Stadsbudgeten 2016

Marcus Rantala höll SFP-gruppens anförande.

Fullmäktige får i dag ta ställning till ett budgetförslag som uppgjorts i ytterst osäkra och svåra tider men med siktet ställt i framtiden. – Därför var också processen denna gång utdragen och till vissa delar svår. Till slut vann emellertid samarbetet och kompromissandet – det som varit kännetecknande för vår stad och för det politiska arbetet. SFP anser det vara särskilt viktigt för Helsingfors att partierna också i tuffatider kan enas om de gemensamma stora linjedragningarna och ta ansvar –  därför stöder vi också det framförhandlade budgetförslaget.

Valtuuston asettama tuottavuustavoite vaatii paljon organisaatioltamme. Joidenkin osa-alueiden osalta on huomattavissa, että tuottavuustavoite on onnistunut ja on pystytty luomaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä.

Mutta meillä on vielä paljon työtä edessä ja meidän on löydettävä ne oikeattehostamis- ja tuottavuutta nostavat toimenpiteet eikä vain tehdä kaavamaisia budjettivähennyksiä. Meidän on kysyttävä miksi Helsinki on usein kalliimpi kuin muut kaupungit, mitä ne tekevät toisin, ja voidaanko niiltä oppia jotain? Meidän on kriittisesti tarkasteltava mitä tuottavuus tarkoittaa eri hallinnonaloilla, minkälaisia muutoksia on tehty ja minkälaisia pitkäjänteisiä suunnitelmia on.

Kaupungin talouden kestävyyden kannalta tuottavuuden nostaminen on tärkeä – ehkä tärkein – toimenpide. Muita vaihtoehtoja meillä ei ole koska palveluiden tarve tulee kasvamaan. Velaksi eläminen ei ole pitkäjänteistä ja veroja meillä ei ole varaa nostaa, se söisi ostovoimaa ja vaikeuttaisi monien helsinkiläisten arkea, koska elinkustannukset ovat jo tällä hetkellä korkealla Helsingissä. Siksi meidän on saatava enemmän aikaiseksi vähemmällä, uusien toimintatapojen luomisen myötä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu yön yli tai itsestään. Tämä vaatii paljon työtä, – hyvää johtajuutta, henkilöstön mukaan ottamista muutostyöhön ja pitkäjänteistä strategista otetta. Tässä meillä on vielä paljon oppimista ja kehittämistyötä on tehtävä, muuten tuottavuuden nostaminen epäonnistuu. Kaupungin uusi johtamisjärjestelmä luo omalta osaltaan myös uusia mahdollisuuksia joustavammalle, uudelle hallinnolle

Det politiskt framförhandlande förslaget innehåller flera förbättringar i jämförelse med beredningens förslag och har klara tyngdpunkter på barnen och integrationen av invandrare.

Både dagisarnas och skolornas resurser kunde säkras, vilket var SFP:s viktigaste målsättning inför förhandlingarna.

Att hyrorna och servicetarifferna fryses nästa år är välkommet. Det är inte hållbart atthyreshöjningar skapar ett nedskärningsbehov på andra håll inom de verk där hyreskostnaderna står för en stor del av budgeten. Vi glädjer oss också över att systemet med sommarjobbssedlar inom den grundläggande utbildningen fortsätter och utvecklas. Det betyder mycket för många ungas chans att få ett första sommarjobb.

Helsingin päiväkotien ja koulujen on oltava maan parhaita – ei vaan tyydyttävää keskiluokkaa, rimaa ei pidä alittaa missä se on matalin, vaan laatuun on panostettava. Siksi RKP:n mielestä subjektiivisen päivähoidon rajaaminen ei ole järkevä toimenpide.

Päivähoidon rajaaminen toimii ainoastaan paperilla. Käytännössä se ei tuo suuria säästöjä, vain päinvastoin lisää byrokratiaa ja asettaa lapset epätasaarvoiseen asemaan, koska perheet joutuvat aina itse osoittamaan, että he tarvitsevat kokopäiväistä hoitoa. Silloin on suuri vaara, että juuri ne lapset jotka tarvitsisivat päivähoitoa eniten jäävät sen ulkopuolelle. Marginalisointi kasvaa. Päivähoidon rajaaminen on myös taloudellisesti huono päätös. Muita korjaavia kalliimpia toimenpiteitä tarvitaan enemmän. Päivähoito on parasta ennaltaehkäisevää työtä. Siksi on tärkeää, että Helsinki tekee erillispäätöksen, miten edetään jos hallituksen aikeet rajata päivähoito-oikeutta toteutuvat.

Koulujen ja päiväkotien korjaushankkeet on vietävä eteenpäin suunnitelmien mukaan ja kaupunki panostaakin huomattavasti korjaushankkeisiin. Lauttasaaren koulutilanne on kuitenkin akuutti, sekä suomen ja ruotsinkielisellä puolella, ja siksi onvälttämätöntä, että tilanne ratkaistaan, niin kuin nyt on sovittu, nopeutetulla aikataululla. Lauttasaaren tilanne osoittaa myöskin, että kaupungin suunnittelu ja palveluiden kehittäminen on nähtävä yhtenä kokonaisuutena. Postimerkkikaavoitus ei ole kestävä vaihtoehto ja tuottaa tämänkaltaisia ongelmia.

Social- och hälsovårdsnämnden har också möjlighet att allokera en del nya resurser som partierna enats om. SFP hoppas att äldreomsorgen och hemvården prioriteras.

Kraven på äldreomsorgen växer när befolkningen blir allt äldre. Ingen får lämnas ensam eller vind för våg utan det måste alltid finnas ett skyddsnät och tillräckligt med omsorg. Den genomgående principen om att alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt är bra men det kräver att hemvården och andra stödåtgärder fungerar och att kvaliteten kan säkras. Men en värdig ålderdom får inte innebära bara mat och mediciner på rätt tidpunkt – det måste också innebära verklig omtanke och socialt program så att vardagen känns meningsfull. För ensamheten håller på att bli vår tids största folksjukdom. Därför är det viktigt att vi också erkänner allt det viktiga arbete som många frivillig organisationer och personer gör och integrerar dem mera i det dagliga arbetet för att nå en fungerande och framförallt meningsfull helhet för den äldre. Satsningar på det förebyggande arbetet, sektoröverskridande samarbete,tillräckligt med motionsmöjligheter och socialt program ska aldrig underskattas.  

Samtidigt som det blir allt vanligare att bo hemma så måste det också vara möjligt att få en plats på ett seniorboende eller vårdhem för kortare eller längre tider om orken tar slut. Hemmet får inte bli ett fängelse för den äldre. Vi såg tyvärr tydliga exempel på det i söndagens Helsingin Sanomat. I reportaget ingick många äldre och framförallt minnessjuka som upplevde otrygghet och som skulle må bättre i ett vårdhem än i sitt eget hem.

Kotouttaminen tulee olemaan ensi vuonna yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista kaupungissa. Meillä on yhteinen vastuu siitä, että kotouttaminen onnistuu ja uudet helsinkiläiset saavat päivähoitopaikan, terveydenhuollon palveluita ja pääsevät mukaan työelämään. Se, että Helsinki on varannut 10 miljoonaa euroa kotouttamiselle osoittaa, että Helsinki haluaa olla pro-aktiivinen ja ottaa vastuunsa tässä haasteellisessa tilanteessa. Virastoillamme on nyt oivallinen mahdollisuus rakentaa jotain uutta ja innovatiivista kotouttamisen saralla, yhteistyön kautta. Kaikki toimijat tarvitaan mukaan. – Suuri kiitos kuuluu myös kaikille niille helsinkiläisillejotka ovat auttaneet turvapaikanhakijoita monilla eri tavoin, viime kuukausien aikana. Toivomme että haluatte auttaa myös jatkossa, koska apua tarvitaan myös, että kotouttaminen onnistuu.

Det måste också vara möjligt att integreras på svenska i Helsingfors. För att detta ska lyckas behövs svenskspråkig förberedande undervisning och ett starkt nätverk mellan de olika aktörerna inom staden men också samarbetsmönster med tredje sektorn.

Helsingfors toppar ofta internationella undersökningar om de bästa storstäderna i världen. Vi pryder många tidningars pärmar där man talar om det ”nordiska undret” och exotiken som finns här. Ibland är vi kanske lite väl blinda för allt det positiva vi har runt knuten och vi lätt blir allt för pessimistiska inför framtiden. Det ska vi ändra på. Vi har lyckats med mycket och vi försöker förbättra en hel del. Vi ska varafördomsfria, toleranta och internationella. Vi vill vara föregångare när det gäller att hitta ekologiskt hållbara lösningar. Detta vitnar också denna budget om. Den fortsätter utveckla Helsingfors.

Siksi tuemme budjettiesitystä ja haluamme kiittää muita ryhmiä rakentavastayhteistyöstä.

 

Henriksson: Oikeus saamenkieliseen opetukseen turvattava

- Saamenkielinen koulutus on saamelaiskulttuurin säilyttämisen elinehto. Siksi on tärkeää kehittää kielipesätoimintaa, kielikylpyjä ja kouluja, jotta niillä lapsilla, jotka haluavat saada koulutusta saameksi ja oppia saamen kieliä, on siihen mahdollisuus.

Lue edellinen artikkeli

Vad säger Sannfinländarna nu?

Anna-Maja Henriksson är kritisk till gränsen på tusen födslar per år som grund för ett förlossningssjukhus existensberättigande.

Lue seuraava artikkeli