Aloite 4 – Tasapuolinen vanhustenhoito

Puoluekokouksen päätös

RKP jatkaa työtä sen eteen,

  • että eläkeläisten taloudellinen tilanne turvataan ja vahvistetaan.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Eläkkeensaajien taloudelliseen asemaan liittyvät kysymykset on teema, joka toistuu usein puoluekokouksen aloitteissa. Maassamme toimii aktiivisia eläkeläisjärjestöjä, ja myös Ruotsalainen kansanpuolue on nimennyt Svenska Seniorer i Finland -järjestön yhdeksi puolueen kolmesta jäsenliitosta. Väestön ikääntyessä ja voidessa entistä paremmin, on tärkeää, että voimme hyödyntää sitä kokemusta ja elämänviisautta, jota heillä on. Se tietysti edellyttää, että ikäihmisten taloudellinen asema on turvattu. RKP on edistänyt aktiivisesti sitä, että työn vastaanottaminen olisi kannattavaa myös eläkkeellä ollessa. Hallitus on siksi ottamassa käyttöön muun muassa ns. portaikkomallin, jolla 60 vuotta täyttäneiden ansiotulovähennystä nostetaan entisestään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”työeläkepolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat kestävä taloudellinen huoltosuhde, eläkkeiden riittävä taso, rahoituksen kestävyys ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus”. Eläkeläisten taloudellinen turva on tärkeä kysymys. Työeläkeindeksin avulla varmistetaan kohtuulliset tulot työuran jälkeen ja eläkkeen ostovoiman säilyminen. Toteutetulla eläkeuudistuksella on pyritty varmistamaan rahoituksen kestävyys ja eläkkeiden riittävyys. Suomalainen eläketurva on Työeläkevakuuttajat TELA ry:n mukaan eläkkeiden riittävyyden osalta Euroopan keskitasoa.

Työeläkeindeksi on herättänyt paljon keskustelua. Asiaa on käsitelty eduskunnassa työeläkeindeksin palauttamista takaisin palkkatasoindeksiksi käsittelevän kansalaisaloitteen (KAA 4/2016 vp) yhteydessä. Eduskunta päätti olla hyväksymättä lakiesitystä, koska se olisi pääosin korottanut jo valmiiksi korkeaa eläkettä saavien eläkkeitä ja koska esitys olisi vaarantanut eläkejärjestelmän rahoituspohjan kestävyyden. RKP:n puoluekokous käsitteli eläkeindeksiasiaa edellisen kerran vuonna 2021 sekä vuonna 2018, jolloin se päätti, että RKP toimii eläkkeensaajien ostovoiman ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.
RKP on myös työskennellyt hallitusohjelmaan kuuluvan takuueläkkeen korottamiseksi.

Valtioneuvoston parlamentaarinen komitea sosiaaliturvan uudistamiseksi tekee paraikaa töitä asian parissa. Komitea perustettiin maaliskuussa 2020 ja sen toimikausi jatkuu aina vuoteen 2027. Ruotsalainen eduskuntaryhmä osallistuu työhön. Komitean tarkoituksena on tarkastella sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Myös hoitopalveluiden maksujärjestelmä on yksi käsiteltävänä olevista asioista. Yksi tärkeä näkökohta on se, miten palveluita voidaan nykyistä paremmin sovittaa yhteen etuuksien kanssa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii edelleen sen hyväksi,

  • että eläkeläisten ostovoimaa voidaan ylläpitää ja vahvistaa.

Aloite

Monilla eläkeläisillä voi olla terveysongelmia, he saattavat elää yksin ja tuntea olonsa yksinäiseksi, elää epämukavasti ja kamppailla taloudellisten ongelmien kanssa. Elinkustannukset, erityisesti terveydenhuolto- ja lääkekustannukset, nousevat. Hammaslääkärissä käynti tai uudet silmälasit voivat muiden suurten kustannusten lisäksi suistaa eläkeläisen talouden täysin raiteiltaan. Yhä useammat joutuvat turvautumaan erilaisiin tukiin.

Eläkkeiden kehitys 1990-luvun finanssikriisin jälkeen on ollut ongelmallista. Työeläkeindeksin tarkoituksena on eläkkeen ja eläkkeen ostovoiman turvaaminen, mutta nykyinen indeksi ei puolusta tehtäväänsä. Eläkeläiset maksavat myös enemmän veroa kuin samantuloiset palkansaajat. Lisäksi he maksavat myös niin sanottua ”solidaarisuusveroa”. Järjestelmä on eräänlainen ikäsyrjinnän muoto.

Monet eläkeläiset käyttävät kuntien sosiaalipalveluja. Maksujärjestelmä sallii enimmäismaksun, joka on enintään 85 prosenttia asiakkaan tuloista, mikä tarkoittaa, että asiakkaalle jää kuukaudessa vain hyvin vähän rahaa käytettäväksi omiin henkilökohtaisiin menoihin. Maksujärjestelmää säädellään sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulain kautta.

Eläkeläiset maksavat tällä hetkellä kunnallisveroa, joka on samaa luokkaa vanhustenhuollon kulujen kanssa. Käytännössä eläkeläiset maksavat siis itse hoitonsa.


Aloitteen tekijöiden päätösehdotus

Allekirjoittanut vaatii, että RKP:n edustajat eduskunnassa ja hallituksessa toimivat sen hyväksi,

  • että eläkeverojärjestelmää tarkistetaan.
  • että vanhusten hoitopalvelujen maksujärjestelmää tarkistetaan.
  • että tukijärjestelmää tarkistetaan.
  • että eläkeläisten talousjärjestelmä uudistetaan.

Aloitteen tekijä/tekijät

Aloitteentekijä
Kjell Wennström, RKP Turku (Svenska Seniorer i Åboland r.f.)