en levande nordism

Svenska folkpartiets kretsstyrelse i Österbotten tar upp kvarkentrafikens betydelse i sitt uttalande från 9/11 2011.

Kvarkentrafiken är en av våra livsnerver när det gäller transportförbindelser i kustområdet Österbotten. Trafiken över Kvarken skall ses som en del av satsningarna på infrastrukturen med stor regional betydelse, men också ur ett nordeuropeiskt perspektiv anser SFP:s kretsstyrelse i Österbotten. Den ökade marknaden i öst ger även verkningar i Kvarkenregionen, därför behövs öppna och regelbundna transporter mellan Skandinavien och Ryssland.

Goda och pålitliga förbindelser ger kringeffekter i hela Österbotten och den har stor vikt för upprätthållandet av de regionala näringarna i hela mittnorden. Kvarkentrafiken har samtidigt betydelse för invånarna och deras möjligheter att hålla släktband levande, för arbetspendlare och studerande. Som transportlänk för industrin är Kvarkentrafiken ett alternativ som ger den kortaste resvägen och en konkurrenskraftig restid för planerade transporter i västlig riktning. Detta har betydelse för Österbottens, och hela landets konkurrenskraft.

SFP i Österbotten understryker vikten av att det goda samarbetet mellan de nordiska länderna och vet att SFP:s representanter i EU-parlamentet, regering, och riksdag samt i Österbottens förbund och Kvarkenrådet, arbetar för att få gehör för Kvarkentrafiken, som en av de många frågorna med hög prioritet.

Genom samarbete mellan de nordiska länderna skapas möjligheter att undersöka olika lösningsmodeller för en fungerande trafik över Kvarken, vilket har stora regionala näringsinslag likväl som kulturella och sociala aspekter av mycket stor betydelse.

Helsingfors stads budget 2012


Budgetförhandlingarna var det här året en ganska seg tillställning. Det berodde inte på överstora krav utan snarare på att det fanns, och finns, olika antagande om hur vår ekonomiska omgivning kommer att gestalta sig.

Läs föregående artikel

Svenska veckan firades med temat tolerans, öppenhet och respekt


Folktignets ordförande, Christina Gestrin lyfte i sina hälsningsord fram nationalspråksstrategin, kommunreformen och frågan om tvåspråkiga skolor.

Läs följande artikel