Språklagen nu i riksdagen

Henrik Lax konstaterade att beredningsprocessen av den nya språklagen har präglats av en brobyggarstämning.
– Språklagskommittén avgav för ett år sedan ett enhälligt betänkande i frågan; kommittén hade en exceptionellt bred sammansättning och dess arbete präglades av öppenhet. Också regeringen var enhällig då den avlät lagpropositionen, summerade Lax i talarstolen.

Språklagsreformen är en del av uppföljningen av den s.k grundrättighetsreformen som trädde i kraft år 1995. Då fastslogs i moderniserad form principen om landets två likvärdiga national-språk. Lagförslaget strävar till att modernisera vår 80 år gamla språklagstiftning. I en rättsstat av EU-snitt är det ett måste att lag och verklighet fås att stämma överens med varandra.

Somliga har ropat på straffsanktioner för att garantera att lagen efterlevs. – Språklagskommittén liksom regeringen föreslår i stället att regeringen under varje riksdagsperiod till riksdagen skall avge en berättelse om bl.a. tillämpningen av språklagstiftningen. Det är ett klokt förslag som ger goda möjlighter att systematiskt följa upp lagens syfte och korrigera brister som konstaterats. I samma riktning verkar förslaget att ge justitieministeriet ett ansvar för att den nya lagstiftningen följs upp, sade Henrik Lax.

11.9.2002

Gruppanförande om budgeten för år 2003


Språklagsreformen är en del av uppföljningen av den s.k grundrättighetsreformen som trädde i kraft år 1995. Då fastslogs i moderniserad form principen om landets två likvärdiga national-språk. Lagförslaget strävar till att modernisera vår 80 år gamla språklagstiftning. I en rättsstat av EU-snitt är det ett måste att lag och verklighet fås att stämma överens medLäs mer »

Läs föregående artikel

“Staten bör sälja ut sitt aktieinnehav i börsbolag som Sonera.”


- Svenska riksdagsgruppen har länge påtalat att staten borde sälja ut sitt innehav i aktiebolag där ägandet saknar strategisk betydelse. De senaste årens "affärer" med Kemira, Partek och Sonera ger stöd åt denna åsikt. I de nyssnämnda affärerna har statens ägande blivit en börda för bolagens fortsatta utveckling, konstaterade Klaus Bremer i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs följande artikel