Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista & Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa

Puoluekokouksen päätös

Yhteinen vastaus ja päätös aloitteisiin Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista ja Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa

RKP toimii sen hyväksi, että

  • otetaan käyttöön oikeudenmukainen korvaus maanomistajille linjakaduista
  • lunastuslakia uudistetaan
  • omistusoikeutta perusoikeutena vahvistetaan, maanomistajien oikeusturvaa parannetaan ja lunastuslakia käytetään vasta viimesijaisena vaihtoehtona.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

RKP on aina ollut maanomistajien puolella ja huolehtinut maanomistajien oikeuksista. Omistusoikeus on tärkeä perusoikeus.

On selvää, että maanomistajille on maksettava riittävästi korvauksia myös linjakatujen osalta. RKP:n energiapoliittinen ohjelma edellyttää, että maankäytön tulee olla kestävää myös tuulivoimaloiden ja sähköverkon osalta. Tämä tarkoittaa selkeästi sanottuna sitä, että maanomistajien on saatava kohtuullinen korvaus tarvittavista linjakaduista.

RKP on hallituskaudella 2019-2023 työskennellyt lunastuslain uudistamiseksi ja hallitusohjelman mukaisesti tästä laadittiin lakiesitys, joka kuitenkin kaatui hallituspuolueiden välisiin linjaeroihin. Yksi lunastuslain uudistuksen keskeisistä tavoitteista oli maanomistajien oikeussuojan parantaminen hallitusohjelman mukaisesti. Lakiehdotuksessa lunastuskorvaukseen ehdotettiin 15 prosentin korotusta. Lunastuksen tulee olla näissä asioissa aina viimesijainen vaihtoehto, mutta samalla yleisen edun vuoksi on kuitenkin perustelua, että työkalu on olemassa. Korvauksen on joka tapauksessa oltava oikeudenmukainen. Näkemyksemme mukaan lunastuslain käytön tulee olla viimesijainen keino.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • otetaan käyttöön oikeudenmukainen korvaus maanomistajille linjakaduista
  • lunastuslakia uudistetaan
  • omistusoikeutta perusoikeutena vahvistetaan, maanomistajien oikeusturvaa parannetaan ja lunastuslakia käytetään vasta viimesijaisena vaihtoehtona.

Aloite 4 – Oikeudenmukainen korvaus tuulivoimapuistojen linjakaduista

Vihreän siirtymän seurauksena tuulivoimaa on rakennettu paljon lisää. Pohjanmaan osuus kaikesta Suomen tuulivoimasta on tällä hetkellä 17 prosenttia. Kymmenisen vuotta sitten tuulivoiman rakentamisen edellytyksenä oli valtion tuki, mutta nykyään tuulivoiman rakentaminen on omavaraista ja puistot tuottavat omistajilleen voittoa. Tuulivoimapuistojen omistajat voivat puolestaan tarjota hyvää korvausta niille maanomistajille, jotka vuokraavat maataan tuulivoiman tarpeisiin. Aiemmin puistojen pinta-ala ja tuuliturbiinien kapasiteetti oli pieni ja ne rakennettiin lähelle olemassa olevaa infrastruktuuria, jotta olemassa olevia sähkölinjoja voitiin käyttää hyväksi. Nykyään puistot ovat suurempia ja kapasiteetti on suuri, mikä tarkoittaa, että linjaus pitenee ja linjakadut ovat leveämpiä. Maanomistaja, joka vuokraa metsämaataan tuulivoiman tarpeisiin, saa varsin runsaan korvauksen samalla kun hän voi jatkaa metsänhoitoa samassa paikassa. Nykypäivän tuuliturbiinien napakorkeus on niin korkea, että ne eivät häiritse maassa tapahtuvaa toimintaa. Metsäpalstoille rakennetaan myös huoltoteitä, joita maanomistajat voivat käyttää metsänhoitoon.

Lyhyesti sanottuna maanomistajalle on hyvä asia saada maalleen tuulivoimala. Sama ei päde kuitenkaan niihin maanomistajiin, joiden maalle asennetaan tuulivoimaloihin vedettävät voimajohdot.

Sähkölinjojen rakentaminen tuulipuistoihin on infrastruktuuria ja maanomistajalle maksettava korvaus niistä on vain symbolinen. Lisäksi omistaja menettää mahdollisuuden harjoittaa metsätaloutta maa-alueella pitkälle tulevaisuuteen. Tuulipuistojen rakentajien ja omistajien on nyt aika kantaa vastuunsa ja maksaa oikeudenmukainen korvaus kaikille maanomistajille, jotka osallistuvat vihreään siirtymään.

Aloitteen päätösehdotus

Allekirjoittajat ehdottavat, että Ruotsalainen kansanpuolue työskentelee sen hyväksi, että:

  • maanomistajille maksetaan oikeudenmukainen korvaus linjakaduista, joita tarvitaan tuulivoiman tulevaa lisärakentamista varten.

Aloitteentekijä

Jan Ray
SFP Larsmo

Niclas Sjöskog
SFP Purmo

Aloite 5 – Lunastuslakia tulee uudistaa

Sähköverkko on uusien haasteiden edessä, kun sähkön tuotanto muuttuu päästöttömämmäksi. Tämä koskee myös Fingridin kantaverkkoa. Valtio omistaa välillisesti yli 50 prosenttia Fingridin osakkeista. Yhtiön tehtävänä on turvata sähkön saatavuus koko maassa. Vuonna 2021 yritys teki voittoa 210,8 miljoonaa euroa. Kantaverkkoon kuuluu noin 14 400 kilometriä voimalinjoja. Tämä tarkoittaa, että yritys teki voittoa noin 14 639 euroa linjakilometriltä eli 1 464 e/100 m.

Linjakatujen alla oleva maa on pakkolunastettu, mutta korvaus ei vastaa maanomistajien kärsimiä vahinkoja. Lunastuslaki mahdollistaa laillisen ryöstön. Valtion omistajaohjaus Fingridissä tapahtuu yhtiökokouksen ja lainsäädännön kautta. Valtionyhtiö tulee jatkamaan tätä toimintatapaansa lakimuutokseen saakka. Valitettavasti sama käytäntö koskee suurta osaa tuulivoiman tarpeisiin valjastetuista linjakaduista.

Maanomistaja luopuu pysyvästi oikeudestaan lunastetun maa-alueen nykyisiin ja tuleviin tuloihin, vaikka omistusoikeus säilyisikin. Linjakadun elinikä on maanomistajan näkökulmasta pitkä, noin 100 vuotta.

Aloitteen päätösehdotus

Aloitteentekijä vaatii, että RKP työskentelee eduskunnassa sen hyväksi, että lunastuslaki vihdoinkin uudistettaisiin.

Aloitteentekijä

Jan-Ove Nyman, Karleby