SFP:s gruppanförande om Helsingfors ledningssystem

Stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala höll SFP:s stadsfullmäktige i Helsingfors gruppanförande. Han betonar vikten av att fatta ett enigt beslut men att slutresultatet måste vara väl genomtänkt. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

-Tänään on historiallinen päivä, kun kaupunginvaltuusto päättää uuden johtamisjärjestelmän lähtökohdista. Johtamisjärjestelmän lisäksi olisi syytä käyttää sanaa organisaatiomuutos – voidaan puhua radikaalista ja mullistavasta muutoksesta.

Så att det inte uppstår några missförstånd, reformen ska inte ses som ett misstroende mot det arbete som vår stadsdirektör eller biträdande stadsdirektörer gör, detta handlar om institutionerna – inte om personerna.

RKP:n mielestä on hyvä, että nyt uskalletaan uudistaa kaupungin johtamisjärjestelmää ja organisaatiota. Sitä on peräänkuulutettu jo kauan ja nykyisen järjestelmän ongelmat ovat ilmiselvät. – Poliittiset kaupunginjohtajat, joilla on seitsemän vuoden mandaatit, ovat virkamiehiä mutta samalla heidän poliittinen taustansa ja jäsenkirjansa on ollut ratkaisevassa roolissa, kun valintaa tehdään. Valintaprosessi ei ole ollut läpinäkyvä eikä demokraattisesti perusteltu. Myös hallinnon siiloutuminen on ongelma Helsingissä. Kaupunki on monissa asioissa byrokraattinen eikä ole pystynyt luomaan joustavaa ja tehokasta hallintoa. Usein syy on virastojen rajoissa. Monille kaupunkilaisille tämä on tarkoittanut arjen tuskaa – joutumista byrokraattiseen viidakkoon. Kaupunginhallituksen esitykseen on sisälletty ne elementit, jotka korjaisivat ongelmat, ja erottaisivat poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun toisistaan samalla kun laajemmat toimialat parantaisivat kokonaisvaltaista strategista otetta kaupungin organisaatiosta. Samalla on kuitenkin niin, että esitys jättää moni asia avoimeksi. Esitys pitää sisällään riskejä ja ongelmia joihin on palattava jatkovalmistelussa. Pormestarimalli voi onnistuessaan kasvattaa kiinnostusta kuntavaaleja kohtaan. Vaalien tuloksen ja kaupungin johtamisen yhteys on kaupunkilaisten kannalta läpinäkyvämpi kuin nykymallissa. Se selkeyttää vallanjakoa ja päätöksentekoa kaupungissa. On tärkeätä, että uusi pormestarimalli ei luo blokkipolitiikkaa tai hallitus-oppositio asetelmaa, vaan jatketaan Helsingin mallilla – laajalla poliittisella yhteistyöllä, jossa kaupunkia rakennetaan neuvottelemalla. Se luo lisäarvoa ja on toiminut hyvin. Uusien pormestarien on oltava koko kaupungin pormestareita – vaikkakin he edustavat yhtä poliittista puoluetta. Valtuustostrategia tulee olemaan yhä tärkeämpi strateginen työkalu. Myös valtuuston rooli ja vastuu kaupunginhallituksen ja pormestareiden johtavana elimenä korostuu.

De mindre partierna måste också ha förutsättningar att fullskaligt delta i stadsstyrelsens arbete – detta gäller också de viktiga sektionerna under stadsstyrelsen -och det är bra att det finns utfästelser för det i förslaget även om de konkreta modellerna saknas. Då kan besluten bättre förankras och en verklig demokrati säkras. SFP understryker också vikten av att både kanslichefen och de nya ”toimialajohtajat” faktiskt hålls som opolitiska tjänsteinnehavare och inte politiseras och delas upp mellan partierna. Frågan om föredragningsansvaret i stadsstyrelsen måste ännu klargöras, det känns inte motiverat att borgmästarkollegiet ska avgöra frågor där kanslichefen och den ansvariga borgmästaren har olika åsikt. Detta kan också skapa märkliga situationer där den ansvariga biträdande borgmästaren har en annan åsikt än kollektivet.

Suuri haaste on myös, miten demokratia, riittävä poliittinen edustettavuus ja kansalaisvaikuttaminen voidaan turvata uudessa keskitetyssä organisaatiossa. Kaupunginhallituksen lisäys, joka määrittelee kaupunginhallituksen kooksi viisitoista ja uusien lautakuntien jäsenmääräksi kolmetoista on hyvä lähtökohta. Tämän lisäksi tarvitaan riittävä määrä jaostoja tai johtokuntia lautakuntien alaisuuteen, joilla on itsenäistä ja oikeata päätösvaltaa. Silloin voidaan taata, että saadaan laajempaa asiantuntemusta ja kansalaisvaikuttamista mukaan organisaatioon ja mikään sektori ei ”huku” tai unohdu uudessa organisaatiossa. Nykyisten virastojen lautakunnat ja johtokunnat ovat sinänsä toimineet hyvin, ne ovat mahdollistaneet monien helsinkiläisten pääsyn mukaan päätöksentekoon ja mahdollistaneet myös, että jopa pienimmillä sektoreilla ja virastoilla on ollut omia ”spokespersons” jotka ovat olleet todella sitoutuneita luottamustehtävään, toimivaa lähi- ja käyttäjädemokratiaa siis. Tämä tärkeä lisäarvo on myös turvattava uudessa organisaatiossa esimerkiksi jaostojen kautta.

SFP anser att beredningen nu måste ur ett strategiskt övergripande perspektiv också beakta hur stadens tvåspråkighet kan säkras och utvecklas när de nya helheterna skapas. Ledningen måste ha en tydlig vision hur den språkliga servicen ska organiseras på en praktisk nivå, därtill handlar det om att organisera och resursera arbetet rätt. Till vissa delar finns det embryon i förslaget i och med utfästelserna att skapa en svensk servicehelhet under den nya kultur- och fritidsnämnden som förutom Arbis också skulle ha ansvaret för den svenska kultur, idrotts och ungdomsverksamheten, precis som man gjort i Esbo. Det är modigt ny tänk från Helsingfors sida och visar att staden tar tvåspråkigheten på allvar. SFP anser också att social- och hälsovårdsnämnden behöver en svensk sektion som inte bara skulle behandla överklaganden utan också vara ett svenskt expertorgan och verktyg för att utveckla den svenska servicen inom social- och hälsovården. Stadens tvåspråkighetskommitté har enhälligt föreslagit att sektionen redan nu, under denna mandatperiod, skulle få utökade befogenheter, något som är mycket motiverat i och med arbetet med den nationella social- och hälsovårdsreformen. SFP stöder helhjärtat dessa strävanden.

Nu är det viktigt att Helsingforsarna hörs och har chans att påverka det slutliga förslaget. Det är också viktigt att involvera stadens personal i det fortsatta arbetet, de är i många fall experter på vardagen i vår organisation.

RKP tukee kaupunginhallituksen esitystä mutta huomauttaa että moni asia on vielä auki ja tarvitsee vielä lisäpohtimista ja selvittelyä. RKP toivoo myös, että näin suuressa muutoksessa kaikki valtuustoryhmät voivat paremmin osallistua prosessiin.

Oppositiopuolueet jättävät välikysymyksen koulutusleikkauksista

Kaikki viisi oppositiopuoluetta jättää yhdessä välikysymyksen hallituksen koulutuspolitiikasta ja suomalaisen osaamisen tulevaisuudesta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on RKP.

Lue edellinen artikkeli

Överenskommelse nådd om fisket i Östersjön

Sent på tisdagskvällen nåddes en överenskommelse om den fleråriga förvaltningsplanen för fisket i Östersjön.

Lue seuraava artikkeli