Henriksson välkomnar skolkuratorsändring

Personer med ämnesstudier på högskolenivå i socialsektorn föreslås bli behöriga skolkuratorer. I den nuvarande lagen finns inte utvecklingspsykologer i yrkesklassificeringen.

Kulturutskottet har i dag gett ett betänkande om lagen om elev- och studerandevård. En av de föreslagna ändringarna gäller elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, så att även personer med ämnesstudier på högskolenivå i socialsektorn anses vara behöriga skolkuratorer. I den nuvarande lagen finns inte utvecklingspsykologer i yrkesklassificeringen.

– Mikaela Nylander har gjort ett gott arbete i utskottet. Den gällande lagen har visat sig vara bristfällig och denna ändring förbättrar elevvården, speciellt på svenskt håll. Definitionerna av behörighet inom olika yrken är viktiga att slå fast för att kunna garantera att olika yrkesgruppers kunskapsnivå hålls på den nivå som krävs. Behörighetskraven ska dock ha en grund i utbildningens innehåll, inte enbart i namnet på avlagd examen, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

I Finland har den finska sidans kuratorer bestått av socionomer och socialarbetare, medan det på svenska sidan också finns ett stort antal utvecklingspsykologer som arbetar som kuratorer. Idag klassas en stor del av kuratorerna som obehöriga, trots att den utbildningsbakgrund de har ger dem kompetens att fungera som kuratorer.

– Utvecklingspsykologernas utbildning är anpassad till kuratorsyrket. Utbildningen fokuserar på barn och ungas utveckling samt tar upp utmaningar och problem som kan vara centrala i många ungas liv. Ändringen är nödvändig för våra svenskspråkiga ungas lika rättigheter i utbildningen.

– Utslagningen av unga hör till en av de största utmaningarna för vårt samhälle. Därför är det viktigt att vi aktivt satsar på förebyggande åtgärder. Att garantera en tillräcklig mängd kuratorer och stödpersonal är därför av stor vikt för att stöda ungas välmående och motarbeta utslagning.

Torvalds vill stärka anti-penningtvättsreglerna

Arbetet med att uppdatera EU:s anti-penningtvättsdirektiv pågår för tillfället i Europaparlamentet. Nils Torvalds, som tillsammans med sin kollega Petr Ježek leder förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen, har lämnat in en rad ändringsförslag.

Lue edellinen artikkeli

Ställningstagande om grundlagsutskottets utlåtande gällande jourreformen

Svenska folkpartiets partistyrelse uttrycker sitt starka stöd för partiordförande Anna-Maja Henrikssons framgångsrika arbete i samband med behandlingen av jourreformen i riksdagens grundlagsutskott.

Lue seuraava artikkeli