Aloite 20 – Saaristolisän käytöstä on tehtävä tilitys

Puoluekokouksen päätös

Aloite ei johda toimenpiteisiin.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Saaristolisä on tärkeä elinvoimaisen saariston ylläpitämiseen tarvittava lisä. Se käytetään saariston palvelujen järjestämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Saaristolisä on yksi kunnallisten peruspalvelujen tuottamiseen myönnettävien valtionosuuksien korottamisperuste. Saaristokerroin sisältyy myös hyvinvointialueiden tulevaan rahoitukseen. Saaristoisuus ei kuitenkaan ole ainoa peruste valtionosuuksien perushintojen korottamiselle. Muut lakiperusteiset kertoimet ovat sairastavuuskerroin, työttömyys, vieraskielisten osuus, kaksikielisyys, asukastiheys ja koulutustausta. Erillinen tilitys kaikista näistä lisistä lisäisi merkittävästi kuntien työmäärää. Valtionosuudet on käytettävä palvelujen järjestämiseen asukkaille. Koska valtionosuuden lisäosat maksetaan erityisiä kertoimia käyttäen, lisien arvioidaan kattavan kerrointen taustatekijöiden aiheuttamat lisäkustannukset.

Kuntien talous on viime vuosina huonontunut ja koronakriisi on pahentanut kuntien tilaa entisestään. RKP on tehnyt hallituksessa työtä sen eteen, että kunnille myönnetään lisärahoitusta tämän vaikean ongelman hoitamiseen. RKP ei halua lisätä kuntien työtaakkaa entisestään lisäämällä niiden tilitysvelvoitteita kuntien tilinpäätöksistä jo säädettyjen velvoitteiden lisäksi. Tilitykset eri lisien käytöstä lisäisivät työtaakkaa myös valtionhallinnossa tilitysten tarkastusten muodossa. Tämä tarkastustehtävä saattaisi myös lisätä entisestään valtionohjausta kunnissa. On tärkeää, että kuntien perustuslain mukaisesta itsemääräämisoikeudesta pidetään kiinni.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

Yllä oleva selostus katsotaan vastaukseksi aloitteeseen.


Aloite

Saaristolisä on välttämätön edellytys elävälle saaristolle.

Kunnallisiin peruspalveluihin tarkoitetun valtionosuuden saaristolisä on tärkeä lisä ja tuki, jonka ansiosta saaristoalueiden peruspalveluja voidaan järjestää ja kehittää. Saaristo- ja vesiluonne maksaa saaristokunnille ja -osakunnille miljoonia lisäeuroja.

Muun muassa koulukuljetukset, satamat ja meripelastus, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen sekä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen ja ylläpito aiheuttavat lisäkustannuksia.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (676/2014) §:ssä 10 todetaan seuraavaa

”Saaristoisuus
Saaristokunnalle saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asukasmäärällä.”
Asukaskohtainen perushinta on 438 euroa vuonna 2022. Saaristolisä voi olla noin 1/5 kunnan saamien valtionosuuksien kokonaismäärästä.

Saaristolisän, joka on osa kunnan peruspalveluihinsa saamasta valtiontuesta, on taattava saariston elinvoima ja pitkäaikainen kehitys.

Saaristokunnilla tai -osakunnilla ei kuitenkaan ole tänään mitään velvoitetta tehdä valtiolle tilitystä saaristolisän käytöstä.

RKP:n Houtskarin paikallisosasto ehdottaa siksi, että RKP:n edustajat eduskunnassa ja hallituksessa tekevät työtä sen eteen,


Aloitteen tekijöiden päätösehdotus

  • että kuntien on tehtävä tilitys saaristolisän käytöstä.

Aloitteen tekijä/tekijät

SFP i Houtskär

Christer Friis