SFP:s gruppanförande om bokslutet för Helsingfors

Stadsfullmäktige behandlade på sitt möte den 18.6 bokslutet för Helsingfors stad 2013. Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Helsingfors är en bra stad att bo och verka i. Faktiskt en av världens bästa storstäder– oberoende vilket mätinstitut man tillfrågar. Våra topplaceringar duggar tätt också i den internationella pressen. Men en topplacering ställer också stora krav på oss för att kunna leva upp till förväntningarna framledes.

Det ställer också krav på oss när det gäller att ta hand om de av våra invånare som inte mår bra. Där är den växande ungdomsarbetslösheten och det större behovet av utkomststöd en av vår tids störa gissel – som förutsätter en bred och flexibel insatspalett.

Kestävä talous on kaiken hyvinvoinnin perusta. Valtuustostrategian kunniahimoinen taloudellinen linjaus on oleellinen tekijä, kun rakennetaan taloudellisesti kestävämpää Helsinkiä. Se vaatii meitä löytämään uusia ratkaisuja, organisoimaan asioita uudella tavalla ja hakemaan tehokkuutta. Tarvitaan avoimuutta ja ennen kaikkea ennakkoluulottomuutta.

Meillä on vielä paljon kehittämistä hankintapuolella, sekä tietojärjestelmähankkeissa kaupungin koko organisaatiossa. Riittävän osaamisen kautta, mm. käyttämällä hankintakeskusta, voidaan parantaa hankintojen laatua samalla kuin saadaan kustannussäästöjä.   

Kaupungin menot kasvavat vieläkin keskimäärin enemmän, kuin muiden kuntien menot, mikä on huolestuttavaa, vaikka kehitys on mennyt oikeaan suuntaan.

Tämä osoittaa kuitenkin että olemme oikealla uralla ja työtä on jatkettava. Menokehitystä on seurattava tarkoin, ja kokonaisvaltaisesti. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä jos menokehys on ylittymässä. Jos voidaan karsia hallintoa, joissakin tilanteissa seiniä ja vähentää päällekkäisyyksiä, niin se on aina parempi vaihtoehto kuin sisältöön kajoaminen.

Verotulojen kasvu selittyy teknisluontoisilla seikoilla – eikä siksi anna oikeaa kuvaa niiden kehityksestä. Helsingin Energian tuloutus on siten ollut ratkaiseva kaupungille. Kaupungin taloudellinen liikkumavara vähenee entisestään ensi vuonna, kun Helsingin Energia yhtiöitetään ja uuden yhtiön tuleviin investointeihin on varauduttava.

Kaupungilla on mahdollisuus käyttää kiinteistöomistustaan ja myynnin kautta parantaa kassatilannetta, sekä pienentää korjausvelkaa. Tämähän ei tarkoita, että kaikki on myynnissä millä hinnalla hyvänsä, kenelle tahansa, vaan vastuullista politiikkaa pitää harjoittaa. Ei ole itseisarvo, että kaupunki omistaa sellaisia rakennuksia, joilla sillä ei ole omaa käyttöä.

Tärkein yksittäinen elementti talouden tasapainottamiseksi on kuitenkin yritysten ja työpaikkojen saaminen Helsinkiin, sekä aktiivitoimenpiteiden kautta myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistäminen. Helsingillä on kaikki mahdollisuudet onnistua tässä työssä. Yhtenä esimerkkinä on Helsingin potentiaali matkailukohteena, kongressikapunkina, kulttuurikeitaana sekä tapahtumakaupunkina. World Design pääkaupunkivuosi antoi laajasti näkyvyyttä ja positiivista palautetta. Meillä on kasvava luova teollisuus, joka yhdistyy siihen brändiin loistavasti. Maahanmuuttajissa on paljon yrittäjyyttä, joka pitäisi hyödyntää paremmin; he työllistävät ja luovat uutta dynamiikkaa. Meillä on myös paljon opittavaa heidän rohkeudestaan ja uskostaan tulevaisuuteen.

Joskus kaupunki voi omilla päätöksillään tai hallintokuntien tiukkojen rajojen takia antaa vääränlaista kuvaa Helsingistä ja siitä onko tämä yrittäjämyönteinen kaupunki, missä ihmiset voivat viihtyä. Meillä on tuoreessa muistissa ”terassikriisi”, kun keskusteltiin intohimoisesti terassien säännöistä. Se ei antanut kaupungista hyvää kuvaa – vaikka ongelmat saatiinkin ratkaistua. Pienistä, mutta symbolisesti tärkeistä asioista voidaan oppia miten rakennetaan elinkeinoelämän kannalta järkevämpää Helsinkiä – ja miten ei.     

Vår stad växer snabbt och är ett lockande bosättningsalternativ. Det som är speciellt glädjande att Helsingforsarna inte i lika stor grad som tidigare flyttar bort från staden till kranskommunerna i jakt på billigare boendekostnader. En ny sorts urbanism växer fram, där man är beredd att kanske bo lite trängre men med servicen, kulturmöjligheter och grönområden på gångavstånd eller max med en kortare resa med kollektivtrafiken. Något av den dynamik och mix som vi försöker skapa i Helsingfors. Alla vill inte ha en egen potatisåker i Nurmijärvi. Trots denna positiva utveckling så är huvudstadsregionen i stort fortsättningsvis splittrad vad gäller samhällsstrukturen. Det är varken urbant eller ekologiskt hållbart. Alla har att vinna på en tätare samhällsstruktur.

De höga levnadskostnaderna i Helsingfors utgör ett hinder för ekonomisk tillväxt och hindrar arbetskraftens rörlighet. Den främsta målsättningen bör vara att få en större konkurrens på byggnadssidan så att också mindre entreprenörer vågar och kan ta sig in på marknaden.

Det att staden växer ställer också krav på servicen. Vi kan glädja oss åt att det föds många barn i staden. Men det påverkar våra daghem och skolor. Därför är det viktigt att servicen dimensioneras på rätt sätt och att vi tillräckligt snabbt och flexibelt kan svara mot förändringarna. Prognoserna måste vara tillförlitliga så att servicen och invånaren möter varandra.

En grupp som sällan får uppmärksamhet är närståendevårdarna. En grupp som blir allt viktigare när vi vill att seniorerna ska kunna bo hemma allt längre. Vi ska visa dem vår uppskattning så att de orkar med sitt viktiga jobb. Vi ska mögliggöra avlastningshjälp och flexibelt ordna en plats om den som vårdas snabbt blir sämre och behöver dygnet runt vård.

Nuorisotyöttömyys kasvaa huolestuttavan nopeasti, samoin kuin toimeentulotuella elävien nuorten määrä. Meillä on periaatteessa työkalut olemassa, mutta me tarvitsemme enemmän joustoa ja räätälöityjä toimenpiteitä sekä ennalta ehkäiseviä toimia.  Koulutus on A ja O; on positiivista että Helsinki saa nyt lisää opiskelupaikkoja toiselle asteelle, mutta jos koulun penkki ei kiinnosta, pitää löytää uusia tapoja, oppisopimus ja työpajat esimerkkeinä. Meidän on satsattava niukkenevat resurssit järkevästi ja löytää ne nuoret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, varsinkin nivelvaiheessa peruskoulutuksen jälkeen.

Det första året av Helsingfors fullmäktigestrategi är bakom oss och visst är vi på rätt väg. Strategins skrivningar fungerar och de respekteras som utgångspunkt för beslutsfattandet.  

Bokslutet kan godkännas, redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet och ett speciellt tack vill jag framföra till stadens anställda som dagligen sköter stadens angelägenheter framgångsrikt.

Nylander beredd att diskutera barnbidraget

- Vår riksdagsgrupp är beredd att diskutera den planerade nedskärningen i barnbidraget

Lue edellinen artikkeli

Satsningar på företag, språkbad och vägar

Regeringsförhandlingarna beslöt att generationsskiften i företag ska utredas med snabb tidtabell

Lue seuraava artikkeli