Projektet Främjande av motion i skolan ska bli mer omfattande

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har tillsatt en arbetsgrupp vars målsättning är att öka fysisk aktivitet bland skolbarn och befästa rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn i skolåldern i alla grundskolor. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 december 2012.

– För att förbättra vår folkhälsa och välfärd bör personer i alla åldrar motionera mera. Grunden för aktiv motionering skapas redan som ung och därför är det verkligen viktigt att barn rör mycket på sig i skolan och inte enbart under gymnastiktimmarna. Timfördelningsarbetsgruppens nyligen gjorda förslag på att öka antalet gymnastiktimmar stödjer ytterligare barnens motionering, säger kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.

Arbetsgruppen ska bl.a. planera material och bereda åtgärder för att göra projektet riksomfattande, organisera utbildning och handledningen för rektorer och lärare i skolor som deltar, skapa ett uppföljningssystem för fysisk funktionsförmåga och genomföra uppföljningen som en del av omfattande hälsokontroller i årskurserna 5 och 8, genomföra pilotprojektet och producera forskningsdata som stödjer projektet.

-Främjande av motion i skolan innebär att hela skolgemenskapen förbinder sig till att utveckla verksamhetskulturen, konstaterar undervisningsminister Henna Virkkunen. Att barn och unga håller på att delas upp i dem som aktivt rör på sig och dem som ur hälsoperspektiv inte gör det ger anledning till oro. Därför är det viktigt att förutom öka antalet gymnastiktimmar också främja att hela skoldagen är motionsinriktad, fortsätter Virkkunen.

Huvudmålet med projektet Främjande av motion i skolan är att befästa en motions- och hälsoinriktad verksamhetskultur i de finländska skolorna samt öka motionen i skolan. Med motion i skolan avses all den fysisk aktivitet som ingår i skoldagen eller i omedelbar anslutning till den (inte enbart gymnastik som skolämne). Projektet genomförs som ett försöksprojekt under tiden 1.6.2010-31.12.2012 och finansieras med vinstmedel från tippning och penninglotterier för främjande av idrott och fysisk fostran i statsbudgeten för 2010-2012.

Arbetsgruppens ordförande är överinspektör Hannu Tolonen från undervisnings- och kulturministeriet och medlemmar överinspektör Mari Miettinen från social- och hälsovårdsministeriet (suppleant: överinspektör Veli-Matti Risku, social- och hälsovårdsministeriet), motionschef Matti Santtila från försvarsministeriet (suppleant: träningschef Jouni Ilomäki, försvarsministeriet), överdirektör Petri Pohjonen från Utbildningsstyrelsen (suppleant: undervisningsråd Matti Pietilä, Utbildningsstyrelsen), planerare Johanna Tokola från Finlands Föräldraförbund (suppleant: utvecklingschef Outi Hurme, Finlands Föräldraförbund), professor i idrottspedagogik Lauri Laakso från Jyväskylä universitet (suppleant: överassistent i idrottspedagogik Arja Sääkslahti, Jyväskylä universitet), ordförande Riitta Pääjärvi-Myllyaho från Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry (suppleant: vice ordförande Lea Väyrynen, Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry), specialplanerare Arja Puska från Mannerheims barnskyddsförbund (suppleant: direktör för barn- och familjeverksamhet Anne Viinikka, Mannerheims barnskyddsförbund), utvecklingschef Reijo Ruokonen från Ung i Finland (suppleant: utvecklingschef Jukka Karvinen, Ung i Finland), generalsekreterare Hilkka Laitinen från Studerandenas Idrottsförbund (suppleant: Akseli Hakala, Studerandenas Idrottsförbund), enhetschef Tobias Karlsson Finlands Svenska Idrott (suppleant: verksamhetsledare Christel Lundström, Finlands Svenska Idrott), verksamhetschef Kristiina Jakobsson från Koululiikuntaliitto (suppleant: utvecklingschef Terho Tomperi, Koululiikuntaliitto), specialrådgivare Satu Heikkinen från undervisnings- och kulturministeriet (suppleant: överinspektör Maria Biskop, undervisnings- och kulturministeriet).

Till sekreterare för arbetsgruppen kallades kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen från undervisnings- och kulturministeriet och projektchefen Antti Blom från projektet Främjande av motion i skolan.

Ytterligare upplysningar:

– kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, tfn (09) 160 77278

Kongressen förnyade SU


Mindre förbundsstyrelse, inget arbetsutskott och ny förbundsordförande är några av de ändringar som Kongressen förde med sig.

Läs föregående artikel

Gruppanförande 2.6


Gruppanförande i responsdebatten om kommun- och servicestrukturreformen

Läs följande artikel