Aloite 16 – Lastenlasten hoito

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että tehdään selvitys mahdollisuudesta palkalliseen sairaan lapsen hoitovapaaseen työelämässä oleville isovanhemmille tai muille läheisille samoilla ehdoilla kuin vanhemmille.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Työntekijä voi olla vapaalla enintään neljä työpäivää hoitaakseen tai järjestääkseen sairaan lapsen hoidon. Tätä kutsutaan tilapäiseksi hoitovapaaksi, joka edellyttää, että lapsi on sairastunut äkillisesti ja on alle 10 vuoden ikäinen. Kunnallisella sektorilla työskentelevä vanhempi voi ottaa vapaata hoitaakseen alle 12-vuotiasta lasta. Lisäksi joissakin muissa työehtosopimuksissa on sovittu, että vanhemmilla on oikeus vapaaseen yli 10-vuotiaan vammaisen lapsen hoitamiseksi. Tämä oikeus koskee sekä lasten kanssa asuvia vanhempia että vanhempia, jotka eivät asu samassa taloudessa lastensa kanssa.

Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen koskee normaalisti vain tilanteita, joissa lapsi on sairastunut äkillisesti. Suunniteltu leikkaus tai tutkimus ei oikeuta tilapäiseen hoitovapaaseen, vaan niistä on sovittava erikseen työantajan kanssa. Työnantajalle on tietenkin ilmoitettava mahdollisimman pian hoitovapaan tarpeesta ja sen oletetusta pituudesta.

Erot ovat suuria vertailussa Ruotsiin. Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on Suomessa neljä päivää sairaustapausta kohden sairaan lapsen hoitamiseksi. Ruotsissa oikeus jäädä kotiin voi tapauskohtaisesti olla jopa 120 päivää. Lisäksi Ruotsissa saa jäädä kotiin 13 vuotta täyttäneen lapsen kanssa, kun vastaava ikäraja on Suomessa 10 vuotta. Kuten aloitteentekijät toteavat, vanhempi voi Ruotsissa siirtää hoitovapaaoikeuden toiselle lähiomaiselle, joka voi olla poissa töistä hoitaakseen lasta.

Koronapandemia on johtanut moniin haasteisiin myös lasten koulunkäynnin suhteen. Kynnys jäädä kotiin on tietenkin ollut lähiopetuksessa matala lievienkin vilustumisoireiden esiintyessä. Koulut ovat monissa tapauksissa voineet jopa järjestää hybridiopetusta, jossa osa oppilaista on osallistunut opetukseen kotoa näytön välityksellä. Aikuisen läsnäolo kotona on kuitenkin tietenkin ollut välttämätöntä myös näissä tilanteissa, mikä on lisännyt vanhempien tarvetta voida jäädä kotiin töistä. On selvää, että aloitteentekijöiden toive helpottaisi monien perheiden tilannetta myös jatkossa, kun koronapandemia toivottavasti siirtyy historiaan.

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa, että Suomesta tulee maailman lapsiystävällisin maa. Aloitteentekijöiden toive on selvittämisen arvoinen selkeä askel oikeaan suuntaan.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että tehdään selvitys mahdollisuudesta palkalliseen sairaan lapsen hoitovapaaseen työelämässä oleville isovanhemmille tai muille läheisille samoilla ehdoilla kuin vanhemmille.

Aloite

Käynnissä oleva koronapandemia on rasittanut lapsiperheitä aivan erityisesti, koska varhaiskasvatuksen toimintaan tai koulutyöhön osallistumisen kynnys on korkea ja lapset on pakotettu jäämään kotiin myös lievien vilustumisoireiden johdosta. Vanhemmat ovat jääneet kotiin hoitaakseen lapsiaan, mikä on vaikuttanut heidän työhönsä. Etenkin yrittäjät ovat kokeneet tilanteen erityisen kuormittavaksi. Monet perheet ovat saaneet apua isovanhemmilta ja jos he ovat eläkeläisiä, kaikki on hoitunut hyvin. Jos kuitenkin myös isovanhemmat ovat työelämässä, hoitojärjestelyihin on käytetty lomia, kompensaatiovapaita tai virkavapaata, eivätkä työnantajat aina ole suhtautuneet poissaoloihin suopeasti.

Nykyajan nuorille, jotka haluavat tehdä uraa ja samanaikaisesti hankkia lapsia, on tärkeää, että on olemassa verkosto, joka auttaa hoitojärjestelyissä lasten usein jäädessä kotiin päiväkodista tai koulusta.

Vanhemmilla tulisi siksi olla mahdollisuus siirtää alle 10-vuotiaan lapsen hoitovapaaoikeus jollekin läheisistään, jos tämä on tarkoituksenmukaisempaa vanhempien työtä ajatellen. Ruotsissa tämä oikeus on ollut olemassa jo vuodesta 1995.


Aloitteen tekijöiden päätösehdotus

Toivomme, että RKP:n edustajat eduskunnassa ja hallituksessa tekevät työtä sen eteen,

  • että työelämässä olevat isovanhemmat tai joku muu läheinen henkilö voi saada oikeuden palkalliseen sairaan lapsen hoitovapaaseen samoilla ehdoilla kuin vanhemmat.

Aloitteen tekijä/tekijät

SFP i Solf

Kenth Nedergård, puheenjohtaja
Josefine Silfver, sihteeri
Monica Asplund, rahastonhoitaja