Motion 17 – Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Beslut

SFP arbetar för

 • att barn- och ungdomskonsekvensbedömningar används i beslutsfattandet
 • att det utbildas tillräckligt med psykoterapeuter också på svenska och att psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri
 • att slopa förstagångskvoterna i högskoleantagningen
 • att mentalvårdstjänsterna och stödtjänster för unga är lättillgängliga i ett tidigt skede, bland annat via lågtröskelmottagningar
 • att samarbetet med tredje sektorn intensifieras gällande lågtröskeltjänster

Behandling

Partifullmäktiges svar

De senaste åren har varit exceptionellt tunga för unga.  Pandemin har lämnat spår efter sig som än i dagens läge är synliga i form av ett ökat illamående bland barn och unga.  Som motionären påpekar visar undersökningar att det i synnerhet är flickor som mår dåligt. Det är ytterst viktigt att vi åtgärdar dessa problem och återställer välbefinnandet och den mentala hälsan innan situationen förvärras. Svenska folkpartiet tar de ungas illamående på allvar. Vi vill ta fram ett ungdomspaket som ska innehålla bland annat en terapigaranti, långsiktiga satsningar på utbildning samt satsningar som säkerställer att ingen ung person blir utan arbete eller studieplats.

Hjälpen ska alltid finnas tillgänglig för unga och tröskeln för att söka hjälp ska alltid vara låg. Kontakten till psykvården måste fås omedelbart och speciellt viktigt är att man får service på sitt modersmål när det gäller mentalvårdstjänster. För tillfället har vi en stor brist på skolpsykologer, kuratorer och psykoterapeuter, särskilt på svenska, och därför vill SFP jobba för att utbilda fler och för att psykoterapiutbildningen görs avgiftsfri. Dessutom vill vi att elev- och studerandevården ska vara tillgänglig och garanteras tillräckliga resurser.

Utöver detta vill SFP utveckla skolcoachverksamheten och studiehandledningen på alla stadier för att ytterligare kunna stödja barns och ungas vardag. Unga ska känna att de har en plats i samhället, att de blir hörda och har en möjlighet att påverka.

Vi vill stödja de studerandes välbefinnande och mentala hälsa genom att förbättra deras ekonomiska ställning, bland annat genom att ytterligare höja inkomstgränserna för studiestödet. Förstagångskvoterna i högskoleantagningen ska slopas.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

 • att barnkonsekvensbedömningar används i beslutsfattandet
 • att det utbildas tillräckligt med psykoterapeuter också på svenska och att psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri
 • att slopa förstagångskvoterna i högskoleantagningen
 • att mentalvårdstjänsterna för unga är lättillgängliga i ett tidigt skede, bland annat via lågtröskelmottagningar

Motion

De ungas psykiska hälsa och upplevda livskvalitet försämrats under de senaste åren, enligt Magmas (2022) rapport uppgav över hälften av de svenskspråkiga unga i åldern 15-19 år att de känner ångest inför framtiden och att andelen som upplever att livet har en mening halverats från 63 till 30 procent. Allt fler unga känner sig ensamma och andelen unga som har vänner, familj eller någon vuxen att vända sig till har minskat. Flickor mår generellt sämre än pojkar. Unga uppger att saker som ger mervärde är deltagande i arrangerade fritidsaktiviteter, umgänge med familj och vänner och att ha möjligheten att påverka politisk. Bidragande faktorer till ungdomars psykiska ohälsa är också samhällskriser som coronapandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och klimatkrisen.

Det finns brister i svenskspråkig elev-, hälso-, och sjukvård och på svenska är tredje sektorns stödtjänster mer begränsade. Det råder en allvarlig brist på svensktalande professionella inom mentalvården samt ungdomspsykiatrin, skolpsykologer, skolkuratorer, hälsovårdare och inom psykoterapin är bristen katastrofal. En bidragande orsak är låga utbildningsvolymer och den offentliga vårdsektorns låga attraktionskraft.

För att motarbeta dessa utmaningar och allvarliga konsekvenser på både samhälls- och individnivå måste vi agera. Förutom att garantera tillräckliga och högkvalitativa vård- och stödtjänster i rätt tid, behöver vi också stöda ungas livshantering genom bl.a. en meningsfull och trygg uppväxtmiljö med tillräckligt många vuxna. Svenska Kvinnoförbundet ser dessa åtgärder som avgörande för framtiden, samtidigt som vi fortsätter jobba för ett rättvist och jämlikt samhälle och en livsduglig planet där också kommande generationer ska trivas.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

 • Att det görs konsekvensbedömningar av beslut som berör unga
 • Att THL gör en analys av tillgången till psykosocialt stöd i de olika språkgrupperna
 • Att välfärdsområdena utreder behovet av och skapar särlösningar för att garantera svenskspråkiga vårdkedjor.
 • Att det finns tillräckligt med studieplatser inom psykoterapiutbildning också på svenska
 • Att psykoterapiutbildningen klassificeras som specialiseringsutbildning som omfattas av statligt understöd
 • Att utbildningssystemet ska stödja unga, kvoten för förstagångssökande till högskolor slopas
 • Att det görs en utredning över vilka aktörer som kan stödja ungdomar som inte ännu är i behov av mentalvårdstjänster och att dessa tjänster organiseras och erbjuds som en service i alla regioner

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare