Resolution 4 – Nyckel till lyckad integration

Motion

Resolution 4 – Nyckel till lyckad integration

Beslut

Information för invandrare
Invandrare känner inte alltid till vilken service och vilka möjligheter som står till deras förfogande i Fin¬land. Det finns uppenbara brister i informationens utformning, distribution och innehåll. Invandrare kunde själva få tag på den nödvändiga informationen ifall de visste hur de kunde erhålla den. Det effektivaste sättet att integrera invandrare i samhället är att utforma informationen så att den faktiskt når målgruppen. Sfp anser därför att invandrarna själva måste vara direkt involverade i produktionen och spridningen av information. Invandrarna vet bäst hur man når invandrare.

Lån för invandrare
Ett sätt för invandrare att få arbete är att grunda ett eget företag. Invandrarnas företagsverksamhet minskar arbetslösheten och risken för utslagning, och underlättar integreringen i samhället. I framtiden kommer de som arbetsgivare att erbjuda arbete för andra invandrare såväl som för finländare. För att uppmuntra och underlätta invandrare att grunda eget företag anser Sfp att ett system med ömsesidig garanti inrättas i samband med startfinansieringen. Ömsesidig garanti går ut på att företagare ingår ett avtal för varandras startlån.

Invandrarna inom den offentliga och den privata sektorn
Att se människor som stereotyper skadar demokratin, ökar risken för missförstånd och leder i värsta fall till diskriminering, xenofobi och konfrontationer mellan olika grupper. Då det gäller att påverka attityderna är det viktigt att myndigheterna föregår med gott exempel. Det bästa sättet att öka förståelsen för invand¬rare och att förändra negativa attityder är att invandrarna jobbar bland andra finländare både inom den offentliga och den privata sektorn. Sfp anser därför att den offentliga sektorn och finländska företag mera fördomsfritt bör rekrytera invandrare. Detta bidrar till att öka de olika gruppernas kännedom om varandras kulturer, seder och bruk.

Mediernas roll
I ett informationssamhälle har medierna ett stort ansvar då det gäller invandrarnas integrering och deras ställning i det finländska samhället. Massmedia har en viktig roll i skapandet av ett harmoniskt multikulturellt samhälle och bevarandet av de demokratiska värdena.

Medierna påverkar uppfattningen om invandrare i det finländska samhället både på ett positivt och nega¬tivt sätt. Medierna kan på ett positivt sätt bidra till att bygga en bro mellan den icke-finländska kulturen och den finländska kulturen genom att koncentrera sig på gemensamma nämnare.

Medierna borde oftare berätta om framgångsrika invandrare som föredömen. Om de finländska medierna skulle anställa invandrare kunde integrationsprocessen underlättas. Detta skulle ge invandrarna förtroende för deras nya samhälle och hjälpa dem att bygga upp sin lojalitet gentemot det.