Motion 9 – Läromedel i de svenska skolorna

Motion

Motion 9 – Läromedel i de svenska skolorna

Beslut

Partidagen beslöt att Sfp verkar för

att en utredning över den faktiska situationen i de allmänbildande skolorna och i yrkesskolorna görs med fokus på jämförelse mellan läromedlen i de finska och svenskspråkiga skolorna;

att man kartlägger vilka konsekvenser de nya läroplansgrunderna och timfördelningarna har för läromedelsbehovet i grundskola och gymnasium och garanterar de ekonomiska förutsättningarna att följa upp läroplanen med adekvata läromedel;

att t.ex. Utbildningsstyrelsen ges i uppdrag att granska de rikssvenska läromedlen mot de krav som våra läroplaner ställer och informera skolorna om vilka av dessa läromedel som kunde användas hos oss;

att kommunerna påminns om sitt ekonomiska ansvar för att eleverna i grundskolan har tillräckliga och tidsenliga läromedel;

att läromedelsproduktionen görs mera flexibel och aktuell så att man också producerar billigare alternativ om specifika frågor;

att en större andel statliga medel anslås för läromedelsproduktion, i synnerhet med beaktande av den ekonomiska risktagning som denna produktion innebär.