Aloite 29 – Aloite teidemme korjausvelan lyhentämisestä

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että myös vähemmän liikennöityjen maanteiden korjausvelkaa ryhdytään purkamaan ripeässä tahdissa

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

RKP on pitkään ollut, ja on, infrarakenteemme ja etenkin tiestön infrarakenteen korjausvelkaan huomiota kiinnittänyt puolue. Olemme hallitusyhteistyössä menestyksekkäästi tehneet työtä korjausvelan lisärahoituksen myöntämiseksi korjausvelan poistamiseen. Tieyhteydet ovat elintärkeitä toimivalle arjelle, mutta myös elinkeinoelämälle. Valtio voi parhaiten tukea myönteistä kehitystä maassamme turvaamalla infrastruktuurin toimivuuden. Tieverkon ylläpitäminen kuuluu yhteiskunnan perustehtäviin. Hyvät tieyhteydet ovat yksi yhteiskunnan toimivuuden ja taloudellisen kasvun perusedellytyksistä Suomen kaltaisessa maassa, jossa on pitkät etäisyydet ja viennistä riippuvainen teollisuus.

Hallitus on vuodesta 2020 alkaen lisännyt perustieverkon ylläpidon määrärahoja vuositasolla 300 miljoonalla eurolla. Lisäksi eduskunta hyväksyi heinäkuussa 2021 ehdotuksen 12-vuotiseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Se on erittäin tärkeä apuväline liikennejärjestelmän kehittämistyön pitkäjännitteisyyden ja ennakoitavuuden lisäämiseksi. Suunnitelmassa on kolme kokonaisvaltaista liikenneväylien saavutettavuus-, kestävyys- ja tehokkuustavoitetta. Saavutettavuustavoitteessa säädetään, että liikennejärjestelmän on taattava liikennejärjestelmien saavutettavuus kaikkialla Suomessa ja vastattava elinkeinoelämän, työmatkaliikenteen ja asumisen tarpeisiin. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vahvistetaan, että runkoliikenneverkon rahoitus on vuodesta 2025 alkaen noin 1,4 miljardia euroa vuodessa. Vuodesta 2025 lähtien huomioidaan myös kaikkien liikennemuotojen kunnossapito- ja korjauskustannusten tason yleinen korotus. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa painotetaan pääverkon ylläpitoa, mutta samanaikaisesti kiinnitetään huomiota myös tarpeeseen purkaa koko liikenneverkon eli myös alemman tieverkon korjausvelkaa. Erittäin merkittävää on myös, että liikennejärjestelmäsuunnitelmaesityksen mukaan myös yksityisteiden valtionavustuksia korotetaan. Lisäksi myös avustusprosentteja nostetaan.

Myös kunnilla on mahdollisuus auttaa yksityisteitä korjausvelan poistamisessa. Kunnat voivat halutessaan tukea yksityisteitä yksityistielain §:n 84 nojalla. Se on hyvä tapa pitää pienemmät tiet kunnossa maaseudulla.

RKP on tehnyt tähän saakka kaikkensa, jotta Suomi vähentäisi tieverkkomme korjausvelkaa ja puolue tekee myös jatkossa kaikkensa tieverkon korjausvelan purkamiseksi kaikilla tieverkon tasoilla.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että myös vähemmän liikennöityjen maanteiden korjausvelkaa ryhdytään purkamaan ripeässä tahdissa

Aloite

Suomen maanteillä on nyt korjausvelkaa 1,6 miljardin euron edestä (koko Suomi).

Entisen Vaasan läänin käsittävällä alueella on päällystettyjä teitä yhteensä 6000 km. Teistä jo nyt lähes 1000 km on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa. Pari sataa kilometriä on jo niin huonossa kunnossa, ettei päällystettä enää saada pysymään koossa pelkillä paikkauksilla. Tämä koskee vähemmän liikennöityjä teitä, joiden päällyste saattaa olla jopa 30 vuotta vanha.

Allekirjoittanut puolueen jäsen ehdottaa näin ollen:


Aloitteentekijöiden päätösehdotus

  • Että puoluekokous antaa puolueen edustajille eduskunnassa ja hallituksessa tehtäväksi huolehtia, että lisätalousarvioon tai tuleviin varsinaisiin talousarvioihin sisällytetään lähimmän 5 vuoden aikana määrärahat suuren korjausvelan purkamiseksi.

Aloitteen tekijä/tekijät

Hans Ingvesgård

SFP i Lappfjärd