Aloite 20 – Ikäystävällinen Suomi

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • valtakunnallisen ikäohjelman tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä
  • hyvinvointialueet ja kunnat pyrkivät aktivoimaan ikäihmisiä kuntoutuksen avulla varhaisessa vaiheessa ja varaavat siihen riittävästi resursseja
  • hyvinvointialueet ja kunnat tekevät työtä sen hyväksi, että ikäihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi otetaan huomioon strategioita laadittaessa.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Aloitteessa nostetaan esiin tärkeä asia. Vaikka koronapandemian voidaan katsoa päättyneen, paljon työtä on vielä jäljellä ennen kuin sen aiheuttamat seuraukset on korjattu. Tämä näkyy yhteiskunnan vanhemman sukupolven keskuudessa.
Heille pandemia merkitsi usein lisääntynyttä yksinäisyyttä, lisääntynyttä henkistä rasitusta, vähemmän liikuntaa ja heikentynyttä toimintakykyä. Seurausten käsittelemättä jättäminen merkitsee suuria kustannuksia yhteiskunnalle. Meidän on nyt tehtävä ennaltaehkäiseviä panostuksia vanhustenhuoltoon.

Hyvinvointialueiden strategioissa tulee ottaa huomioon myös ikäihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi. On tärkeää, että hyvinvointisektorilla panostetaan mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikissa ikäryhmissä. RKP tekee taukoamatta työtä sen hyväksi, että ruotsinkieliset palvelut huomioidaan hyvinvointialueiden strategioissa eri näkökulmista.

Kansallisessa ikäohjelmassa, johon aloitteessakin viitataan, määritellään yhteiset tavoitteet ja menetelmät, joilla varaudutaan väestön ikääntymiseen pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Ikäohjelma kannustaa mahdollisimman toimivan vanhuuden turvaamiseen ja taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Ohjelmassa esitetään kuusi tavoitetta, jotka tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.
RKP jatkaa työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Ikääntymisen pitäisi olla turvallista, ja on tärkeää, että saa tarvitsemaansa apua ja hoitoa. RKP haluaa kotihoidon ja kotisairaanhoidon toimivan ja että erilaista tuettua asumista on saatavilla kohtuulliseen hintaan. On myös tärkeää, että kuljetuspalvelut ovat luotettavia ja toimivia. Puoluekokouksessa 2022 päätettiin kartoittaa ikäihmisten kuntoutuksen tarve ennakoivasti jo varhaisessa vaiheessa ja varata riittävästi resursseja kuntoutukseen. Lisäksi päätettiin, että RKP toimii sen hyväksi, että kaikille hyvinvointialueille perustetaan arviointi- ja kuntoutusyksiköitä, joilla varmistetaan tasavertainen kuntoutuksen saatavuus asuinpaikasta riippumatta.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • valtakunnallisen ikäohjelman tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä
  • hyvinvointialueet ja kunnat pyrkivät aktivoimaan ikäihmisiä kuntoutuksen avulla varhaisessa vaiheessa ja varaavat siihen riittävästi resursseja
  • hyvinvointialueet ja kunnat tekevät työtä sen hyväksi, että ikäihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi otetaan huomioon strategioita laadittaessa.

Aloite

Hallitusohjelman mukaisesti tulee laatia monialainen ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Erityishuomiota tulee kiinnittää palvelujen kehittämiseen eritoten useita erilaisia palveluita tai erityistukea tarvitseville. On erittäin tärkeää, että tämä myös toteutuu ja että ohjelmasta tulee myös ikäystävällinen.

Ensimmäisten pandemiavuosien rajoitukset koskettivat koko yhteiskuntaa. Monille iäkkäille, erityisesti yksin asuville, eristyneisyydestä ja turvattomuudesta tuli pysyvä osa elämää. Sosiaalisten ärsykkeiden, seuran ja liikunnan puute on johtanut monen iäkkäiden ihmisen fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin huononemiseen.

Tämä ei ole vain yksilöllinen ongelma, vaan koko yhteiskunnan ongelma. Ikäväestön kasvu yhdistettynä heikompaan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin johtaa siihen, että yhteiskunnan palveluita tarvitaan yhä enemmän sekä kotihoidon että erilaisten ikäihmisille suunnattujen asumismuotojen muodossa. Jo nyt vanhustenhuollon henkilökunnan puute ja hoitopaikkojen puute on ongelma. Pitkät odotusajat laitosasumisen paikoille lisäävät kotihoidon tarvetta, missä taas henkilökunnan puute voi johtaa stressiin ja se puolestaan huonoon hoitoon ja hoivaan.

On äärimmäisen tärkeää, että hyvinvointialueilla laaditaan suunnitelmia siitä, miten vanhusten fyysistä ja henkistä terveyttä pyritään parantamaan ja miten ikäihmiset saadaan pidettyä aktiivisina ja sitoutuneina yhteiskunnan jäseninä.

Aloitteen päätösehdotus

Aloitteentekijät ehdottaa, että:

  • RKP toimii eduskunnassa, hyvinvointialueilla ja kunnissa sen hyväksi, että tulevan ikäohjelman tarkoitus toteutuu.
  • RKP toimii hyvinvointialueilla ja kunnissa sen hyväksi, että laaditaan suunnitelmia siitä, miten ikäihmisten pandemian myötä kohtaama eristyneisyys ja yksinäisyys murretaan.
  • RKP toimii hyvinvointialueilla ja kunnissa sen hyväksi, että ikäihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi huomioidaan laadittaessa strategioita hyvinvointialueille.

Aloitteentekijä

Gunvor Brettschneider

Björn Fant