SFP lanserade miljöpolitiskt valprogram

SFP har lanserat sitt valprogram om miljöfrågor. Programmet fokuserar på frågor om energieffektivitet, ny miljöteknologi och förnybar energiproduktion, miljövänlig samhällsplanering och byggande, Östersjön och skärgården, hållbar avfallshantering, kemikalier i vardagen samt närproducerad mat.

Genom att satsa på forskning, utveckling och tillämpning av energieffektiv teknologi förstärks Finlands konkurrenskraft i världen. I Finland har vi goda förutsättningar att öka användningen av bioenergi i olika former. Nya hus skall främst värmas med lokala förnybara energialternativ. Genom att undvika elintensiva uppvärmningsformer kan man minska behovet av kärn- och kolkraft.

SFP förespråkar ökad medvetenhet om träbyggandets fördelar för miljön och klimatet. Kommuner bör göra upp arkitekturpolitiska program som inkluderar åtgärder för energieffektivering i byggande och markanvändning samt trafiklösningar. Klimatstrategier med mål för förnybar energi bör finnas i varje kommun och region i vårt land.

Östersjöns största hot är övergödningen och transporterna av farliga ämnen, främst olja. Reduceringsfisket är ett kostnadseffektivt sätt att få bort fosfor och kväve från skärgårdsvikarna. Oljeskyddsberedskapen bör fortsättningsvis förbättras.

Utvecklingen av avfallsförbränningstekniken möjliggör bl.a. tillvaratagandet av energin ur förbränningsprocessen. För att förhindra att återvinningsbara material bränns måste de kvantitativa målen för återvinningen av olika material slås fast i avfallsförordningen. Insamlingen av problemavfall, t.ex. energisparlampor, måste förbättras och göras konsumentvänligare.

Frågan om kemikaliers kombinationseffekter är synnerligen aktuell och det är mycket viktigt att de här frågorna utreds och att lagstiftningen utvecklas till att beakta kombinationseffekterna av också små mängder riskfyllda ämnen i konsumentprodukter som används regelbundet i vardagen.

Vi vill befrämja en mångsidig primärproduktion och en inhemsk livsmedelsproduktion. Marknaden på närproducerad och ekologisk mat växer genom att konsumenterna värdesätter trygga, inhemska råvaror och livsmedel. Alla produkter så som basråvaror och förädlade produkter måste ha en klar och tydlig ursprungsmärkning.

SFP:s miljöpolitiska valprogram har sammanställts av partiets miljödelegation som leds av riksdagsledamot Christina Gestrin.

Programmet finns på adressen http://www.sfp.fi/Site/Data/100/Files/Miljopol_webb.pdf

Blomqvist: Glädjande nyheter gällande Raseborgs ishall!


Idag har Undervisnings- och kulturministeriet slagit fast årets investeringsstöd för idrottsanläggningar. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) välkomnar beslutet att Raseborgs ishall finns med bland de idrottsbyggen som kommer att få understöd.

Läs föregående artikel

 Stärk det som förenar, inte det som drar isär


Sveriges utbildningsminister, vice statsminister och Folkpartiets ordförande Jan Björklund betonade under sitt Finlandsbesök vikten av att satsa på de enande krafterna i vårens riksdagsval.

Läs följande artikel