Aloite 6 – Tuulivoima & Aloite 7 – Tuuliturbiinien eroosio ja mikromuovit ja myrkylliset kemikaalit

Puoluekokouksen päätös

Yhteinen vastaus aloitteisiin Aloite 6 – Tuulivoima ja Aloite 7 – Tuuliturbiinien eroosio ja mikromuovit ja myrkylliset kemikaalit

RKP toimii sen hyväksi, että

 • aluevesiemme ulkopuolella olevia vesialueita Suomen talousvyöhykkeellä koskevaa lainsäädäntöä tarkistetaan siten, että se ottaa huomioon myös merituulivoiman ja mahdollistaa verotulot
 • tuulivoiman sijainti sekä maalla että merellä on määritettävä paikallisten olosuhteiden ja paikallisen väestön kanssa käytävän aktiivisen vuoropuhelun kautta luonto-, maisema- ja virkistysarvot sekä muun muassa merenkulun ja kalastuksen olosuhteet huomioiden.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Tuulivoimakysymys on herättänyt Suomessa tunteita jo pitkään. Puoluekokous on useaan otteeseen ottanut kantaa tuulivoimaan, ja RKP suhtautuu tähän uusiutuvaan ja päästöttömään energiamuotoon myönteisesti. Puolueen energiapoliittinen ohjelma vahvistettiin maaliskuussa 2023, ja siinä nostetaan esiin tuulivoiman luomia mahdollisuuksia Suomessa.

Aloitteentekijät tuovat esiin useita tuulivoimaan liittyviä huolenaiheita ja haittoja. On tärkeää huomioida yhteiskunnallisessa keskustelussa olevien asioiden kaikki eri näkökohdat. Tämä koskee tietysti myös tuulivoimaa. Samalla energiamuoto on kuitenkin Suomessa vakiintunut ja kasvava osa energiahuoltoamme.

Vuonna 2022 noin seitsemäsosa Suomen sähköstä tuotettiin tuulivoimalla, ja tuulivoiman rakentaminen on tasaisessa kasvussa. Suomessa on hyvät edellytykset tuulivoiman lisäämiselle niin maalla kuin merelläkin, ja RKP näkee mielellään lisäinvestointeja tuulivoiman laajentamiseen. Merituulivoiman rakentamisen kustannukset ovat suuremmat kuin maalle rakennettavan tuulivoiman. Kiinnostus merituulivoimaa kohtaan kasvaa kuitenkin voimakkaasti, ja siksi haluamme, että lainsäädäntöä, lupaprosesseja sekä korvaus- ja veroasioita uudistetaan. Tämä on tärkeää otettaessa huomioon, että meiltä puuttuu yhä lainsäädäntöä energian tuotannosta Suomen talousvyöhykkeellä eli aluevesiemme ulkopuolisilla merialueilla (12 merimailia rannikosta).

RKP:n kanta on vakaa. Työskentelemme Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi monipuolisen, kestävän ja fossiilittoman energiapaletin avulla. Tavoitteenamme on, että Suomi on ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä, ja RKP toimii myös sen hyväksi, että Suomen kunnat olisivat ilmastoneutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Siinä tuulivoimalla on jatkossakin tärkeä rooli.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

 • aluevesiemme ulkopuolella olevia vesialueita Suomen talousvyöhykkeellä koskevaa lainsäädäntöä tarkistetaan siten, että se ottaa huomioon myös merituulivoiman ja mahdollistaa verotulot
 • tuulivoiman sijainti sekä maalla että merellä on määritettävä paikallisten olosuhteiden ja paikallisen väestön kanssa käytävän aktiivisen vuoropuhelun kautta luonto-, maisema- ja virkistysarvot sekä muun muassa merenkulun ja kalastuksen olosuhteet huomioiden.

Aloite 6 – Tuulivoima

ALOITE

Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokoukseen 10.6.2023 Tampereelle
NÄE IHMINEN
Tuulivoimasta on tullut yksi aikamme suurimmista uhista ihmisille, luonnolle ja elinympäristölle. Viranomaiset ja poliitikot pakottavat maaseudun massiiviseen teollistumiseen, ja se tapahtuu ilman asukkaiden jalkauttamista asiaan. Mediasta puuttuu täysin poliittinen keskustelu ja pohdinta tuulivoiman kielteisistä vaikutuksista luontoon ja ihmisten terveyteen ja elinympäristöön. Asukkaiden protestit lehtien lukijapalstoilla jäävät huomiotta. Tuulivoimahanke toisensa jälkeen saa perustamisluvan. Kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluu päättää tuulivoimaluvista kunnissa. Poliitikot ottavat tuulivoiman tuottaman kiinteistöveron ilolla vastaan, mutta jättävät tuulivoiman kielteiset seuraukset kunnan asukkaille huomiotta, vaikka asukkaiden elämänlaatu heikkenee. Poliitikot eivät ymmärrä ongelmaa. Ja media on hiljaa, vaikka sen tulisi tutkia ja nostaa esiin ongelmia.
TUULIVOIMA ei ole ihmisystävällistä, ympäristöystävällistä, kestävää, eettistä tai taloudellisesti puolustettavissa.
IHMISYSTÄVÄLLINEN
Tuuliturbiinien välittömään läheisyyteen joutuvia ihmisiä uhkaavat valoilmiöiden, matalataajuisten äänien ja korkeiden melutasojen aiheuttamat sairaudet. Melutaso on laissa rajoitettu, mutta se ei sisällä tuulivoimaa. Melu tunkeutuu koteihin ja häiritsee unta öisin. Kova melu aiheuttaa stressiä, korkeaa verenpainetta ja sydänongelmia ym. sairauksia.

”Tuulivoimaloiden jatkuvasti sykkivä, ei kuultavissa oleva infraääni aiheuttaa merkittävää epämukavuutta ihmisillä, joiden keskeiset aistit ovat yliherkkiä. Nämä ongelmat voivat muuttua kroonisiksi, vammauttaa ja johtaa ahdistukseen ja masennukseen sekä lisätä sydäninfarktin riskiä.” (https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2013/08/infraljud-fran-vindkraftverk-en-halsorisk/9)

Yksittäisen asukkaan asuinpaikan valinnassa ratkaiseva luonto ja elinympäristö tuhoutuvat. Terveyttä edistävä toiminta ei ole enää houkuttelevaa voimalaitosten aiheuttaman melun vuoksi. Voimalaitosten ympärillä olevista alueista tulee teollisuusalueita, joihin pääsy on kielletty.

Omaisuuden suojaa vastaan rikotaan, kun kiinteistön arvo laskee tai asuntoa ei voida myydä. Ne jotka tekevät lupaprosessista valituksen, joutuvat hävitessään maksumiehiksi. Ja näin yleensä tapahtuu, koska tuomioistuimet yleensä tekevät ratkaisunsa tuulivoimayhtiöiden hyväksi. Oikeudenkäynnissä tuomioistuimet eivät veloita tapauskohtaisesti, vaan tuulivoimalakohtaisesti, minkä johdosta korvaukset kohoavat kohtuuttoman korkeiksi, jos jutun häviää. Tämä johtaa eriarvoisuuteen lain edessä.

Kulttuurimaisemien ja elinympäristöjen suojelemiseksi säädettyjä lakeja ei enää noudateta. Pääomasijoittamista ja ulkomaista omistusta suositaan maan omiin asukkaisiin nähden.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Tuulivoimateollisuuden ympäristövaikutusten kannalta hälyttävin asia on mikromuovien ja pääosin komposiittimuovista valmistettujen turbiinien siipien kulumisen yhteydessä vapautuvien myrkyllisten kemikaalien leviäminen. Norjalaistutkimusten mukaan 10-20 prosenttia siipien painosta kuluu. Jokainen voimalaitos kuluttaa vuosittain 50-60 kiloa muovihiukkasia, jotka päätyvät ympäristöön.

”Yleisimmät nykyisin käytössä olevat roottorin siivet on valmistettu epoksimuovista, joka sisältää jopa 30 prosenttia bisfenoli A:ta (BPA). Se on hormonitoimintaa häiritsevä aine, jonka EU on luokitellut erityisen vaaralliseksi ja jonka osalta Euroopan elintarvikeviranomainen (EFSA) on vuonna 2021 ehdottanut siedettävissä olevan päiväsaannin dramaattista alentamista. EU ehdotti vuonna 2022 bisfenolien ja useiden muiden myrkyllisten kemikaalien käytön kieltämistä vuodesta 2030 alkaen.” (Https://www.Youtube.com7watch?=tnCEu0DZ9RA)

Mikromuovit sisältävät PFASia, myrkyllisiä kemikaaleja, jotka ovat erittäin vaikeasti hajoavia, pysyviä ja biokertyviä. Kemikaalit luokitellaan mm. lisääntymismyrkyllisyyttä aiheuttaviksi ja niiden epäillään aiheuttavan syöpää. (Kemikaalien tarkastusvirasto)

Tanskassa viranomaiset ovat merkinneet Länsi-Jyllannin nautakarjan tuottaman lihan ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi, koska liha sisältää niin paljon muovia. Länsi-Jyllannin rannikon edustalla on merituulipuisto, ja mikromuovin uskotaan huuhtoutuneen maihin merivaahdon mukana. Suuret tuulipuistot vaikuttavat tuulen nopeuteen, sateeseen ja lämpötilaan (DMI).

Viranomaistenkin tärkeänä pitämällä luonnon monimuotoisuudella ei näytä olevan ratkaisevaa merkitystä valtiovallalle ja viranomaisille, jotka nyt muokkaavat lakeja tuulivoiman kehityksen edistämiseksi. Ympäristövaikutusten arvioinneissa väitetään vaikutusten ympäristöön ja monimuotoisuuteen olevan mitättömiä.
Silmiemme edessä tapahtuu kuitenkin satojen tuhansien hehtaarien mittainen metsän ja meriympäristön sekä monimuotoisuuden tuhoaminen.

KESTÄVÄ
Kestävän kehityksen osalta on otettava huomioon myös se, mitä tapahtuu niissä maissa, joissa turbiineja valmistetaan. Metallien louhinnassa tapahtuvan ympäristöä tuhoavan toiminnan vaikutukset kuormittavat myös yhteistä planeettamme. Tuulivoimaloissa käytetystä harvinaisesta maametallista neodyymistä 97 prosenttia tulee Kiinasta. Metallin louhinnan yhteydessä vapautuu radioaktiivista uraania ja toriumia, jotka päätyvät pohjaveteen ja aiheuttavat pitkäaikaista vahinkoa ihmisille ja ympäristölle ns. syöpäkylissä. Koko ketjun hiilidioksidikuormitus valmistuksesta tuulivoimalaitosten purkamiseen on nähtävä kokonaisuutena. Se että käytetään suuria määriä rajallisia raaka-aineita kuten metalleja, betonia, terästä, satoja litroja voiteluöljyä yhtä voimalaitosta kohden, polttoaineen ja energian kulutusta sekä tuotannossa että rakentamisen ja käytön aikana tarkoittaa, että tuulivoima ei ole kestävää eikä vihreää. Sitä kutsutaan viherpesuksi. Jos huomioidaan myös se, että käytetyt komposiittimateriaalit ovat mahdottomia/vaikeita kierrättää, ei tuulivoimaa voida pitää perusteltuna. Lisäksi voimalaitosten tuhoamista koskevia suunnitelmia ja vastuunjakoa ei ole. Ilman sopimusta ulkomaalaiset omistajat välttyvät vastuulta. Pahimmassa tapauksessa maanomistajat joutuvat maksamaan maan kunnostuksen.
TALOUDELLINEN

Ei ole taloudellista huonon tehokkuuden ja suunnittelemattomuuden takia. Tasapainotusvoimaa tarvitaan, mikä edellyttää fossiilisten polttoaineiden, esim. hiilivoiman, käyttöä. (Saksa)

RISKIANALYYSIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIT PUUTTUVAT

Puolueettomat vaikutusarviot ihmisiin ja ympäristöön puuttuvat. Analyysit puuttuvat myös maaseudun kehittämisestä. Suunnittelijoiden tekemät analyysit ovat kaavamaisia ja tähtäävät tuulivoiman perustamiseen.

Kysymyksiä, jotka on esitettävä ja joihin on vastattava puolueettomasti:

Miten tuulivoima vaikuttaa ihmisten terveyteen, viljelysmaahan ja pohjaveteen? Miten se vaikuttaa meren herkkään ekosysteemiin?
Mitä kasviston ja eläimistön monimuotoisuudelle oikein tapahtuu? Mitä tapahtuu asuntojen hinnoille?
Mitä seurauksia tällä on matkailulle? Kuka haluaa asua tuulivoimaloiden läheisyydessä?

Politiikassa on viime kädessä kyse yksilön hyvinvoinnista. Yksi poliitikkojen suurimmista tehtävistä ja vastuusta on varmistaa asukkaiden ihmisarvoinen elämä. RKP:llä on paljon kannattajia Pohjanmaan rannikon kunnissa. Puolueella on velvollisuus asettaa näiden ihmisten terveys ja hyvinvointi ulkomaisten yritysten voitontavoittelun edelle.

Aloitteen päätösehdotus

Me allekirjoittajat toivomme, että RKP

 • tekee aloitteen tuulivoiman laajentamisen lopettamiseksi tai ainakin sen asettamiseksi tauolle.
 • perustaa poliittiset päätöksensä tosiasioihin ja tutkimuksiin eikä tuulivoimayritysten puolueelliseen tietoon ja vaikutustenarviointeihin.
 • laatii luettelon tuulivoiman eduista ja haitoista ja jakaa sitä poliitikoille. Päätöksiä ei tule tehdä tietämättömyyteen perustuen.
 • ei suostu rajoittamaan ihmisten oikeuksia ja terveyden, elämän ja omaisuuden suojaa tai suostu noudattamaan EU:n ohjetta lupien myöntämisajan lyhentämisestä.
 • käynnistää keskustelua ja edistää kuntatason kansanäänestyksiä.
 • tekee aloitteita puolueettomista vaikutusten arvioinneista liittyen ihmisten terveyteen, ympäristöön, maaseutuun ja matkailuun sekä vaatii riittäviä melumittauksia myös matalataajuuksisten äänten osalta
 • laatii korvausmallin niille, joiden kiinteistöjen arvo on tuulivoiman rakentamisen takia laskenut.

Aloitteentekijä

Korsnäs, 13. maaliskuuta 2023

Katarina Wester-Bergman/ SFP Korsnäs

Kenneth Lolax

Aloite 7 – Tuuliturbiinien eroosio ja mikromuovit ja myrkylliset kemikaalit

Suomessa on käynnissä laajamittainen maaseudun teollistuminen. Sen lisäksi että suuria merialueita, metsiä ja jopa viljelysmaita tuhotaan, myös monien asukkaiden terveys ja elinympäristö tuhoutuu.
Eräs tämän teollistumisen kohtalokas seuraus on mikromuovien ja myrkyllisten kemikaalien leviäminen tuulen, veden ja kylmän kuluttaessa tuuliturbiinien siipimateriaalia.
Turbiinin siivet koostuvat lasikuituvahvisteisesta polyesterista ja epoksipohjaisista sideaineista. Epoksihartseja käytetään tuuliturbiinien siipien lisäksi suojapinnoitteina terästorneissa, jalustoissa ja betoniperustuksissa.
Materiaali sisältää jopa 30 prosenttia bisfenoli A:ta (BPA). Bisfenolilla on kielteinen vaikutus ihmisen puolustusjärjestelmään ja se on hormoneja häiritsevä aine, joka EU:ssa luokiteltu erityisen vaaralliseksi.
Euroopan elintarvikeviranomainen (EFSA) on ehdottanut siedettävän päiväsaannin huomattavaa vähentämistä. EU on ehdottanut bisfenolien käytön kieltämistä vuodesta 2030 alkaen. Epoksimuovit sisältävät myös PFAS:ia, joka on luonnossa erittäin vaikeasti hajoava aine. Se kerääntyy ravintoketjuihin ja on mm. lisääntymiskyvylle vaarallinen aine, jonka epäillään aiheuttavan syöpää. PFAS voi myös vaikuttaa aivojen kehitykseen sekä sukupuoli- ja kilpirauhashormonitasoihin. PFAS voi levitä hyvinkin pitkien matkojen päästä pääasiassa veden, mutta myös ilman välityksellä.

Eri arvioiden mukaan voimalaitoksen siivet kuluvat elinkaarensa aikana noin 10 prosenttia niiden kokonaispainosta. Tämä tarkoittaisi, että jos turbiinin lapa painaa 20 tonnia ja jokaisessa voimalaitoksessa on kolme lapaa, paino on noin 60 tonnia yhtä turbiinia kohden ja eroosio on puolestaan noin 6 tonnia yhtä turbiinia kohden. Alueilta, joilla on esimerkiksi 15 voimalaitosta, leviäisi tällöin 90 tonnia myrkyllistä muovimateriaalia kuluvan viidentoista vuoden aikana.

Merituulivoimassa eroosio on nopeampaa, koska suolainen ilma kuluttaa lapoja enemmän. Maalla kestää arviolta 12-15 vuotta ennen kuin tuulivoimalan lapa on vaihdettava, merellä tuo aikajänne on lyhempi. Jos nämä luvut pitävät paikkansa, on täysin käsittämätöntä, että ympäristöviranomaiset eivät huomioi riskien toteutumisen synnyttämiä seurauksia.

Vihreä siirtymä ei ole yhteensopiva suurten maametallimäärien louhinnan ja Kiinasta ja Etelä-Amerikasta tuotavien uusiutumattomien raaka-aineiden kanssa. Siihen ei kuulu myöskään Amazonin sademetsien tuho voimalaitosten lavoissa käytettävää balsapuuta hakkaamalla (150 m² / voimalaitos).

Myrkyllisten kemikaalien leviäminen maalle ja veteen, metsien biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja metsien vähentynyt hiilen varastointi hakkuiden myötä tarkoittaa, että siirtymä ei ole tuulivoiman suhteen vihreä. Myöskään kiertotaloutta ei voida tässä yhteydessä soveltaa, sillä myrkyllistä muovia ei voi kierrättää.

Kaikissa tehtävissä päätöksissä tulee ottaa huomioon päätösten seuraukset tuleville sukupolville. Meillä ei ole oikeutta tai varaa saastuttaa lastemme ja lastenlastemme ympäristöä, meriä ja juomavettä.

Ihmisille, eläimille ja luonnolle aiheutuvien korjaamattomien vahinkojen välttämiseksi on syytä soveltaa ennalta varautumisen periaatetta.
”Periaate tarkoittaa, että varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä jo silloin, kun voidaan olettaa, että jokin toiminta tai toimenpide voi aiheuttaa vahinkoa ja haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Siksi riittää, että on olemassa vahingon tai haitan vaara. Tällaisessa tilanteessa ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat vahingot ja haitat on ehkäistävä, ennaltaehkäistävä, estettävä tai torjuttava suojatoimenpiteillä, rajoituksilla ja muilla tarvittavilla mukautuksilla.” Periaate on kuvattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklassa191 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/? uri=celex:12016E191).

Aloitteen päätösehdotus

Toivon, että Ruotsalainen kansapuolue toimii sen hyväksi, että:

 • ennalta varautumisen periaate otetaan välittömästi käyttöön!
 • tehdään aloite tuulivoiman rakentamisen pysäyttämiseksi, kunnes ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvat seuraukset on selvitetty.
 • päivitetään meren ekosysteemien ja ympäristön suojelu.

Aloitteentekijä

Gun Beijar

RKP:n paikallisosaston jäsen

SFP i Östra Borgå