Resolution 3 – Nog med olja i Östersjön

Motion

Resolution 3 – Nog med olja i Östersjön

Beslut

NOG MED OLJA I ÖSTERSJÖN

Det måste bli ett slut på utsläpp av oljehaltigt slagvatten i Östersjön. Sedan sommaren 2000 har en obligatorisk avfallsavgift ingått i hamnavgiften för fartyg som anlöper finländsk hamn. Trots utsläppsförbud och obligatorisk spillvattenavgift upptäcktes år 2001 över 100 fall av olagliga oljeutsläpp inom det finländska övervakningsområdet.

Sjöfartsverkets rätt att bevilja fartyg befrielse från spillvattentömning bör begränsas. Övervakningen av att fartyg inte släpper ut oljehaltigt vatten i havet måste få tillräckliga resurser. Enligt havsrättskonventionen är det i en ekonomisk zon möjligt att inspektera fartyg som inte anlöper finländsk hamn då det finns klara skäl att anta att fartygen släpper ut oljehaltigt vatten. En sådan ekonomisk zon bör etableras utöver de nuvarande 12 sjömil som idag utgör Finlands sjöterritorium. Därmed kunde hela Östersjön övervakas av någon nationell myndighet. Alla övriga Öster¬sjöstater har etablerat en ekonomisk zon som är ända upp till 200 sjömil.

I internationella organisationer, speciellt Helcom, bör Finland arbeta för att alla Östersjöländer ställer lika höga krav på lagstiftning och övervakning. Även straffen måste vara kännbara och likartade överallt för att minska på oljeutsläppen i Östersjön.