Aloite 27 – Opintotukien myöntämiseen sovellettavat tulorajat on poistettava

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että opintotuen vuositulorajoja korotetaan

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Ruotsalainen kansanpuolue on viime vuosina tehnyt työtä opiskelijoiden taloudellisen tilanteen edistämiseksi ja esittänyt konkreettisia parannusehdotuksia. Nyky-Suomessa on monilla alueilla vaikeaa tulla toimeen pelkällä opintotuella tai opintolainalla, mikä edellyttää, että opiskelijat tarvitsevat tukien lisäksi ansiotuloja arkensa pyörittämiseen.

RKP on jo pitkään tehnyt työtä tulorajojen korottamiseksi ja poistamiseksi kokonaan pidemmällä aikavälillä opintojen suorittamisen ja opintotuen nostamisen ajalta. Opiskelijoiden tulorajaa nostetaan vuodesta 2023 alkaen pysyvästi 50 prosentilla, mutta tulorajat ovat silti edelleen monille huolenaihe. Opiskelijoiden on jatkuvasti tarkkailtava tulojaan ja rajoitettava työmääräänsä pysyäkseen annetuissa puitteissa, jotta he eivät joudu jälkikäteen maksamaan takaisin saamiaan tukia. Monet opiskelijat joutuvat ehkä maksamaan takaisin saamansa tuet otettuaan vastaan hyväpalkkaisen työn. Niissä tapauksissa tuki peritään takaisin niiltä kuukausilta, joina opiskelija on aiemmin vuoden aikana ollut oikeutettu tukeen. Noin 40 000 opiskelijaa joutuu vuosittain maksamaan takaisin saamiaan opintotukia.

Kuten aloitteentekijä toteaa, kaikki työ ja työharjoittelu on erittäin arvokasta työkokemuksen saamiseksi ja luo hyviä edellytyksiä valmistumisen jälkeistä aikaa varten. Työskentely vahvistaa myös opiskelijan taloudellista perustaa ja merkitsee lisäksi verotuloja yhteiskunnalle. Valtiovarainministeriö arvioi, että tulorajojen korottaminen 50 prosentilla vahvistaa julkista taloutta 12,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi se vähentää työvoimapulaa monilla aloilla. Yksi perusperiaatteista on, että työnteon on aina oltava kannattavaa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

Ruotsalainen kansanpuolue tekee työtä sen eteen

  • että opintotuen vuositulorajoja korotetaan

Aloite

Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta ja asumistuesta.

Opintorahaa hakevien opiskelijoiden koko kalenterivuoden tulot otetaan huomioon tulotarkastelussa. Vuosituloraja on henkilökohtainen ja perustuu käytettyjen tukikuukausien määrään. Jos hakijalla on esimerkiksi vuonna 2022 yhdeksän tukikuukautta, vuosituloraja on 15630 euroa. Vuositulorajaan nousevat tulot voi hankkia milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Vuodesta 2023 alkaen opiskelijoiden tulorajat nousevat pysyvästi 50 %:lla. Opiskelijoiden on aktiivisesti seurattava, miten paljon he ansaitsevat, koska tulot voivat vaikuttaa opintorahaan. Korkeat tulot saattavat johtaa siihen, että tukea maksetaan liikaa. Siinä tapauksessa liikaa maksetut tuet peritään jälkikäteen takaisin. Opintoraha riippuu iästä, opinnoista, siviilisäädystä ja elatusvelvollisuudesta sekä siitä asuuko itsenäisesti vai vanhempiensa luona.

Työskentely omalla alalla joko työ- tai harjoittelusuhteessa on arvokasta henkilökohtaisen kehityksen kannalta ja työkokemuksen saamiseksi sekä valmentautumisena opintojen päättämisen jälkeiseen aikaan. Myös muulla alalla opiskeluaikana hankittu työkokemus on arvokasta. Se vahvistaa sekä opiskelijan taloudellista perustaa että kerryttää yhteiskunnan verotuloja. Työnteon on oltava aina kannattavaa, on perusperiaate, jota emme saa peukaloida.

Opiskelijat eivät ole samassa asemassa kuin eläkeläiset. Osa-aikais- tai kokoaikaiset eläkeläiset ovat 1.1.2017 alkaen saaneet ansaita kuinka paljon tahansa ilman, että tulot vähentävät bruttoeläkettä.

RKP päätti vuoden 2018 puoluekokouksessa, että puolue tekee töitä sen eteen, että opintotuen tulorajaa nostetaan 50%:lla ja että tuloraja pidemmällä aikavälillä poistetaan.


Aloitteentekijöiden päätösehdotus

RKP:n pitää tehdä työtä sen eteen, että opintotuen tulorajat poistetaan pysyvästi mahdollisimman pian.


Aloitteen tekijä/tekijät

SFP i Stor-Hagalund
Urban Wiik
puheenjohtaja
Maria Langenskiöld
sihteeri