Aloite 15 – Vuorotyöntekijöiden oikeus sairaan lapsen hoitovapaaseen

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • selkeytetään vuorotyön säännöksiä sairaan lapsen hoidon suhteen vuorokausilevon takaamiseksi.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa, että työn ja perheen yhteensovittaminen on helppoa. Vuorotyötä tekeville vanhemmille voi joskus olla haastavaa saada arki sujumaan sujuvasti, varsinkin jos lapsi sairastuu ja vanhempien on oltava kotona hoitamassa sairasta lasta. Tällä hetkellä sairaan lapsen kanssa kotiin voi jäädä yksi vanhempi kerrallaan. Tämä tarkoittaa, aivan kuten aloitteentekijät aloitteessaan toteavat, että yövuorossa työskennellyt vanhempi voi hoitaa sairasta lasta päivällä toisen vanhemman ollessa töissä, mutta hänen odotetaan silti olevan valmis uuteen yövuoroon.

Paikallisen sopimisen avulla työnantajat ja työntekijät voivat sopia, että työntekijä, joka on yövuoron jälkeen hoitanut sairasta lasta kotona, voi jäädä seuraavan yövuoron sijasta kotiin ja saada silti palkkaa. Laki ei kuitenkaan velvoita työnantajaa tarjoamaan tätä mahdollisuutta työntekijälle.

Sen lisäksi, että tällainen tilanne on työntekijän kannalta haastava, se voi myös vaarantaa työturvallisuuden, koska työntekijällä ei ole ollut mahdollisuutta riittävään lepoon työvuorojen välillä. Jos asiaa koskevaa lainsäädäntöä tarkistettaisiin, se aiheuttaisi silti epäoikeudenmukaisia tilanteita muille perheille. Perheissä, joissa vanhemmat työskentelevät toimistoaikana, voi vastaavasti joutua olemaan yön ajan hereillä hoitamassa sairasta lasta, jolloin myöskään vuorokausilepo ei täyty. Paikallinen sopiminen, erityisesti aloilla, joilla työ- tai potilasturvallisuus saattaa vaarantua, voi olla tapa vastata haasteisiin.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • selkeytetään vuorotyön säännöksiä sairaan lapsen hoidon suhteen vuorokausilevon takaamiseksi.

Aloite

Työsopimuslain 26.1.2001/55 mukaan työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata sairaan lapsen hoitoon enintään neljä työpäivää kerrallaan. Vuorotyötä tekeviin tämä sääntö ei päde. Tilanne voisi hyvin olla seuraava: yövuoroa tekevä työntekijä on ensin töissä (terveydenhuoltoalan sopimuksen luvun 3 kappaleen 11 alakohdan 2 mukaan enintään 11 tuntia), sitten hän huolehtii sairaasta lapsesta kotiin palattuaan ja sitten taas lähtee töihin. Asianomaisella ei ole oikeutta olla poissa töistä tilapäisen hoitovapaan perusteella, eikä tätä oikeutta ole myöskään kumppanilla, jos hänellä on toimistotyöaika (klo 8-16). Yövuorossa työskentelevällä on aikaa nukkua noin 3 tuntia kumppanin kotiin tulon jälkeen ennen kuin on taas aika valmistautua seuraavaan vuoroon, mikä ei ole kestävä tilanne.

Aloitteen päätösehdotus

Ruotsalaisen kansanpuolueen naisjärjestö Svenska Kvinnoförbundet vaatii, että RKP toimii eduskunnassa ja hallituksessa sen hyväksi, että:

  • lapsen toisella huoltajalla tai vuorotyötä ja yövuoroja tekevän tai tehneen henkilön kumppanilla on oltava oikeus saada tilapäistä hoitovapaata sairaan lapsen hoitoa varten.
  • vuoro- tai yötyötä tekevien vuorokautista lepoaikaa ei voida tulkita tilapäiseksi hoitovapaaksi selventämällä työsopimuslain 26.1.2001/55 4 luvun 6 §:a.

Aloitteentekijä

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundetin puheenjohtaja

Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundetin pääsihteeri