Höj bidragen för vägunderhållet

Uttalande från SFP:s Nyländska krets 15.5.2012

Planeringen och utbyggnaden av våra tätorter växer årligen med en icke avtagande takt men skötseln av infrastrukturen verkar ohjälpligen släpa efter. Vinterunderhållet av vägnätet konkurrensutsattes via en ny lag 2004, vilket resulterat i en försämring i underhållet av vägnätet ytterom tätorterna. Största orsaken härtill är att stora entreprenörer, vilka kan konkurrenskraftigare sköta uppdragen, viker sig för att anlita underleverantörer för att utföra arbetet. Det försämrade underhållsläget vintertid utanför tätorterna tär också på vägarnas skick.

Kostnaderna för underhållet av vägnätet har blivit dyrare medan bidraget för att underhålla vägarna har hållits konstant alltför länge, påpekar Svenska folkpartiet i Nyland. Håller vi på att förstöra vårt vägnät sakta men säkert förundrar man sig. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigaste att vägnätet är i gott skick, antalet olyckor som sker årligen har ökat och en av orsakerna härtill är att vägarna inte håller för den tunga transporten som idag fraktas längs våra vägar i högre grad.

Mycket av vårt samhälles transportbehov sköts idag på hjul. Träindustrins råvarubehov och leverans av färdiga produkter sköts med lastbilar. Efterfrågan på grus och stenmaterial för byggnadsindustrin, som bara ökar, sker också på våra vägar. Allt kan man tyvärr inte sätta på räls, som dock har lika stort behov av förbättringar. Sträckorna för hur långt ifrån materialet hämtas bara växer efterhand tätorterna breder ut sig. Vi har kommit in i en ond cirkel som ej går att stävja billigt. Ju längre in i framtiden underhållet uppskjuts, desto dyrare blir det.

Vi bör höja på anslagen för vägunderhållet för att undvika att inte denna infrastruktur äventyras anser SFP i Nyland. Skatteintäkterna som staten drar in via trafiken bör allokeras i större grad tillbaka som underhållsbidrag. Vi bör se över prioriteringarna, ett bättre vägunderhåll skapar också fler lokala arbetstillfällen.

Tilläggsinformation: kretsordförande Anders Walls 040 5192991

Partidagen i Karleby 9-10 juni 2012

Svenska folkpartiet samlas till partidag 9 10 juni 2012 i Karleby, Karleby stadshus, Salutorget 5.

Lue edellinen artikkeli

Slopade förturer löser inte det verkliga problemet

Sfp i Åboland motsätter sig kraftigt NTM-centralens planer på att Houtskärs- och Norrskataborna inte längre ska beviljas förtur på landsvägsfärjorna på basis av hemort. NTM-centralen anser att antalet förtursrätter är för många och att man därför måste skrida till åtgärder.

Lue seuraava artikkeli