Valprogram inför kommunalvalet 2012

ladda ner programmet

VALTESER – Kommunalval 2012

RÖSTA FÖR RESPEKT

 

Vi respekterar ditt modersmål
• Du ska få din service på svenska eller finska – under
hela livet. En levande svenska stärker Finlands
tvåspråkighet och roll i Norden.
• Service på samiska ska fungera regionalt, och tjänster
på övriga minoritetsspråk, så som teckenspråk,
utvecklas.Samhällsekonomi
• En hållbar ekonomi är förutsättningen för att alla
kommuninvånare skall få sin lagstadgade service
oberoende av hemkommun.
• Framgångsrik företagsamhet är en viktig grund för
landets ekonomi. Vi vill att kommunerna skapar goda
förutsättningar för entreprenörskap och livskraftiga
primärnäringar.

En god utbildning
• Alla har rätt till god utbildning. Studerande ska
ha samma rättigheter och förmåner beträffande
t.ex. hälsovård och kollektivtrafik oberoende av
utbildningsstadium och hemort.
• Antalet språkbadsdaghem och språkbadsklasser ska
utökas och språkundervisningen i skolan inledas i ett
så tidigt stadium som möjligt.

Vi respekterar individen
• Jämställdhet ska vara en genomgående princip i all
verksamhet i kommunen.
• Alla barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg,
frisk och inspirerande lärmiljö där var och en blir sedd
och är delaktig. Dagvård och eftermiddagsvård skall
finnas nära.
• Ungdomar ska vara delaktiga i samhället.
Ungdomsgarantin är en bra satsning för att motverka
utslagning, och den ska förverkligas i alla kommuner.

Service
• Tydligare formulerade kvalitetskriterier och god
uppföljning ska garantera kvaliteten i den offentliga
upphandlingen. Priset har idag en för stor inverkan i
upphandlingen.

• De äldre ska må bra i samhället och bemötas rättvist
och värdigt. Vi uppmuntrar verksamhet som tar tillvara
de äldres erfarenhet.
• Vi vill se ett smidigt och kompletterande samarbete
mellan kommunen och tredje sektorn inom service
och omsorg.
• Personer med funktionsnedsättningar ska få bättre
möjligheter till arbete, lön och ett självständigt liv.Respekt för andra kulturer
• Vi måste öka vår mångkulturella kompetens,
särskilt inom dagvård, skola och äldrevård.
Invandrarelever ska ges möjlighet till individuellt
utformad undervisning i ett tidigt skede med fokus
på språkundervisning. Barn till invandrarfamiljer ska
erbjudas dagvård och skola också på svenska.

Demokrati
• Människor med olika bakgrund ska engageras i
kommunalpolitiken. Ungdomsfullmäktige och
äldreråd ska ges budgetmedel och ett verkligt
inflytande i kommunen. Handikappråden gör ett
värdefullt arbete i kommunerna.
• Vi vill utveckla närdemokratin i kommunerna. Speciellt
i växande och större kommuner behövs lösningar där
lokalt beslutsfattande med reellt inflytande utvecklas.

Vi respekterar vår miljö
• Vi ska minska kommunens ekologiska fotavtryck
och satsa på miljövänlig samhällsplanering, förnybar
energi och energieffektivitet. Kultur- och miljövärden
ska respekteras i detaljplaneringen.
Vi respekterar de kommunalt anställda
• Kommunen ska vara en god arbetsgivare. En
motiverad personal är en viktig resurs för kommunen.
Vi vill ge anställda mera flexibilitet och inflytande i sitt
arbete.