Aloite 44 – Uskonnon opetuksen uudistaminen Pohjoismaiden esimerkin mukaisesti

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • mahdollisuutta osallistua uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen ei sido mahdolliseen uskonnolliseen yhteisöön kuulumista
  • osa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta voitaisiin järjestää kaikille yhteisesti.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Esille otettu kysymys on ajankohtainen ja siitä keskustellaan säännöllisin väliajoin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Perustuslakimme 9 § muotoilee asian selvästi, kun siinä toedetaan ettei ketään ei saa kohdella eri tavalla uskonnon vuoksi. Perustuslain 11 §:ssä sanotaan: ”Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.” Lapsen uskonnollisen aseman osalta uskonnonvapauslaki määrää, että ”lapsen huoltajat päättävät yhteisesti lapsen uskonnollisesta asemasta”.
Ruotsalainen kansanpuolue on tehnyt puoluekokouspäätöksen, jonka mukaan uskonnollisesta yhteisöstä poistumisen ja sellaiseen liittymisen ikärajaksi vahvistetaan ilman huoltajan lupaa 16 vuotta.

Nykypäivän uskonnon opetuksen kannalta on tärkeää, että oikeus valita elämänkatsomustieto on olemassa, ja tämä oikeus tulee olla myös uskonnollisten yhteisöjen jäsenillä.

Ajatus eri kulttuuri- ja uskonnollisista taustoista tulevien opiskelijoiden kokoamisesta yhteen on hyvä, ja se on syytä huomioida opetussuunnitelmia laadittaessa. Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa ilman opetusaineiden vaihtumista. Eri uskontojen sekä uskonnollisten ja kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen ymmärtäminen voidaan parhaiten omaksua, jos on hyvin ankkuroitunut omaan kulttuuritaustaansa. Mahdollisuus lapsen oman uskonnon uskonnonopetukseen on osa koulun tehtävää tänä päivänä ja tarjoaa hyvän pohjan oppia muita tapoja katsoa maailmaa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • mahdollisuutta osallistua uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen ei sido mahdolliseen uskonnolliseen yhteisöön kuulumista
  • osa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta voitaisiin järjestää kaikille yhteisesti.

Aloite

Lain mukaan uskonnon opetus on ollut ei-tunnustuksellista lähes koko 2000-luvun ajan, ja koulu on yleisesti ottaen maallinen laitos. Tästä huolimatta meillä on kouluissa edelleen sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opetusta, joiden välillä valinta tehdään yleensä ensisijaisesti vanhempien lapsilleen välittämään vakaumukseen perustuen.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että valtaosa suomalaisista kannattaa mainittujen oppiaineiden yhdistämistä niin, että oma perheyhteisö ei vaikuttaisi oppiaineen valintaan. Eduskuntaan on myös aikaisemmin tullut käsiteltäväksi kansalaisaloite kaikille yhteisistä katsomusaineista, jota ei valitettavasti hyväksytty. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus on eriytetty kahdeksi eri oppiaineeksi. Pohjoismaisen näkökulman esiin nostaminen on tässä yhteydessä relevanttia, sillä Pohjoismaiden koulujärjestelmät yhtenäistyvät ja Suomea on aiemmin käytetty koulutusalalla johtavana esimerkkinä. Lisäksi yhä useampi oppilas valitsee elämänkatsomustiedon tai vaihtaa myöhemmin uskonnon opetuksen elämänkatsomustietoon.

Koska vanhemmat valitsevat lapsensa uskonnon, ei ole lapsen asia valita, mitä ainetta hän koulussa opiskelee. Tuomalla eri taustoista tulevat oppilaat ja opiskelijat samaan luokkahuoneeseen ja yhteisen opetussuunnitelman ääreen oppilaat voivat oppia toisiltaan ja rakentaa uskontojen ja kulttuurien välille siltoja. Samalla tämä antaisi oppilaille mahdollisuuden muodostaa oman identiteettinsä, joka ei välttämättä ole sama kuin heidän vanhemmillaan. Nykyjärjestelmä eriytettyine aineineen ei johda yhteenkuuluvuuden lisääntymiseen, vaan pahimmassa tapauksessa ennakkoluulojen kasvuun.

Aloitteen päätösehdotus

RKP-nuoret haluaa Ruotsalaisen kansanpuolueen edistävän sitä, että:

  • uskonnon opetus järjestetään kaikille yhteisenä katsomusaineena.

Aloitteentekijä

Julia Ståhle, RKP-nuorten puheenjohtaja

Malin Lindholm, RKP-nuorten pääsihteeri