Uttalande från Svenska riksdagsgruppens konstituerande möte

Svenska riksdagsgruppen gratulerar den nyvalda presidenten Sauli Niinistö till valet och ser fram emot ett gott samarbete. Samtidigt tackar gruppen valets tvåa Pekka Haavisto för den insats hans kampanj gjorde för samhällsklimatet. Valresultatet visar att de nu, särskilt bland unga, finns stora förväntningar på den nya presidenten med tanke på t.ex. bekämpning av marginalisering.

Svenska riksdagsgruppen vill påminna den tillträdande presidenten om statsöverhuvudets ansvar, i företrädarnas anda, för att stöda och utveckla landets tvåspråkighet och de båda nationalspråkens ställning. Presidenten har också ett särskilt viktigt ansvar för att garantera och förstärka den åländska självstyrelseordningen.

Svenska riksdagsgruppen hoppas att den nya presidenten engagerar sig för den nationalspråksstrategi som nu utarbetas under statsministerns ledning. Presidenten har en uppgift inte minst som opinionsbildare för ett inkluderande och respekterande samhällsklimat, och det gäller även relationerna mellan språken och dialogen mellan språkgrupperna.

Dessa värderingar förde SFP:s presidentkandidat Eva Biaudet aktivt fram i sin kampanj.

Det nya riksdagsårets viktigaste uppgift blir att balansera den offentliga ekonomin.

Svenska riksdagsgruppen meddelar redan nu sin beredskap att i behandlingen av de följande årens budgetramar vidta stabiliserande och balanserande åtgärder i form av rättvisa skatteskärpningar och utgiftsnedskärningar. Vi kan inte ytterligare öka den skuldbörda som läggs på yngre och kommande generationer.

Samtidigt krävs strukturella åtgärder för att trygga och öka sysselsättningen i alla åldersgrupper. Sådana åtgärder är till exempel flexibla arbetstidsarrangemang för småbarnsföräldrar, handikappade och personer som närmar sig eller redan har uppnått pensionsåldern. Målet bör vara att höja den faktiska pensioneringsåldern.

För att den så kallade ungdomsgarantin ska fungera krävs ett nära samarbete mellan myndigheter, utbildningsanstalter och företag. Det behövs fler läroavtal och framför allt kombinationer mixar av skola, praktik och läroavtal, så att alla unga tryggas en meningsfull sysselsättning.

Svenska riksdagsgruppens presidium omvaldes enhälligt på det konstituerande mötet. Som gruppordförande fortsätter Mikaela Nylander och som viceordförande Ulla-Maj Wideroos och Thomas Blomqvist.

Rätten att använda svenska inom social- och hälsovården bör tryggas

Riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) frågar i sitt skriftliga spörsmål efter den ansvarige ministerns syn på hur regeringen kommer att genomföra åtgärdsförslagen som ingår i Ahtisaari-arbetsgruppens rapport. Gestrin undrar också hur den grundläggande språkliga rättigheten att använda finska och svenska säkras i den social- och hälsovårdsreform som regeringen bereder.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Dags att kriminalisera förberedelse av grova brott

För någon vecka sedan deltog jag i Justitieministrarnas möte i Köpenhamn. Vi diskuterade bland annat behovet av ett väl fungerande system för erkännande av domar givna i andra länder och behovet av gemensamma straffbestämmelser.

Lue seuraava artikkeli