Bristande förtroende gör en förnuftig vårdreform omöjlig

Riksdagens förvaltningsutskott har givit sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen. SFP, representerad av Anders Adlercreutz, har lämnat in en avvikande mening.

– Regeringens modell har fortfarande stora brister gällande både de grundläggande strukturerna och kostnadskalkylerna. I och med reformen skapas ett invecklat ekonomiskt system där kommunerna riskerar att bli förlorare. Landskapen kommer för sin del att vara starkt statsstyrda. Varken de eller kommunerna kommer att ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att säkra att verksamheten är effektiv, säger Adlercreutz.

I och med reformen flyttas organiseringen av social- och hälsovården över till landskapen. Vårdkedjorna splittras och incentiven blir helt bakvända. Kommunerna har fortfarande hand om den förebyggande vården, men inte konsekvenserna av den. Vårdcentralerna ansvarar för bashälsovården, men systemet sporrar till att flytta över patienterna till specialsjukvården.

– Även de språkliga rättigheterna kommer att lida av reformen. I lagförslaget medger regeringen att möjligheterna att påverka beslutsfattandet kan försämras för de svenskspråkiga. I stället för att grunda språknämnder i de tvåspråkiga landskapen inrättas påverkansorgan för den språkliga minoriteten, organ vars reella makt att påverka är liten. Vi i SFP anser att påverkansorganen bör ändras till språknämnder för att säkra den svenskspråkiga befolkningens rättigheter.

– Det finns verkliga skäl att vara orolig över helheten. Det är frågan om det självständiga Finlands största reform. Regeringen borde ha hållit sig till regeringsprogrammets skrivelse om att reformen ska genomföras i flera skeden – det är verkligen beklagligt att tilliten inom regeringen är så svag att detta inte lyckades. Det minsta vi kan kräva är att vi genomför reformen stegvis, som vi gjorde i grundskolereformen. Låt oss först prova reformen i ett landskap eller specialupptagningsområde och utgående från den vägkost vi får därifrån fortsätta utveckla modellen.

En livskraftig landsbygd ligger i hela Finlands intresse

Även om stadsregionerna fortsättningsvis är tillväxtcentrum, sker en betydande del av tillväxten på landsbygden. Till exempel inom skogsindustrin har massiva nya investeringar gjorts, som fabriken i Äänekoski, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Lue edellinen artikkeli

Nylund vill ha besked om vad regeringen tänker göra åt vargen

Nu behövs det förändringar i jaktförordningen, det räcker inte med bara ord.

Lue seuraava artikkeli