Trygga sjöfart på finländska kölar!

Finland är som en ö i Europa; 80% av importen och exporten av varor i Finland går sjövägen. Vår utrikeshandel via hamnarna har även ökat markant genom åren: från 20 miljoner ton år 1960 till 87 miljoner ton förra året. Dessa siffror visar på den betydelse sjöfarten har för vårt land ännu i denna dag.Läs mer »

Finland är som en ö i Europa; 80% av importen och exporten av varor i Finland går sjövägen. Vår utrikeshandel via hamnarna har även ökat markant genom åren: från 20 miljoner ton år 1960 till 87 miljoner ton förra året. Dessa siffror visar på den betydelse sjöfarten har för vårt land ännu i denna dag. Vill vi försäkra oss om att vi även i framtiden har sjötransporter på finländsk köl måste nästa regering genast ta itu med att göra upp en sjöfartsstrategi där det i klara riktlinjer framgår hur vi vill utveckla sjöfarten i detta land. Den finländska sjöfarten måste ges samma konkurrensvillkor som den i andra Östersjöländer. Vi måste även uppnå en bättre koordinering av sjöfarten på EU-nivå; i dagens läge håller sjöfartsstaterna i Europa på att konkurrera varandra till döds. Arbetet för ett gemensamt EU-register, som skulle ge likadana konkurrensvillkor, måste fortsätta. Denna vinter har visat på behovet av isbrytarkapacitet för att kunna hålla trafiken till hamnarna uppe. En dryg tredjedel av hamnarnas utrikeshandel sker under vintern. Vi behöver ett isbrytarsamarbete med alla Östersjöländer för att vid kalla vintrar kunna garantera säkra sjötransporter. Finland och Sverige har redan i årtionden framgångsrikt samarbetat på detta område. Nu är det dags att även få de andra länderna med i detta organiserade samarbete.

Gruppens lagmotion: Krigsveteraner bör få avgiftsfria gravplatser


Då den nya begravningslagen godkändes av den förra riksdagen i februari insmög ett fel i lagtexten. Den nya begravningslagen förutsätter att avgifterna för begravningsplatserna skall vara desamma för alla obe-roende om den som skall gravsättas är församlingsmedlem eller inte. En strikt tolkning av lagen omintetgör kutymen och traditionen att gratis upplåta gravplatser åt landets krigsveteraner.

Läs föregående artikel

Avsiktliga oljeutsläpp brott på EU-nivå


Finland är som en ö i Europa; 80% av importen och exporten av varor i Finland går sjövägen. Vår utrikeshandel via hamnarna har även ökat markant genom åren: från 20 miljoner ton år 1960 till 87 miljoner ton förra året. Dessa siffror visar på den betydelse sjöfarten har för vårt land ännu i denna dag.Läs mer »

Läs följande artikel