Artikkelit

Hae artikkeleista

Närtågen till Karis och Ingå räddade

Riksdagsledamöterna Christina Gestrin och Thomas Blomqvist ser närtågtrafiken längs kustbanan som en livsviktig del av Västra Nyland och är mycket nöjda med ministeriets beslut att inte dra in närtågen till Ingå och Karis.

Lue lisää

Gymnasiet ska ge bred allmänbildning!

De senaste veckorna har gymnasieutbildningen debatterats flitigt. Debatten går mellan en ökad valfrihet och ett visst antal obligatoriska ämnen. Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en rapport där det finns tre olika modeller med olika grad av frivillighet. De politiska besluten kring detta skall fattas ännu i vår.

Lue lisää

Hur garantera säkerheten för folk bosatta i svårtillgängliga områden?

Riksdagsgledamot Lars Erik Gästgivars ställde ett skriftligt spörsmål gällande problemsituationer som uppstått när Finlands räddningsväsen centraliserats. Intresset för att främja den frivilliga brandkårens verksamhetsförutsättningar verkar därtill vara lågt. Hur ämnar man garantera säkerheten för medborgare bosatta i mer svårtillgängliga områden?

Lue lisää

När överskrids allemansrätten?

Riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars frågar i ett spörsmål var gränserna för allemansrätten ställs då annan person än markägaren lägger upp frednings-märken.

Lue lisää

Förslaget till miljöskyddslag äventyrar den inhemska torvindustrin

Riksdagsledamot Mats Nylund är missnöjd med förslaget till ny miljöskyddslag. Lagförslaget innehåller en otydlig bestämmelse om beaktande av naturvärden i samband med torvutvinning. Nylund anser att den föreslagna bestämmelsen om naturvärden är oklar och skapar osäkerhet för den inhemska torvutvinningen.

Lue lisää

Hur garantera säkerheten för folk bosatta i svårtillgängliga områden?

Problemsituationer har uppstått när Finlands räddningsväsen centraliserats. Den frivilliga brandkårens verksamhetsförutsättningar verkar inte främjas av myndigheterna. Hur garanterar man då säkerheten för medborgare i mer svårtillgängliga områden, frågar riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars i ett skriftligt spörsmål.

Lue lisää

Sexualbrott i strafflagen.

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér framförde vid diskussionen om ändringen av kapitlet om sexualbortt i strafflagen, att Finlands och Sveriges lagstiftning i frågan borde vara enhetlig.

Lue lisää