Finlandsbilden oroar svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen har i dag gjort nedanstående politiska uttalande.

FINLANDSBILDEN OROAR

Svenska riksdagsgruppen är allvarligt oroad för hur Finlandsbilden på senare tid har förändrats internationellt. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har kraftfullt tagit ställning till flyktingkrisen i Europa. Merkel har vädjat till sina landsmän att respektera allas människovärde. Hon säger att den tyska grundligheten är en bra sak, men för att lösa flyktingsituationen behövs tysk flexibilitet. Vi efterlyser motsvarande ledarskap och öppen dialog också i vårt land. Svenska riksdagsgruppen vill bidra med att lyfta den finländska samhällsdebatten till en bättre nivå. Alla måste inse att också Finland bör bära sitt ansvar i flyktingfrågan. Svenska riksdagsgruppen beklagar att regeringen Sipilä inte lyckades i sin föresats att skapa ett samhällsfördrag.

Samhällsfördraget skulle ha varit ett viktigt avstamp för arbetet att lyfta Finland ur den kris som nu i stället riskerar fördjupas. Svenska riksdagsgruppen anser att det nu behövs klara och positiva visioner om hur vi kan möta de stora ekonomiska problem som vi är ställda inför. Oro på arbetsmarknaden, osäkerhet om regeringens ersättande åtgärder och en minskad förutsägbarhet i samhället är allt sådant vi inte behöver i dagens svåra ekonomiska läge. Svenska riksdagsgruppen är villig att bidra i detta arbete och vi förväntar oss att regeringen kommer med ett ambitiöst och genomtänkt reformpaket på arbetsmarknaden. Vi förväntar oss att statsministern ska sätta ned foten i det rasistiska och främlingsfientliga klimat som oroväckande nog stärkts i vårt samhälle. I dag, liksom många gånger tidigare i Finlands historia, behövs den finska sisun. Vi borde se invandring och växelverkan mellan människor som en möjlighet att lyfta landet från sin ekonomiska stagnation.

JOBB OCH INVESTERINGAR

Det viktigaste är fortfarande att det uppstår fler jobb, eftersom det är enbart arbete som kan finansiera den välfärd vi har. Genom en mer sporrande skatte- och sysselsättningspolitik ska vi skapa förutsättningar för företag att investera i Finland. Vi behöver ett samhällsklimat som gör att företagen vågar göra nyanställningar. För att skapa ett bättre utbud av arbetskraft i Finland bör vi bland annat öka möjligheterna för kvinnor att delta i arbetslivet genom en reform av familjeledigheterna. Vi bör slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft, vilket är särskilt viktigt uttryckligen för start-up-ekonomin. Vi måste förstå att arbetsinvandring är en viktig faktor i vår ekonomiska utveckling. Omfattande ny forskning i Sverige visar att det är en missvisande bild att se invandringen bara som en kostnad. Den nationalekonomiska studien gör gällande att migration leder till ökad internationalisering och kan därför bidra till flera jobb och ökad tillväxt, särskilt för exportländer som Sverige och Finland. Finland måste lära sig att invandring innebär möjligheter. Vi vill vara det parti som går i spetsen för nya idéer för bättre integrering av invandrare. Den akuta flyktingsituationen kräver att vi alla tar vårt ansvar, både som medborgare men också som kommunala beslutsfattare. Det finns ett växande behov hos medborgare att hjälpa till. Det bör vi uppmuntra och inte trycka ned. Vi bör förlänga arbetskarriärerna, också genom att modigare utnyttja mjuka metoder och sunda personalpolitiska åtgärder för att människor ska orka längre i arbetslivet. På det sättet kan vi också minska förtidspensioneringarna. Finland har inte råd att leva med strukturer som bromsar ny ekonomisk tillväxt och utveckling. Vi behöver fler konkreta arbetsmarknadsreformer som banar väg för flera lokala avtal.

REGERING PÅ GOTT OCH ONT

Vi delar regeringens uppfattning om att en hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att trygga och utveckla välfärden i Finland. I regeringsprogrammet finns flera goda ekonomiska målsättningar som vi kan omfatta. Vi stöder regeringens mål att få till stånd ett normtalko. Exempelvis förslaget om friare öppettider för butikerna är en positiv tillväxtskapande åtgärd. Vi delar uppfattningen att Finland inte kan fortsätta att leva på skuld. För att bryta skuldspiralen behövs genomgripande strukturella reformer, arbetslivet måste förnyas på ett sätt som gynnar sysselsättningen, beskattningen på arbete får inte skärpas och de nedskärningar som görs måste genomföras med eftertanke. Det är särskilt på tre punkter Svenska riksdagsgruppen anser att regeringen Sipilä har kommit till korta. 1) Europapolitiken har varit famlande. Vi anser att euroskeptikerna har tagit för mycket utrymme i regeringens politik. Det är inte till fördel för Finland att vi signalerar obeslutsamhet när det gäller Europapolitiken. Också för vår egen skull borde vi visa tydligare att vi vill vara i Europas kärna och söka konstruktiva lösningar. Varje land bevakar också sina egna nationella intressen, men Finland får inte måla in sig i ett hörn genom en ängslig politik som präglas av nationalistiskt färgade målsättningar. Svenska riksdagsgruppen välkomnar inrikesminister Petteri Orpos tydliga markeringar i flyktingpolitiken. Också statsministerns parti har framhållit att Finland ska bära sitt ansvar för den katastrofala flyktingssituationen kring Medelhavet. Här förväntar sig Svenska riksdagsgruppen att regeringen nu bär sitt medmänskliga ansvar. 2) Biståndspolitiken är föremål för de mest radikala nedskärningarna. Detta är tyvärr ett högst medvetet val av regeringen, ett val som inte på några som helst moraliska grunder kan försvaras. Svenska riksdagsgruppen finner det totalt oacceptabelt att 300 miljoner skärs från biståndsbudgeten. Oförklarligt är att regeringen täcks tala om att Finlands mål fortfarande är att nå FN:s biståndsmål som är 0,7 procent av BNP då Finland 2016 kommer ned till alla tiders bottennotering då biståndets sjunker till 0,35 procent av BNP. Svenska riksdagsgruppen anser att Finland ska vara en aktiv och ansvarsfull nordisk aktör i utvecklings- och handelspolitiken. Omvärlden behöver våra insatser och vi behöver själva som ett folk känna att vi både ser vårt eget intresse, men också bistår andra. Svenska riksdagsgruppen kommer att i sin alternativa budget som utformas under hösten att föreslå hur nedskärningar i biståndet kan minskas genom att man sparar i annat. 3) Svenska riksdagsgruppen går inte med på de massiva nedskärningarna inom utbildningen som regeringen föreslår. Det borde vara en självklarhet att vi ska satsa på kunskap, utbildning och innovationer om vårt mål är att vara en av världens ledande kunskapsnationer. Vi är beredda att se över andra stadiets utbildning och gå in för de rationaliseringsåtgärder som behövs där. Däremot säger vi nej till nedskärningar som drabbar barnen. Skolan ska inte vara föremål för nya nedskärningar. Regeringsprogrammet uppfattas i universitetsvärlden som ett av de bildningsfientligaste genom tiderna. Det är en kritik som vi inte har råd att negligera och här krävs korrigerande åtgärder. Vi bör se att det finns uppenbara risker för kompetensflykt till utlandet. Även i svåra tider ska man våga prioritera och satsa på sådant som bildar grunden då ekonomin vitaliseras på nytt.

EFTERTANKE I INBESPARINGAR

Riksdagsgruppen kommer i sin alternativa budget som utarbetas under hösten att presentera sina konkreta inbesparingsförslag. Exempelvis anser vi att regeringens reform av bilskatten inte till alla delar är genomtänkt. Gruppen är beredd att i detta läge slopa bilskattereformen och i stället prioritera satsningar på utbildning och innovation. En utebliven sänkning av bilskatten ger 200 miljoner extra i statskassan räknat för hela valperioden. Riksdagsgruppen ställer sig tveksam till regeringens beslut att sälja statlig egendom till förmån för så kallade spjutspetssatsningar. Vi stöder utvecklingen av exempelvis bioenergi, men ser det inte som regeringens uppgift att välja framtidens framgångsbranscher. Regeringens primära ansvar är att skapa goda förutsättningar för företag att verka. Om infrastrukturen är i skick och normerna är företagsvänliga finns förutsättningar att lyckas.

RIKSDAGSDEBATT OM MÄNNISKOVÄRDE BEHÖVS

Svenska riksdagsgruppen stöder förslaget att Finlands riksdag när höstsessionen börjar ska föra en debatt om de rasistiska tendenser som visat sig i vårt samhälle. Vi vill se ett konkret åtgärdsprogram för att motverka de rasistiska tendenserna. Det behövs kraftfulla markeringar för allas lika människovärde i vårt land. Mångfald och tolerans bör vara odelade grundvärden i vårt samhälle.

Hakkarainen tillåts lägga dimridåer

Anna-Maja Henriksson finner det beklämmande att Hakkarainen tillåts sprida direkta lögner om Åland.

Lue edellinen artikkeli

Työ ja koulutus luovat uskoa tulevaisuuteen

Ruotsalainen eduskuntaryhmä tulee omassa varjobudjetissaan esittämään, että valtion talousarvio voidaan rakentaa ilman suuria koulutukseen ja osaamiseen kohdistuvia leikkauksia.

Lue seuraava artikkeli