Sannfinnländarnas efterkrigstida samhällssyn

Sannfinländarnas lagmotion ett verklighetsfrånvänt försök att tackla jämställdhetsproblemen

Riksdagsledamot Mikaela Nylander ser lagmotionen om tidigareläggning av pensionsförmånen för kvinnor som föder barn inom äktenskap, som riksdagsledamot Pentti Kettunen (Saf) med flera lämnade in på onsdagen, som ett dåligt sätt att tackla ett verkligt problem.

– Motionärerna anser sig vara ute i jämställdhetens tecken, då de vill förbättra pensionssystemets behandling av kvinnor som stannar utanför arbetslivet under de år man bildar familj, säger Mikaela Nylander. Tanken är visserligen god, dagens pensionssystem bestraffar kvinnor som stannat utanför arbetslivet då de bildat familj. Men då man läser lagförslaget finner man ganska snabbt de verkliga motiven bakom förlaget: främlingsfientlighet, homofobi och en föråldrad syn på samhället. Man skriver till exempel rakt ut att ett motiv att stöda finländska barnfamiljer är den ökade invandringen samt det faktum att nativiteten är högre bland invandrare än finländarna, fortsätter Nylander.

– Man hänvisar i motionstexten till att man genom detta förslag säkrar tillgången till finländsk arbetskraft även i framtiden, säger Nylander, men påpekar att förslaget går stick i stäv med regeringens strävanden att förlänga arbetskarriärerna.

– Det förvånar mig inte över huvudtaget att delar av Sannfinländarnas riksdagsgrupp hänvisar till efterkrigstida lagar som exempel i sin motion, jag tycker det blivit väldigt klart att deras samhällssyn är från den tiden, fastslår Mikaela Nylander. Det faktum att tidigareläggningen av pensionen endast skulle gälla kvinnor som lever i ett heterosexuellt äktenskap där minst ena parten är finländare och som får barn är för övrigt trippeldiskriminering, konstaterar Nylander.

– För att öka på jämställdheten i arbetslivet bör man i framtiden fördela kostnaderna för föräldraledigheterna jämnt mellan föräldrarnas arbetsgivare och skapa flexibla system för föräldrar att delta i arbetslivet, avslutar Nylander.

Bakgrund: Riksdagsledamot Pentti Kettunen (Saf) lämnade på tisdag in en lagmotion om att kvinnor som föder 1-3 barn inom äktenskapet kunde få gå pension 3, 5 eller till och med 7 år tidigare, utan att pensionen skulle minska. Förmånen skulle förutsätta att kvinnan arbetar i Finland eller för en finländsk arbetsgivare samt lever i ett äktenskap där minst ena parten är finländare. Bland lagmotionens motiveringar nämns en strävan att på detta sätt öka antalet arbetsföra finländare samt att bibehålla en befolkning av finländskt ursprung i Finland. Man nämner även Jorddispositionslagen från 1945 och markanvändningslagen från 1958 som exempel på hur staten belönat flerbarnsfamiljer. Finlands Grundlag stipulerar att ingen utan godtagbar orsak får särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person (Grundlagen 11.6.1999/731, § 6).

Loistava ehdokaslista

RKP:n ehdokaslista täynnä Jörn Donnerin ehdokkuuden myötä

Lue edellinen artikkeli

Suoja syrjintää vastaan

Suomessa esiintyy edelleen luvattoman paljon syrjintää. Siksi hallituksen ehdotus yhdenvertaisuuslaiksi on tärkeä syrjinnän kitkemiseksi.

Lue seuraava artikkeli