Livet är lokalt – också i vårdreformen

Resolution från SFP:s partifullmäktige 6/4 2014 i Helsingfors

Livet är lokalt – också i vårdreformen

SFP har under arbetet med vårdreformen sökt hållbara lösningar för att garantera invånarnas rätt till en högklassig social-, hälso- och sjukvård. Regeringsprogrammet utgick ifrån att skapa tillräckligt starka primärkommuner för att bära upp bashälsovården och socialvården på en jämställd basis i hela landet.

Viktigast för SFP är att i det fortsatta arbetet skapa sådana modeller och upphandlingskriterier som tillgodoser lokalkännedomen och tryggar de språkliga rättigheterna. Den politiska ledningen för vårdområdena måste vara demokratiskt underbyggd så att kommunernas och invånarnas röst hörs. Lyckas inte detta uppstår ett demokratiunderskott där kommuninvånarna blir betalare utan inflytande, en lösning vi inte kan godta. SFP föreslår upphandlingsnämnder inom vårdområdet för att säkra den svenska servicen och lokalkännedomen.

Vid upphandlingen ska kvalitet vara viktigare än priset. Den billigaste lösningen är inte alltid den bästa, och när det gäller vården så måste kvalitet prioriteras högst.

Samtidigt som privata och tredje sektorn utgör ett välkommet komplement till den offentliga serviceproduktionen är det angeläget att kompetensen och erfarenheten hos kommunernas personal inte går till spillo. Mycket ska klargöras i den fortsatta beredningen och det är av största vikt att den görs i nära samarbete med kommunerna och andra intressenter.

Alla barn har rätt till behöriga lärare

Bristen på behöriga lärare i Nyland har fortgått i årtionden. Varje elev har rätt till behöriga lärare. SFP arbetar därför nu för att pengar anvisas till att en svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors Universitet.

Finland ska agera i relation till Ryssland som en del av EU.

EU och dess föregångare har i mer än sex decennier jobbat för fred och demokrati. Fredsarvet är den bit av EU:s fundament som väger tyngst. Nobels fredspris år 2012 var ett erkännande för detta och utgör idag en påminnelse som förpliktigar. För ett samfund som värnar om fred och demokrati är kränkningar av nationell och territoriell suveränitet oacceptabla. Därför är det viktigt att EU i Ukraina-konflikten talar med en tydlig röst och att Finland stöder den rösten. Dialog och förhandling är nyckelorden som gäller i denna svåra situation.

SFP tackar Katainen

SFP tackar statsminister Jyrki Katainen för ett långt och gott samarbete. Katainen har varit en konstruktiv och god statsminister som lyssnat på sina regeringskumpaner och visat förståelse för frågor som legat SFP nära. SFP hoppas att Katainens efterträdare fortsätter på samma konstruktiva linje.

Työmarkkinaosapuolten vuoro kantaa vastuuta.

Haglund: Hallitus teki kehysriihessä tarvittavat mutta samalla vaikeat päätökset Suomen velkaantumisen pysäyttämiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Vår medmänsklighet och solidaritet utmanas

Kristet samhällsansvar (SFP): "De utmaningar som vårt land och EU står inför utmanar allas vår medmänsklighet och solidaritet"

Lue seuraava artikkeli