Aloite 36 – Rikoksentekijän tulee muuttaa, ei väkivallan uhrin

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

 • rikoksentekijän vapautta rajoitetaan
 • lähisuhdeväkivallan uhrit saavat riittävästi apua ja tukea voidakseen jättää väkivaltaisen kumppaninsa ja että poliisille ja oikeuslaitokselle osoitetaan riittävästi resursseja perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten selvittämiseen
 • henkilötietoja käsitellään aina oikein, jotta suojatut tiedot eivät vuoda eteenpäin.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Aloitteessa nostetaan esiin yksi yhteiskuntamme suurista epäoikeudenmukaisuuksista. Uhkailun ja väkivallan uhria on suojeltava ja tekijöitä rangaistava. Käytännössä asia on usein päinvastoin, aivan kuten aloitteessa todetaan. On tietysti täysin mahdotonta hyväksyä, että uhrin on elettävä piilossa tai salattava henkilöllisyytensä. Kun näin tapahtuu, on se aloitteessa todetun mukaisesti epäonnistuminen yhteiskunnan taholta.

Hallitus nimitti vuonna 2019 naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan. Käytännössä erityisraportoijana toimii tasa-arvovaltuutettu. Tämän tehtäviin kuuluu naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan kattava seuranta, kansallisen lainsäädännön tehokkuuden tarkkaileminen sekä kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen seuranta. Raportoija on itsenäinen ja riippumaton toimija. Tasa-arvovaltuutettu voi tässä tehtävässä tehdä tai teettää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa koskevia tutkimuksia, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja ja neuvoja.

Kuluneella hallituskaudella valmisteltiin oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla laki, jonka mukaan sähköinen valvonta otetaan käyttöön lähestymiskiellon tehostamiseksi. Samalla lähestymiskiellon hakeminen muuttuu ilmaiseksi. Lähestymiskiellon rikkomista koskevat rikosasiat on jatkossa käsiteltävä ripeästi, ja lähestymiskieltoa hakevalle henkilölle, joka on joutunut vakavan rikoksen uhriksi, voidaan määrätä oikeusavustaja. Lisäksi poliisi voi omasta aloitteestaan määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon tilanteissa, joissa on olemassa väkivallan uhka. Laki astuu voimaan lokakuussa 2023.

Vaikka hallitus on ryhtynyt toimiin, työtä on jatkettava. Suomessa oikeusvaltioperiaate on tärkeä ohjenuora yhteiskunnan toimintojen rakentumisessa. Kaikkien suomalaisten oikeussuoja on otettava huomioon kaikissa tilanteissa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

 • rikoksentekijän vapautta rajoitetaan
 • lähisuhdeväkivallan uhrit saavat riittävästi apua ja tukea voidakseen jättää väkivaltaisen kumppaninsa ja että poliisille ja oikeuslaitokselle osoitetaan riittävästi resursseja perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikosten selvittämiseen
 • henkilötietoja käsitellään aina oikein, jotta suojatut tiedot eivät vuoda eteenpäin.

Aloite

Väkivaltaisesta suhteesta lähteminen on yksi vaarallisimpia asioita, joita haavoittuvassa asemassa oleva nainen voi tehdä, ja vaikka suhde olisi päättynyt, se ei tarkoita, että väkivalta olisi. Suomessa on paljon naisia, jotka asuvat piilossa salaisessa paikassa ja joilla on suojattu henkilöllisyys, koske he joutuvat pakenemaan miehen väkivaltaa. Se ei ole ihmisarvoista yhteiskunnassa, jossa jokaisella on oikeus elää vapaasti. Rikoksentekijän tulee muuttaa, ei väkivallan uhrin.

Suojatun identiteetin turvin eläminen tarkoittaa aiemman elämän hylkäämistä ja siirtymistä rajoittuneempaan elämään ja olemaan usein väkivallantekijää paossa. Väkivallantekijä voi sitä vastoin usein jatkaa elämäänsä vapaana, joskus rangaistuksen suorittamisen jälkeen, mutta on olemassa esimerkkejä, joissa nainen on saanut suojatun henkilöllisyyden ja tekijä on määrätty lähestymiskieltoon ilman että tätä on kuitenkaan tuomittu rikoksesta. Piilossa elävät naiset kokevat elämäänsä rajoitetun ja stressiä arjessa, ja sen ohella heidän täytyy kamppailla myös juridisten ja käytännön vaikeuksien kanssa, joita henkilötietojen vaihtaminen ja suojatun henkilöllisyyden kanssa eläminen merkitsevät.

Rikoksen uusimisriskin minimoimisen ja rikokselle mahdollisesti altistuvan henkilön suojelemisen kannalta yhteiskunnan toimet ja tuki ovat erittäin tärkeitä.

Vaikka lähtökohtana pitäisi olla se, että rikoksentekijä joutuu muuttamaan, valitettavasti jatkossakin tulee olemaan tapauksia, joissa ehdottomasti turvallisinta on se, että uhri muuttaa ja vaihtaa henkilöllisyyttään. Tällaisissa tapauksissa yhteiskunta on epäonnistunut, sillä naisten turvallisuutta säätelee tiukka vapauden rajoittaminen. Se ei ole koskaan uhrin vika, vaan vastuu on aina ensisijaisesti tekijällä. Toissijaisesti myöskään yhteiskunta ei ole täyttänyt tehtäväänsä yksilön vapauksien ja oikeuksien suojelijana. Tämä on myös esimerkki siitä, miten yhteiskunta ei suojele yksilön oikeusvarmuutta – tekijään kohdistuvat mahdolliset oikeudelliset seuraamukset ovat pieniä suhteessa siihen, mitä uhrille merkitsee repiä elämänsä kappaleiksi ja elää suojatun henkilöllisyyden turvin. Tämä vaikea tilanne ei pääty siihen, että tekijä on suorittanut vankeusrangaistuksensa. Piilossa eläminen on naiselle valtava henkinen ja fyysinen rasitus, mutta sillä on myös taloudellisia vaikutuksia.

Lisäksi haluamme valtion antavan takuut niille, joilla on suojattu henkilöllisyys, sillä on olemassa tapauksia, joissa henkilölle, jolla on suojattu henkilöllisyys, ei myönnetä pankkilainaa. Näin heidän elämäänsä rajoitetaan entisestään.

Se, että naiset joutuvat elämään elämäänsä näin, ei ole hyväksyttävää. Näissä olosuhteissa viranomaisilla ei ole varaa tehdä mitään virheitä. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole – joskus viranomaiset paljastavat vahingossa suojattuja henkilötietoja, mikä ei ole hyväksyttävää. Naisten suojelun turvaamiseksi haluamme, että tehdään laaja kartoitus siitä, miten viranomaiset ja muut julkiset elimet käsittelevät suojattuja henkilötietoja, jotta näitä tietoja voidaan käsitellä mahdollisimman luottamuksellisesti.

Meidän on puolustettava vaikeassa asemassa olevia naisia – väkivallan tekijän on muutettava, ei uhrin. Ei unohdeta haavoittuvassa asemassa olevia naisia!

Aloitteen päätösehdotus

Ruotsalaisen kansanpuolueen naisjärjestö Svenska Kvinnoförbundet vaatii, että RKP toimii eduskunnassa ja hallituksessa sen hyväksi, että:

 • rikoksentekijän vapautta rajoitetaan
 • väkivallan tekijä poistetaan yhteisestä kodista ja tälle tarjotaan mahdollisuutta kuntoutukseen
 • että parisuhdeväkivallan uhrit saavat riittävästi apua, myös taloudellista, väkivaltaisen kumppanin jättämiseen
 • poliisille ja oikeusjärjestelmälle osoitetaan riittävästi resursseja, jotta oikeus toteutuu ja rikoksentekijä saatetaan vastuuseen rikoksistaan
 • laajennetun lähestymiskiellon sähköistä valvontaa seurataan
 • tehdään laaja selvitys siitä, miten viranomaiset ja muut julkiset elimet käsittelevät suojattuja henkilötietoja, jotta varmistetaan, että tällaisia tietoja käsitellään aina äärimmäisen luottamuksellisesti.

Aloitteentekijä

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundetin puheenjohtaja

Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundetin pääsihteeri