Livskraftiga kommuner, god service och ett fungerande vägnät avgörande

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (sfp) höll 25.4 sitt inlägg i debatten om
regeringsprogrammet, där han tog speciellt fasta på kommunerna, regionerna samt
landsbygden och trafikförbindelserna.

När det gäller kommunerna bör man speciellt värna om att medborgarna hartillgång till en god service oavsett boningsort och språktillhörighet. För atttrygga denna service krävs en stark ekonomisk grund och fungerandekommunstrukturer som vågar introducera nya sätt att producera servicen på. -Jag välkomnar varmt att regeringen fortsätter det målmedvetna arbetet attgenomföra kommun- och servicestrukturreformen för att trygga livskraftiga ochserviceinriktade kommuner för alla invånare, konstaterar Blomqvist.Regeringen kommer att fortsätta med det behovsprövade finansieringsunderstödetoch stödet kommer allt mer att kopplas fastare samman med processerna med attrevidera kommunernas strukturer och serviceproduktion. – Det är med glädje jagnoterar att regeringen i klartext konstaterar att eventuella ändringar ikommunernas skattebas kompenseras fullt ut, säger Blomqvist.Regeringen stöder en strategisk utveckling på eget initiativ i våra regioneroch landskapsutvecklingspengarna står inför en nivåförhöjning. – Det är bra attdet i regeringsprogrammet finns en skrivning om att regionaliseringen avarbetsplatserna inom statsförvaltningen fortsätter på ett jämnare sätt i olikadelar av landet.Fungerande trafikförbindelser i hela landet, också på landsbygden, är enförutsättning för tillväxt och välfärd. Satsningar på vägnätet är klokregionpolitik. Regeringen har som mål att ge tillräckligt med anslag förupprätthållandet av trafikleder, så att servicenivån och trafiksäkerhetenhåller hög standard. Basnätverkets finansiering och det lägre vägnätetsunderhåll samt de enskilda vägarnas betydelse i ett fungerande vägnät betonas.Regeringen kommer att förbättra järnvägarnas standard och fortsättaelektrifieringsprogrammet.- Jag är mycket nöjd med regeringsprogrammet, det har alla förutsättningar föratt konkret utveckla och garantera en god service för invånarna i landets alladelar, säger Blomqvist avslutningsvis.Tilläggsuppgifter: Thomas Blomqvist tfn: 050 512 1776

Nylund: Arvs- och gåvoskattreformen sporrar till sysselsättning!


Riksdagsledamot Mats Nylund är förvånad över påståendena att en lindring av arvs- och gåvoskatten enbart skulle gynna de förmögna.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen fattade beslut om utskottsplatser


Svenska riksdagsgruppen fattade på torsdagen beslut om den slutliga utskottsfördelningen. Gruppen måste främst besätta de platser som Astrid Thors lämnade då hon utsågs till minister.

Läs följande artikel