Torvalds vill stärka anti-penningtvättsreglerna

Arbetet med att uppdatera EU:s anti-penningtvättsdirektiv pågår för tillfället i Europaparlamentet. Nils Torvalds, som tillsammans med sin kollega Petr Ježek leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen, har lämnat in en rad ändringsförslag.

Torvalds vill täppa till eventuella kryphål i den nuvarande lagstiftningen bland annat genom att öka transparensen och förbättra samarbetet mellan ländernas skattemyndigheter.

– Ett av de stora problemen som uppdagades i samband med Panamapappren-läckan är att man genom väldigt komplicerade företagsstrukturer försöker dölja vem den riktiga ägaren eller förmånstagaren är. Detta gör det i sin tur lättare att kringgå skatt och att syssla med penningtvätt samt finansiering av terrorism. Genom att skärpa kraven på information om vem den verkliga ägaren är försöker vi komma åt det här allvarliga problemet. Vi behöver även en ökad transparens när det kommer till den här typen av information, säger Torvalds.

Vid sidan av förslagen om mer information och ökad transparens har Torvalds även lämnat in förslag för att minska den administration som riskerar skapas av de nya reglerna. Förslagen innebär bland annat att bankkonton som inte använts på lång tid och med små summor inte automatiskt ska omfattas av de nya informationskraven.

– Samtidigt som vi försöker täppa till kryphålen måste vi ha en lagstiftning som fokuserar på de verkliga problemen och inte flyttar fokus till oväsentligheter eller skapar onödig administration. Att exempelvis tvinga bankerna att samla in information om konton som inte rörts på många år är inte speciellt effektivt. Vi behöver alltså en fungerande och framför allt tydlig lagstiftning, så att företagen vet vad som krävs och förväntas av dem, konstaterar Torvalds.

Torvalds, som är aktiv både i Europaparlamentets ekonomiutskott och i utredningsutskottet för Panamapappren, arbetar för tillfället med flera lagförslag som behandlar skatteflykt och penningtvätt.

Työvoitto kaksikielisyydelle

Grundlagsutskottet har enhälligt underkänt regeringens förslag om hur de språkliga rättigheterna kan tryggas i vårdreformen. Enligt utskottet behövs förändringar i lagförslaget.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson välkomnar skolkuratorsändring

Personer med ämnesstudier på högskolenivå i socialsektorn föreslås bli behöriga skolkuratorer. I den nuvarande lagen finns inte utvecklingspsykologer i yrkesklassificeringen.

Lue seuraava artikkeli