fbpx

Puolueen ansiomerkit

Hae Puolueen ansiomerkkiä 

Pyydämme teitä olemaan mahdollisimman selkeitä kun täytätte hakemuksia jotta komissio näkee että kyseiset henkilöt ovat tehneet työtä puolueen eteen tai toisella tavalla ansainneet ansiomerkin. On myöskin tärkeää mainita ajankohta ja vuosiluvut joiden aikana henkilöt ovat tehneet työtä puolueen eteen. Perustelemisen vastuu on paikallisosastolla. Puutteellisia hakemuksia emme voi huomioida. Muistakaa myös, että edellisen merkin myöntämisestä on oltava viisi vuotta. Pyydämme teitä myöskin huomioimaan ketä tai kuka merkkejä ehdottaa. Periaatteessa paikallisosaston puheenjohtajan ja sihteerin kuuluisi allekirjoittaa hakemuksen, mutta tiltanteissa jossa hallitus haluaa hakea merkkiä esimerkiksi puheenjohtajalle, voi varapuheenjohtaja toimia allekirjoittajana yhdessä sihteerin kanssa. Nimenomaan RKP-meriitit ovat ne jotka lasketaan. Kunnallisille meriiteille löytyy muun muassa Suomen Kuntaliiton ansiomerkkejä. Poikkeuksellisia kunnallis-meriittejä ovat ruotsinkieliset ryhmittelyt suomenkielisillä alueilla, joissa ruotsinkielinen toiminta voi olla erityinen. Ansiomerkkejä ei voi jaada juhlavuosi-lahjoina, esimerkiksi 50- tai 60-vuotispäivinä. 

 

Hae ansiomerkki’ viimeistään 31.1.2024 linkin kautta:    

https://www.lyyti.in/Svenska_folkpartiets_utmarkelser_2024_3046

Olkaahan yhteydessä Annica Tallqvist:iin mikäli teillä herää kysymyksiä annica.tallqvist@sfp.fi

Reglemente för kommissionen för Svenska folkpartiets utmärkelser

§ 1 SAMMANSÄTTNING OCH VAL

Svenska folkpartiets partistyrelse väljer för ett verksamhetsår i sänder en Kommission för Svenska folkpartiets utmärkelser, bestående av en ordförande, fyra medlemmar och en sekreterare. Medlemmarna bör ha förankring i partiorganisationen och äga god kännedom om personer aktiva inom Svenska folkpartiet.

§ 2 FÖRSLAG OCH BESLUT OM UTDELANDE

Kommissionen framlägger sina förslag om utdelande av utmärkelser till partistyrelsen. Förslagsrätt om utmärkelser har partistyrelsen, svenska riksdagsgruppen, kommissionen, krets, kommunorganisation och lokalavdelning.

§ 3 MÖTEN

Kommissionen sammanträder till ordinarie möte före utgången av mars månad. Kommissionen kan vid behov även sammanträda vid annan tidpunkt. Mötet sammankallas av ordföranden eller på initiativ av Sfp:s partistyrelse.

§ 4 UPPDRAG OCH PRINCIPER

Kommissionen följer i sin verksamhet dessa statuter. Kommissionen kan, om den finner det ändamålsenligt ta initiativ till eventuella ändringar i dessa statuter.

* I regel bör samma person ej erhålla någon som helst ny utmärkelse, förrän en tidsrymd av fem år förflutit sedan senaste utmärkelse givits. I regel bör principen att person först erhåller ett lägre tecken och därefter ett högre följas.
* Med varje utmärkelse följer ett diplom.
* Person anställd av partiinstans kan tilldelas Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning.
* Kommissionen bör i regel höras, innan slutligt beslut fattas om utdelande av utmärkelser.
* Kommissionen bör fortlöpande föra förteckning över dem som erhållit utmärkelse. Vid kommissionens möten förs protokoll över besluten.
* Partiet utdelar utmärkelserna på partidagen, på kretsmöten eller på kommunorganisationernas eller lokalavdelningarnas årsmöten eller motsvarande högtidligt tillfälle.
* Utdelningen – ceremoniellt inramad – handhas av partiets förtroendevalda och av partiets anställda.

§ 5 STATLIGA UTMÄRKELSER

Partistyrelsen beslöt på sitt möte 10.9.1999 att kommissionen kan göra förslag om att också statliga utmärkelser kan utdelas.

§ 6 UTMÄRKELSERNAS STATUS OCH HIERARKI

För i huvudsak partimeriter utdelas

* Axel Lille-medaljen

eller partiets förtjänsttecken enligt följande rang:

* Det gyllene förtjänsttecknet med lagerkrans eller
* Miniatyrstandaret med silverplakett
* Det gyllene förtjänsttecknet
* Det silverne förtjänsttecknet

För i huvudsak allmänt svenska meriter utdelas

* Förtjänsttecknet med lagerkrans för finlandssvensk gärning
* Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning

För kvinnor med i huvudsak meriter inom Svenska Kvinnoförbundet eller Svenska folkpartiet utdelas

* Alma Skog-medaljen

Dessa statuter är godkända av Svenska folkpartiets centralstyrelse 7.5.1982, av partistyrelsen 10.9.1999, fastställda av partistyrelsen den 12.9.2008 och reviderade av partistyrelsen 10.10.2019.

Statuter för Svenska folkpartiets utmärkelser

A 1 Axel Lille-medaljen
Utseende:
Medaljen är rund; diametern är 55 mm. På framsidan avbildas Axel Lilles drag med inskriptionen SVENSKA FOLKPARTIETS GRUNDARE AXEL LILLE. Frånsidan upptar det heraldiska lejonet ur Finlands vapen och partiemblemet SFP samt inskriptionen SVENSK GÄRNING FÖR FOSTERLANDET 1906-1956. Medaljen präglas i guld, silver och brons.

Instiftad av Svenska folkpartiets centralstyrelse den 16 mars 1956 i anledning av partiets 50-årsjubileum. Medaljen har utförts av konstnären Gerda Qvist.

Utdelningskriterier:
Axel Lille-medaljen är Svenska folkpartiets högsta utmärkelsetecken.

Medaljen förlänas av partistyrelsen åt partimedlem, som gjort en betydande insats inom partiet eller som på ett förtjänstfullt sätt verkat för partiets strävanden.

Överlåtelse:
Medaljen överlämnas försedd med datum och mottagarens namn vid partidagen eller annan högtidlighet.

A 2.1 Svenska folkpartiets gyllene förtjänsttecken med lagerkrans
Utseende:
Förtjänsttecknet, med en diameter om 18 mm, utgörs av en sköld med de gyllene bokstäverna SFP på röd botten, inramad av en grön lagerkrans.

Instiftat av Svenska folkpartiets partistyrelse den 12.9.2008.

Utdelningskriterier:
Förtjänsttecknet tilldelas enskild partimedlem som gjort särskilt beaktansvärda och mångåriga insatser i partiar¬betet på minst kretsnivå.

Den som erhållit förtjänsttecknet har rätt att lösa in miniatyrstandaret.

Överlåtelse:
Förtjänsttecknet överlämnas i allmänhet på partidag eller kretsmöte.

A 2.2. Svenska folkpartiets miniatyrstandar med plakett
Utseende:
Miniatyrstandaret består av ett på tretungad sidenduk tryckt SFP-emblem (de gyllene bokstäverna SFP på röd botten). Vid varje tunga hänger en gyllene tofs. Dukens frånsida är vit. Duken är upphängd i en förnicklad stång som är fäst i en marmorplatta. En silverplakett med datum, mottagarens namn samt Svenska folkpartiets partistyrelse fästs vid plattan.

Instiftat av Svenska folkpartiets centralstyrelse den 27 maj 1959.

Utdelningskriterier:
Miniatyrstandaret tilldelas enskild partimedlem som gjort särskilt beaktansvärda och mångåriga insatser i partiar¬betet på minst kretsnivå. Standaret kan även tilldelas medlemsförening eller annan instans inom partiet eller till organisation utom partiet. Den som erhållit miniatyrstandaret har rätt att lösa in det gyllene förtjänsttecknet med grön lagerkrans.

Överlåtelse:
Miniatyrstandaret överlämnas i regel vid högtidligt tillfälle, såsom partidag eller kretsmöte.

Miniatyrstandar utan plakett:
Lokalavdelning kan inköpa miniatyrstandaret att användas som prydnad vid möten och festligheter. Det kan även utnyttjas av partiet för representationsändamål.

A 2.3. Svenska folkpartiets gyllene förtjänsttecken
Utseende:
Förtjänsttecknet, med en diameter om 15 mm, utgörs av en sköld med de gyllene bokstäverna SFP på röd botten, inramat av en gyllene lagerkrans.

Instiftat av Svenska folkpartiets centralstyrelse den 27 maj 1959.

Utdelningskriterier:
Förtjänsttecknet utdelas som ett bevis på erkänsla till partimedlemmar, som gjort en betydelsefull och mångårig insats inom Svenska folkpartiet.

Överlåtelse:
Förtjänsttecknen överlämnas i allmänhet på kretsmöte eller lokalavdelningsmöte.

A 2.4. Svenska folkpartiets silverne förtjänsttecken
Utseende:
Förtjänsttecknet, med en diameter om 15 mm, utgörs av en sköld med de silverne bokstäverna SFP på röd botten, inramat av en silverne lagerkrans.

Instiftat av Svenska folkpartiets centralstyrelse den 10 april 1981.

Utdelningskriterier:
Förtjänsttecknet utdelas som bevis på erkänsla till partimedlemmar, som gjort en beaktansvärd och mångårig insats inom partiarbetet.

Överlåtelse:
Förtjänsttecknen överlämnas i allmänhet på kretsmöte eller lokalavdelningsmöte.

B 1.1. Förtjänsttecknet med lagerkrans för finlandssvensk gärning
Utseende:
Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning föreställer en gyllene våg i rött fält. Vågen symboliserar havet som förenar finlandssvenskarna. Tecknet har en diameter om 18 mm, inramat av en grön lagerkrans.

Instiftat av Svenska folkpartiets partistyrelse den 12.9.2008.

Utdelningskriterier:
Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning utdelas för att hedra om svenskheten förtjänta personer, finländare likaväl som utländska medborgare och som ett bevis på erkänsla till personer, som gjort en betydelsefull och mångårig insats för svenskheten i landet.

B 1.2. Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning
Utseende:
Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning föreställer en gyllene våg i rött fält. Vågen symboliserar havet som förenar finlandssvenskarna. Tecknet har en diameter om 15 mm, inramat av en gyllene krans.

Instiftat av Svenska folkpartiets partistyrelse den 12.9.2008.

Utdelningskriterier:
Förtjänsttecknet för finlandssvensk gärning utdelas för att hedra om svenskheten förtjänta personer, finländare likaväl som utländska medborgare och som ett bevis på erkänsla till personer, som gjort en beaktansvärd och mångårig insats för svenskheten i landet.

C 1 Alma Skog-medaljen
Utseende:
Medaljen är rund; diametern är 55 mm. På framsidan avbildas Alma Skogs drag med inskriptionen ALMA SKOG. Frånsidan upptar en stiliserad knästående kvinnogestalt med en fackla, en heraldisk vase och inskrip¬tionen FÖR FÄDERNEARVET. Medaljen präglas i silver och brons.

Instiftad i samarbete med Svenska folkpartiets centralstyrelse den 17 november 1936 att utdelas till förtjänta österbottniska marthor. Medaljen är utförd av konstnären Gerda Qvist.

Utdelningskriterier:
Alma Skog-medaljen kan tilldelas kvinnor med i huvudsak meriter inom Svenska Kvinnoförbundet, Svenska folkpartiet eller Svensk Ungdom.

Överlåtelse:
Medaljen överlämnas försedd med datum och mottagarens namn.

Dessa statuer är godkända av Svenska folkpartiets centralstyrelse 10.4.1981, av partistyrelsen 12.9.2008 och av partistyrelsen 10.10.2019.