Förslaget om stärkt vargskydd måste stoppas

Tjänstemännen i EU-kommissionen som ansvarar för rovdjurspolitiken är i färd med att försöka få igenom restriktioner för hur medlemsstaterna kan förvalta rovdjur som är strikt skyddade under EU:s art- och habitatdirektiv – såsom varg, björn och lodjur.

Sammanfattningsvis har EU-kommissionens tjänstemän i det senaste utkastet till uppdaterat rådgivande dokument om strikt skyddade arter, samt i en helt ny bilaga gällande varg, med nästan kirurgisk precision försökt inskränka de möjligheter som finns för medlemsstaterna att på ett meningsfullt sätt förvalta sina rovdjurspopulationer.

– Förslaget är oerhört anmärkningsvärt ur två olika aspekter. För det första går det stick i stäv med verkligheten. Vargen kanske inte ännu syns i EU-kommissionens korridorer, men ute i verkligheten har antalet vargobservationer ökat kraftigt och den rör sig synligt i finländsk bebyggelse där den är ett hot mot både barn och husdjur, säger Svenska riksdagsgruppens viceordförande, riksdagsledamot Mats Löfström.

– För det andra går förslaget tvärtemot det kommissionen sagt att man ska jobba för, mindre detaljreglering. Det här är ju mer detaljreglering. Det är helt oacceptabelt, säger Löfström.

Dokumentet är ett rådgivande dokument med riktlinjer till EU:s art- och habitatdirektiv. Även om rådgivande dokument från kommissionen är icke-bindande, händer det att både EU-domstolen och nationella domstolar hämtar inspiration från dem. Exempelvis i ett nyligen avgjort ärende i en skarvfråga i Sverige eller i flertalet avgöranden gällande naturskyddsdirektiven vid EU-domstolen har dessa rådgivande dokument följts av domstolarna. Rådgivande riktlinjer kan på så sätt bidra till att ”skapa” rättspraxis.

– Förslagen går tvärtemot vad vi har betonat de senaste åren. Vi behöver mera flexibilitet och mera nationellt beslutsfattande för att hantera de problem som uppstår när rovdjurspopulationerna ökar. Det här gäller i synnerhet vargen, säger SFP:s riksdagsledamot Mats Nylund.

– Dessutom måste det bli möjligt att ändra en arts skyddsstatus från strikt skyddad omedelbart när en gynnsam bevarandestatus har uppnåtts, säger Nylund. Deadline för medlemsländerna att lämna in utlåtanden är 20.11.

– Vi har varit i kontakt med jord- och skogsbruksministeriet och minister Jari Leppä som delar vår syn på ärendet. Förslaget måste stoppas, säger Löfström och Nylund.

Enemmän työpaikkoja ja enemmän rahaa käteen

RKP:n vaihtoehtobudjetin työllistävä vaikutus vuodelle 2019 on 3000 enemmän työpaikkoja hallituksen budjettiesitykseen verrattuna. Tämä on yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä eduskunnan tietopalvelun vaikutusarvioinnissa.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds: Tarvitsemme yhteisiä standardeja turvataksemme vähemmistöjen oikeuksia EU:ssa

Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi aloitteen joka koskee vähemmistöjen minimistandardeja EU:ssa.

Lue seuraava artikkeli