Regeringens meddelande om kommunreformen

Svenska riksdagsgruppen är nöjd med att riksdagen får debattera meddelandet om hur kommunreformen framskrider. Vi ser kommunreformen som en pågående process som bara har börjat. Det handlar om en dialog mellan stat och kommun, och det är centralt att man verkligen ser den som en sådan.

Ett viktigt steg i denna dialog är att förslaget till kommunstrukturlag sänds på remiss till kommunerna i höst. De kriterier för starka kommuner som lagen kommer att innehålla är av största vikt då processen fortskrider. Svenska riksdagsgruppen vill understryka betydelsen av att man utarbetar välmotiverade kriterier med goda argument, då vi ser detta som nödvändigt för att processen ska kunna gå framåt enligt planerna.

Svenska riksdagsgruppen vill också understryka hur viktigt det fortsättningsvis är att hålla i minnet varför man vidtar denna reform. Vi står inför enorma utmaningar i form av en snabbt åldrande befolkning, samtidigt som vi har allt färre personer i arbetslivet som står för den service som behövs och kommer att behövas. Därför krävs en strukturreform, eftersom vi måste kunna garantera att resurserna används rätt även i framtiden.

Vi måste skapa hållbara strukturer inför framtiden, men det är viktigt att detta skapande arbete sker som en demokratisk process där kommunerna har ett avgörande ord med i laget. Såsom förvaltningsutskottet också fastslår i sitt betänkande, är kommunfusioner inte något självändamål, utan bara ett medel för att svara på kommuninvånarnas behov.

Reformen av kommun- och servicestrukturen är och förblir en helhet, bestående av flera element. Kommunstrukturlagen är bara ett av de elementen. Ett annat är kommunallagen, som definierar kommunernas uppgifter och som skapar ramarna för den kommunala närdemokratin som vi inte får göra avkall på. Ett tredje element är reformen av statsandelarna till kommunerna, som skapar de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda service i alla delar av landet.

Ett fjärde element, som inte heller kan skiljas från de övriga, är strukturen för social- och hälsovården. Svenska riksdagsgruppen gläder sig åt social- och hälsovårdsutskottets utlåtande till förvaltningsutskottet, enligt vilket man i den fortsatta beredningen av reformen bör beakta regionala särdrag, redan nu väl fungerande modeller och det som med ett modebegrepp kallas best practices. Vi bör inte kasta ut barnet med badvattnet och skrota eller ens reparera det som redan fungerar väl och som inte behöver repareras.

Det är också viktigt att minnas att kommunstrukturen bör styra reformen av social- och hälsovårdsstrukturen, och inte tvärtom.

Svenska riksdagsgruppen instämmer i förvaltningsutskottets ståndpunkt att man i ordnandet av förvaltningen ska eftersträva sådana modeller, med vilka finsk- och svenskspråkigas lika möjligheter till service på sitt modersmål tryggas.

Grundlagsutskottets ställningstagande angående den språkliga servicen i samband med förvaltningsreformer bör vara rättesnöret. En långsiktig språkkonsekvensbedömning bör alltid göras, och svenskans ställning även som förvaltningsspråk tryggas.

Riksdagsgruppen instämmer också i utskottets ställningstagande att man i den fortsatta beredningen av kommunreformen även bör beakta samernas lagstadgade rätt att upprätthålla och utveckla sitt eget språk och sin kultur samt att få använda samiska i kontakten med myndigheter.

Svenska riksdagsgruppen upprepar som sin ståndpunk att förslaget till kommunstrukturlag bör vara klart att sändas på remiss till kommunerna redan före höstens kommunalval. Bara på det sättet kan vi garantera en välstrukturerad valdebatt som bygger på fakta och som poängterar de rätta frågorna.

Svenska riksdagsgruppen har fortsatt förtroende för regeringen Katainen och kommunminister Virkkunen i beredningen av reformen av kommun- och servicestrukturen. Men när allt kommer omkring ligger reformen mer i varje kommuns och dess folkvalda fullmäktiges händer.

Mikaela Nylander höll gruppanförandet 20.6.2012

Henriksson: Ett år som minister


På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.

Lue edellinen artikkeli

Förturen i färjekön tryggas


Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (Halke) godkände 20/6 det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet för perioden 2012-2015. I programmet konstateras att den för skärgårdsborna så viktiga förturen i skärgårdstrafiken består.

Lue seuraava artikkeli