Nylander: Timfördelningen ett steg i rätt riktning

Den timfördelning som godkändes av regeringen på onsdagen har tagit små steg i rätt riktning under hela våren som regeringen diskuterat frågan. Processen utmynnade i ett förslag som innehåller både förbättringar och frågor som ännu bör åtgärdas nästa gång man ser över timfördelningen, anser riksdagsledamot, medlem av riksdagens kulturutskott Mikaela Nylander.

De positiva nyheterna är att språkundervisningen stärks samt att två- och svenskspråkiga kommuner också i fortsättningen får ersättning för ordnandet av undervisning i det andra så kallade långa språket. I praktiken betyder det att den engelska som nästan 80 % av eleverna i svenskspråkiga skolor läser i framtiden också kan ersättas via statsandelar. Tidigareläggning av svenskundervisningen och skyldigheten för kommunerna att erbjuda ett andra långt språk kan anses vara embryot till den nationella språkstrategi Nylander länge efterlyst.

– En större valfrihet överlag skulle vara ett bra sätt att förstärka skolans roll som skapare av jämlika förutsättningar för alla barn oberoende av deras bakgrund. På det sättet kunde eleverna friare välja fördjupade studier, i framför allt de högre klasserna. En större valfrihet skulle stöda den personliga utvecklingen utan att vi ger avkall på den allmänbildande funktionen den grundläggande utbildningen har haft och definitivt också skall ha i framtiden, slår Nylander fast och påtalar behovet att se över detta i framtiden.

– Det är bra att historieundervisningen får två tilläggstimar, likaså är det ändamålsenligt att regeringen i budgetramarna för kommande år försöker hitta resurser för en större valfrihet i konst- och färdighetsämnen, påpekar Nylander.

Wallin och Haglund: Den nya timfördelningen en framgång


Den nya timfördelningen för den grundläggande undervisningen, som bildningspolitiska ministerutskottet idag godkände, får klart godkänt av Svenska folkpartiet.

Lue edellinen artikkeli

Hangö och Kimitoön bör bli strukturomvandlingsområden


FNSteels produktionsstopp och möjliga uppsägningar förutsätter åtgärder från statens sida, anser Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund.

Lue seuraava artikkeli