Partidagen närmar sig!

Svenska folkpartiets partidag arrangeras 18-19 juni 2011 på Aalto-universitetets kongresscentrum Dipoli i Esbo. Sammanlagt väntas kring 300 personer delta.

Fredagen den 17 juni arrangeras ett seminarium om nordiskt samarbete i Europa kl. 18:00 på Hanaholmen i Esbo. Medverkande är samhällsdebattör Gunnar Wetterberg (Sverige) och Europaparlamentariker Carl Haglund. Kommentatorer är Eva Biaudet, Jan-Erik Enestam och Christina Gestrin.

Själva partidagen och den allmänpolitiska debatten inleds på lördag förmiddag med ett tal av SFP:s partiordförande Stefan Wallin.

Partidagen har i år över 200 anmälda delegater. Partidagen besöks också av utländska gäster från Sverige, Norge, Danmark och Estland. Med delegater, gäster och tjänstemän stiger deltagarantalet till cirka 300 personer.

Partidagen behandlar i år 41 motioner. Motionerna är uppdelade i fyra större block, som behandlas i olika beredningsutskott på partidagen. Tre av beredningsutskotten behandlar politiska frågor och det fjärde utskottet, förvaltningsutskottet, behandlar motioner som berör SFP:s organisation.

Bland årets motioner hittar vi motioner om seniorpolikliniker, motioner om öppen källkod och motioner om samernas rättigheter.

En av motionerna som kan nämnas är Svensk Ungdoms (SU) motion om behovet att reformera språkundervisningen. SU tar i sin argumentation fasta på att en tidigareläggning av det andra inhemska språket samt en starkare betoning på muntlig språkundervisning skulle ha positiva effekter. Partistyrelsen presenterar i sitt beslutsförslag åtta punkter hur språkundervisningen borde reformeras, bl.a. skall betoningen i undervisningen läggas på kommunikativa färdigheter.

Bland de övriga motionerna kan man notera motionerna 22 och 23 om barnens rättigheter. Motion 22 tar upp far- och morföräldrars rätt att träffa sina barnbarn och motion 23 tar upp barnens rätt att träffa förälder som sitter i fängelse.

Tillgången till SVT i Finland är en fråga som har väckt mycket diskussion redan tidigare, och nu finns frågan som motion på partidagen. Partistyrelsens beslutsförslag är att tillgången till SVT:s utbud i sin helhet ska tryggas i Svenskfinland till en skälig kostnad.

Bland motionerna som berör SFP:s organisation kan vi nämna motion 38 om att införa en utrikespolitisk talesman för SFP. Partistyrelsen konstaterar i sitt beslutsförslag att detta alternativ ska beaktas när SFP:s arbetsmetoder utvecklas.

Alla personval sker på söndagen.

Alla motioner, partidagshandlingar och tidtabeller finns på http://sfp.fi/sv/verksamhet/partidag_2011/

De pressrepresentanter som är anmälda till partidagen får partidagshandlingarna också per post.

Tilläggsuppgifter om partidagsmotionerna:

Magnus Öster

Politisk sekreterare

050 5572725

Päivi Storgård kandiderar till SFP:s vice ordförande


Redaktören Päivi Storgård, 45, från Helsingfors kandiderar till Svenska folkpartiets vice ordförande på partidagen i Esbo inkommande veckoslut.

Läs föregående artikel

Grönt ljus för reduktionsfisket


EU-kommissionen har gett grönt ljus för reduktionsfisket.

Läs följande artikel