Aloite 35 – Seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet turvapaikanhakijat

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

 • lisätään seksuaalista väkivaltaa kokeneiden vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten tukipalveluita
 • lisätään kulttuurisensitiivisten kohtaamisten osaamista terveydenhuollossa ja muissa julkisissa palveluissa
 • pakolaisten vastaanottokeskuksissa on saatavilla luotettavaa tulkkauspalvelua ja erityisiä tukipalveluita
 • lisätään raiskauksen uhreille tarkoitettujen turvakotien ja kriisikeskusten paikkamäärää
 • parannetaan tiedottamista raiskauksen uhrien kriisikeskuksista yleisesti sekä suurimpien maahanmuuttajaryhmien omilla kielillä.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Pakolaisilla ja muilla epävakaissa olosuhteissa asuvilla on suurempi riski joutua alttiiksi väkivallalle ja hyväksikäytölle eri muodoissa, kuten aloitteessa myös tuodaan esiin.

Marinin hallitus nosti naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan tärkeäksi tavoitteeksi hallituskaudella ja siihen liittyen tehtiin useita toimenpiteitä. Muun muassa seksuaalirikoslainsäädäntöä uusittiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi laadittiin ohjelma vuosille 2020–2023. Suurin osa ohjelman toimenpiteistä on jo toteutettu. Yksi toimenpiteistä oli myöntää määrärahaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja maahanmuuttajien kunniaväkivallan torjumiseksi toimiville organisaatioille. Tätä työtä tulee jatkaa tulevalla vaalikaudella.

Kuten aloitteessa todetaan, turvapaikanhakijalla on Suomessa oikeus kiireelliseen terveydenhuoltoon ja myös muuhun tarpeelliseksi katsottavaan hoitoon. Alaikäisille kaikki tarvittavat terveydenhuoltopalvelut on järjestettävä samassa laajuudessa kuin alaikäisille, joiden kotikunta on Suomessa. Myös tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa oikeuttaa samojen terveydenhuoltopalvelujen käyttöön kuin kunnan asukkailla. On tärkeää, että pakolaisten vastaanottokeskusten sosiaali- ja terveyspalveluissa huomioidaan myös seksuaalisen väkivallan esiintyminen ja tarjotaan tukipalveluita. Tässä on keskeistä, että tulkkauspalvelut toimivat. Ylipäätään hoitopalveluissa on osattava auttaa seksuaalisen väkivallan uhreja paremmin ja hoitoketjujen on toimittava.

Ruotsalainen kansanpuolue on pitkään toiminut sen hyväksi, että turvakotien ja raiskausten uhreille tarkoitettujen kriisikeskusten määrää lisättäisiin. Turvakotien ja kriisikeskusten tarve on suuri ja työ jatkuu.

Turvakotien ja kriisikeskusten tulee olla kaikille saavutettavia.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

 • lisätään seksuaalista väkivaltaa kokeneiden pakolaisten tukipalveluita
 • lisätään kulttuurisensitiivisten kohtaamisten osaamista terveydenhuollossa
 • pakolaisten vastaanottokeskuksissa on saatavilla luotettavaa tulkkauspalvelua ja erityisiä tukipalveluita
 • lisätään raiskauksen uhreille tarkoitettujen turvakotien ja kriisikeskusten paikkamäärää
 • parannetaan tiedottamista raiskauksen uhrien kriisikeskuksista yleisesti sekä suurimpien maahanmuuttajaryhmien omilla kielillä.

Aloite

Joka kolmas nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa Suomessa. Myös seksuaalista väkivaltaa ja seksuaalista häirintää koskevat rikosilmoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Tämä johtuu osittain siitä, että yhä useammat tekevät niistä poliisille rikosilmoituksen, mutta luvut ovat siitä huolimatta kovin synkät. Vähemmistöihin ja muihin etnisiin ryhmiin kuuluvilla naisilla on kaksinkertainen riski joutua kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Ja tämä kaikki tapahtuu paraikaa yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista. Uudella suostumukseen perustuvalla seksuaalirikoslailla on merkittävä rooli, mutta tehtävää on edelleen paljon ja tietyt ryhmät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.
Raiskauksia ja joukkoraiskauksia on aina tapahtunut sodankäynnissä. Raiskausta käytetään sodankäynnin muotona myös tällä hetkellä kaikkialla maailmassa.
Vuodenvaihteessa voimaan tulevan seksuaalirikoslain uudistuksen myötä seksuaalirikosten ilmoittaminen ja siihen liittyvän tuen saaminen helpottuu. Mutta se ei tarkoita, että olisimme valmiita. Seksuaalirikoksia tulee tapahtumaan jatkossakin, ja jo nyt Seri-tukikeskuksista on todettu, että ne eivät tiedä, miten ne pystyvät vastaamaan lisääntyneisiin ilmoituksiin ja tarpeisiin, joihin on vastattava. Lisäksi seksuaalista väkivaltaa kokeneille pakolaisille tulisi tarjota ylimääräisiä tukipalveluita.

THL: Pakolaisleirit ja pakeneminen sekä tilanne lähtömaassa voivat altistaa pakolaistaustaiset ihmiset hyväksikäytölle. Ilman huoltajaa saapuvilla alaikäisillä on erityinen riski kokea seksuaalista väkivaltaa. Pakolaiset kantavat mukanaan myös monia traumaattisia kokemuksia, joihin voi kuulua myös seksuaalinen väkivalta kidutuskeinona. (…) Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) sisältää monia seksuaalista väkivaltaa koskevia määräyksiä. Se velvoittaa myös parantamaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneiden asemaa ja palveluita Suomessa.

Suomessa on oltava riittävästi tukipalveluita seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden ihmisten kohtaamiseksi. Näille ihmisille, riippumatta siitä onko väkivallanteko tapahtunut Suomessa vai henkilön lähtömaassa, on annettava mahdollisuus oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen ja psykososiaaliseen tukeen. Myös tulkkauspalveluita tulee tarjota ja viranomaisten, kolmannen sektorin ja alan asiantuntemusta omaavien organisaatioiden välillä tulee tehdä enemmän yhteistyötä. Maahanmuuttoviraston mukaan aikuisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon, ja tämä jos jokin on luokiteltava kiireelliseksi ja välttämättömäksi hoidoksi.

Amnestyn arvion mukaan 50 000 naista Suomessa joutuu vuosittain kokemaan seksuaalista väkivaltaa eikä kaikkia tapauksia raportoida. Kun tämä jaetaan kuukausitasolle, on se 4 166 naista samaan aikaan kuin maassa on yhteensä seitsemän Seri-keskusta.
Jos kaikki nämä naiset hakeutuisivat tukipalveluita, joihin heillä on oikeus, jokaisessa Seri-keskuksessa olisi 595 kävijää kuukaudessa ja 148 kävijää viikossa. Nämä luvut osoittavat, että tarvitsemme lisää tukipalveluita.

Aloitteen päätösehdotus

Ruotsalaisen kansanpuolueen naisjärjestö Svenska Kvinnoförbundet vaatii, että RKP toimii eduskunnassa ja hallituksessa sen hyväksi, että:

 • seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden pakolaisnaisten tukipalveluja lisätään.
 • tuodaan esille sitä, miten vähemmistöön kuuluvat naiset ovat alttiimpia seksuaaliselle väkivallalle ja miten terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa olisi hyvä olla tietoinen tästä.
 • viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä lisätään niin, että voidaan vastata seksuaalisen väkivallan uhrien tarpeisiin.
 • keskusteluissa seksuaalisen väkivallan ja perheväkivallan uhreista muistutetaan aina tasa-arvosta ja palvelujen yhtäläisestä saatavuudesta.
 • kiinnitetään huomiota vähemmistöjen tarpeeseen saada palvelua kulttuurisensitiivisellä tavalla.
 • turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa on saatavilla luotettavaa tulkkauspalveluita ja erityisiä tukipalveluja.
 • pyrimme varmistamaan, että jo perustetuilla SERI-keskuksilla on käytössään riittävät taloudelliset resurssit, jotta ne voivat tehdä työtä, jossa seksuaalisen väkivallan uhrit saavat ammattimaista ja pitkäaikaista tukea ja että näiden keskusten olemassaoloa markkinoidaan laajalti eri foorumeissa ja lisäksi suurimpien maahanmuuttajaryhmien omilla kielillä.

Aloitteentekijä

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundetin puheenjohtaja

Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundetin pääsihteeri