Aloite 17 – Nuorten hyvinvointia tulee tukea

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

 • lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointeja käytetään päätöksenteossa
 • myös ruotsiksi koulutetaan riittävästi psykoterapeutteja ja että psykoterapiakoulutus on maksuton
 • yliopistojen ensikertalaisille varatuista kiintiöistä luovutaan
 • nuorten mielenterveyspalvelut ja tukipalvelut ovat helposti saatavilla varhaisessa vaiheessa, muun muassa matalan kynnyksen vastaanottojen muodossa.
 • yhteistyötä kolmannella sektorilla tiivistetään koskien matalan kynnyksen palveluita

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Kuluneet vuodet ovat olleet nuorille poikkeuksellisen vaikeita. Pandemia on jättänyt jälkiä, jotka näkyvät yhä lasten ja nuorten lisääntyneenä pahoinvointina. Kuten aloitteentekijä huomauttaa, tutkimukset osoittavat eritoten tyttöjen voivan huonosti. On ehdottoman tärkeää, että puutumme näihin ongelmiin ja onnistumme palauttamaan nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden ennen kuin tilanne pahenee. Ruotsalainen kansanpuolue ottaa nuorten pahoinvoinnin vakavasti. Haluamme laatia nuorisopaketin, joka sisältää muun muassa terapiatakuun, pitkäaikaisia panostuksia koulutukseen sekä panostuksia, joilla varmistetaan, ettei yksikään nuori jää ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Nuorille tulee aina olla apua saatavilla ja avun hakemisen kynnyksen tulee olla matala. Mielenterveyshuoltoon tulee saada yhteys välittömästi, ja mielenterveyspalveluissa on erityisen tärkeää saada palvelua omalla äidinkielellä. Tällä hetkellä meillä on kova pula erityisesti ruotsinkielisistä koulupsykologeista, kuraattoreista ja psykoterapeuteista, ja siksi RKP haluaa tehdä töitä, jotta heitä koulutetaan lisää ja jotta psykoterapiakoulutuksesta tehdään maksutonta. Lisäksi haluamme, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa on saatavilla ja sille taataan riittävät resurssit.

Tämän lisäksi RKP haluaa kehittää kouluvalmentajatoimintaa ja opinto-ohjausta kaikilla asteilla tukeakseen edelleen lasten ja nuorten arkea. Nuorten tulee tuntea, että heillä on paikka yhteiskunnassa, he tulevat kuulluiksi ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Haluamme tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä parantamalla heidän taloudellista asemaansa, muun muassa nostamalla edelleen opintotuen tulorajoja. Yliopistojen ensihakijoille varatut kiintiöt on poistettava.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

 • lapsivaikutusten arviointeja käytetään päätöksenteossa
 • myös ruotsiksi koulutetaan riittävästi psykoterapeutteja ja että psykoterapiakoulutus on maksuton
 • yliopistojen ensikertalaisille varatuista kiintiöistä luovutaan
 • nuorten mielenterveyspalvelut ovat helposti saatavilla varhaisessa vaiheessa, muun muassa matalan kynnyksen vastaanottojen muodossa.

Aloite

Nuorten mielenterveys ja koettu elämänlaatu ovat heikentyneet viime vuosina. Magman raportin (2022) mukaan yli puolet ruotsinkielisistä 15-19-vuotiaista nuorista ilmoitti tuntevansa ahdistusta tulevaisuudesta, ja niiden osuus, jotka kokevat elämällään olevan tarkoitus, on puolittunut 63 prosentista 30 prosenttiin. Yhä useampi nuori tuntee itsensä yksinäiseksi ja niiden nuorten osuus, joilla on ystäviä, perhettä tai aikuinen, jonka puoleen kääntyä, on laskenut.

Tytöt voivat yleensä poikia huonommin. Nuorten mukaan heille lisäarvoa tuovat osallistuminen järjestettyyn vapaa-ajan toimintaan, perheen ja ystävien kanssa oleminen sekä mahdollisuus vaikuttaa poliittisesti. Nuorten mielenterveysongelmiin vaikuttavat myös yhteiskunnalliset kriisit, kuten koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja ilmastokriisi.

Ruotsinkielisessä oppilas- ja terveydenhuollossa on puutteita, ja kolmannen sektorin tukipalvelut ovat ruotsiksi rajatumpia. Ruotsinkielisistä mielenterveysalan ja nuorisopsykiatrian ammattilaisista, koulupsykologeista, koulukuraattoreista, terveydenhoitajista ja psykoterapeuteista on huutava pula. Yhtenä syynä ovat alhaiset koulutusmäärät ja julkisen terveydenhuollon alhainen houkuttelevuus.

Meidän on toimittava näiden haasteiden ja vakavien seurausten torjumiseksi sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. Sen lisäksi, että taataan riittävät ja laadukkaat sekä oikea-aikaiset hoito- ja tukipalvelut, meidän on tuettava nuorten elämänhallintaa tarjoamalla mm. merkityksellinen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on riittävästi aikuisia. Svenska Kvinnoförbundet näkee nämä toimenpiteet tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeinä, kun samalla jatkamme työtä oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan ja elinvoimaisen planeetan puolesta, missä myös tulevat sukupolvet viihtyvät.

Aloitteen päätösehdotus

Ruotsalaisen kansanpuolueen naisjärjestö Svenska Kvinnoförbundet vaatii, että RKP toimii eduskunnassa ja hallituksessa sen hyväksi, että:

 • tehdään nuoria koskettavien päätösten vaikutusten arviointeja.
 • THL tekee analyysin psykososiaalisen tuen saatavuudesta eri kieliryhmissä.
 • hyvinvointialueet selvittävät ja luovat erityisratkaisuja ruotsinkielisten hoitoketjujen takaamiseksi.
 • psykoterapiakoulutuksessa on riittävästi opiskelupaikkoja myös ruotsiksi.
 • psykoterapiakoulutus luokitellaan valtion tuen piiriin kuuluvaksi erikoistumiskoulutukseksi.
 • koulutusjärjestelmä tukee tukea nuoria ja yliopistojen ensikertalaiskiintiöt romutetaan.
 • selvitetään, mitkä toimijat voivat tukea nuoria, jotka eivät vielä ole mielenterveyspalvelujen tarpeessa ja että nämä palvelut järjestetään ja tarjotaan palveluna kaikilla alueilla.

Aloitteentekijä

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundetin puheenjohtaja

Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundetin pääsihteeri