SFP i Nyland höll årsmöte

Årsmötet antog resolutioner om skärgårdsstödet och Kårkulla

Svenska folkpartiet i Nyland antog två resolutioner på sitt årsmöte 18/3 i Sjundeå. Resolutionerna handlade om skärgårdsstödet och Kårkulla samkommun. Mötet valde också en ny kretsstyrelse.

Resolution om skärgårdsstödet

I det preliminära utkastet till regeringsproposition för det förnyade statsandelssystemet som beräknas träda i kraft den 1 januari 2015 föreslås att kommuner med skärgårdsandel (35 st) inte längre ska få skärgårdstillägg. Också det tillägg som betalas till skärgårdskommuner (8 st) föreslås skäras ned.

SFP:s nyländska krets ställer sig bakom Skärgårdsdelegationens krav om att tillägget för kommuner med skärgårdsandel bör bevaras.

Finland är relativt sett Europas skärgårdsrikaste land. Skärgården är en stor tillgång för vårt land, både för de fast bosatta och de som får sin näring där men också för fritidsboende och naturvänner. I Nyland berörs hela kustremsan av den föreslagna nedskärningen. Förslaget strider mot lagen om främjande av skärgårdens utveckling och det skärgårdspolitiska åtgärdsprogram 2012-15 som regeringen godkänt. Det skulle också försvåra kommunernas arbete för att trygga servicen för den bofasta skärgårdsbefolkningen. Skärgårdsstödet ger kommunerna förutsättningar för att utveckla fungerande och attraktiv näringsverksamhet i skärgårdsområden.

SFP:s nyländska krets anser att en levande skärgård är av yttersta vikt för Nyland. De unika skärgårdsområdena är en värdefull resurs som snarare bör utvecklas än avvecklas och i det här arbetet utgör skärgårdstillägget en viktig faktor.

Resolution om att bevara Kårkulla samkommun

Målet med det pågående arbetet att reformera social- och hälsovårdens strukturer är att säkerställa medborgarnas rätt till likvärdig och högklassig service oberoende av boningsort. Det konstateras också att man för att garantera högklassig vård för specialgrupper behöver större upptagningsområden.

Språklagen kräver att myndigheterna tillhandahåller service på båda nationalspråken, finska och svenska. Svenskfinland är ett stort och splittrat område, vilket betyder att geografiska områden inte stöder service på svenska. Svenskspråkiga specialgrupper behöver därför speciallösningar även i strukturerna.

Kårkulla samkommun fungerar idag som en lagstadgad samkommun för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna med uppgift att tillhandahålla specialomsorgstjänster i Svenskfinland. Detta uppdrag kunde utvidgas i de nya strukturerna till att även omfatta andra specialgruppers service på svenska i Finland. Dessa grupper kunde vara bland annat olika handikappgrupper, missbrukarvård, personer med minnesstörningar, arbetsklinikverksamhet och barnskydd. Grupper där språket är av avgörande betydelse för framgångsrik vård och omsorg.

Svenska Folkpartiet i Nyland anser att Kårkulla samkommun måste bevaras som en obligatorisk samkommun för alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i den nya lagen om ordnande av social- och hälsovård. Det är det enda sättet att garantera alla medborgares grundlagsenliga rätt till vård och omsorg på sitt modersmål svenska i framtiden.

Kretsstyrelsen 2014-2015

Kretsordförande Anders Walls, Raseborg

Viceordförande Catharina von Schoultz, Borgå

Viceordförande René Blomster, Esbo

Medlem / Ersättare

Christina Mickos, Lappträsk / Sten Lindgren, MörskomRichard Sundman, Sibbo / Anna-Karin Nygren, Sibbo Roger Turku, Lovisa / Mats Rosqvist, Borgå Göran Karlsson, Raseborg / Michael Nyberg, Raseborg Dick Carstens, Hangö / Monica Grönmark, Lojo Eivor Björklöf, Ingå / Stefan Svanfeldt, Sjundeå Pia Mikkonen, Vanda / Solveig Halonen, Vanda Roger Forsman, Kyrkslätt / Jarl Åkerlund, Kyrkslätt Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla / Finn Berg, Grankulla Mika Valli, Nurmijärvi / Eva Roos, Vichtis Viviann Westermark, Kvinnoförbundet / Ann-Christine Forsell, Kvinnoförbundet Cosmo Mether, SU / Nicholas Kujala, SU

Lärarutbildningen i Helsingfors

Den utlokaliserade svenskspråkiga lärarutbildningen i Helsingfors verkar bli av

Lue edellinen artikkeli

Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund välkomnar regeringens och oppositionens samförstånd om en parlamentarisk beredning av social- och hälsovården.

Lue seuraava artikkeli