Motion 20 – Ett åldersvänligt Finland

Beslut

SFP arbetar för

  • att målen i det nationella åldersprogrammet uppnås till år 2030
  • att välfärdsområdena och kommunerna arbetar för att återaktivera äldre genom rehabilitering i ett tidigt skede och reserverar tillräckliga resurser för detta ändamål
  • att välfärdsområden och kommuner arbetar för att de äldres fysiska och psykiska välmående beaktas i utarbetandet av strategier

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter fram ett viktigt ärende. Trots att pandemin kan anses vara över återstår fortfarande mycket arbete innan konsekvenserna av pandemin åtgärdats. Dessa syns bland den äldre generationen i samhället. För dessa innebar pandemin ofta ökad ensamhet, ökad psykisk belastning, mindre motion och försämrad funktionsförmåga.  Att lämna följderna obehandlade innebär stora kostnader för samhället.  Vi behöver nu göra förebyggande satsningar i äldrevården.

De äldres fysiska och psykiska välmående ska också tas i beaktande i välfärdsområdenas strategier. Det är viktigt att välfärdsområdet satsar på mentalvårdstjänsterna och den förebyggande servicen i alla åldersgrupper. Svenska folkpartiet jobbar oavbrutet för att den svenska servicen beaktas i välfärdsområdenas strategier ur flera olika perspektiv.

I det nationella åldersprogrammet, som motionären hänvisar till, fastställs de gemensamma målen och metoderna för hur man kan förbereda för befolkningens åldrande över valperioderna. Åldersprogrammet uppmuntrar tryggandet av en så funktionsduglig ålderdom som möjligt och uppbyggnaden av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart servicesystem. Programmet presenterar sex mål som ska uppnås till år 2030.  Svenska folkpartiet kommer även framöver arbeta för att dessa mål förverkligas.

Det ska vara tryggt att bli äldre och det är viktigt att man får den hjälp och vård man behöver. Svenska folkpartiet vill att hemvården och hemsjukvården ska fungera och olika stödboenden ska finnas tillgängliga till ett rimligt pris. Det är även viktigt att färdtjänsterna är pålitliga och fungerar. Under partidagen 2022 fattades beslut om att i förebyggande syfte kartlägga behovet av rehabilitering bland de äldre i ett tidigt skede och reservera tillräckliga resurser för rehabiliteringen. Därtill beslöt partidagen att Svenska folkpartiet ska jobba för att enheter för bedömning och rehabilitering inrättas i alla välfärdsområden för att säkerställa tillgången till likvärdig rehabilitering oberoende av boningsort.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att målen i det nationella åldersprogrammet uppnås till år 2030
  • att välfärdsområdena och kommunerna arbetar för att återaktivera äldre genom rehabilitering i ett tidigt skede och reserverar tillräckliga resurser för detta ändamål
  • att välfärdsområden och kommuner arbetar för att de äldres fysiska och psykiska välmående beaktas i utarbetandet av strategier

Motion

I enlighet med regeringsprogrammet skall ett förvaltningsövergripande åldersprogram utarbetas fram till år 2030: För ett ålderskunnigt Finland. I detta skall särskild uppmärksamhet fästas vid att utveckla tjänsterna för de människor som behöver fler olika tjänster eller som är i behov av särskilt stöd. Det är av stor vikt att detta också förverkligas och att detta även blir ett åldersvänligt program.

Restriktionerna under de första “pandemiåren” drabbade hela samhället. Hos många äldre, särskilt hos de ensamboende, blev isoleringen och otryggheten en bestående del av tillvaron. Bristen på social stimulans, umgänge och motion har lett till att både den fysiska och psykiska välmågan hos många äldre har försämrats.

Detta är inte endast ett individuellt problem utan ett problem för hela samhället. Ett ökat antal äldre kombinerat med försämrad fysisk och psykisk välmåga leder till ett ökat behov av samhällsservice både i form av behov av hemvård och i form av behov av olika former av äldreboende. Redan nu är bristen på personal inom äldreomsorgen och bristen på platser inom äldreboende ett problem. Långa väntetider till institutionsplatser för de äldre leder till ökat behov av hemvård, där igen bristen på personal kan leda till stress, som i sin tur kan leda till vanvård.

Det är av största vikt att det i välfärdsområdena uppgörs planer för hur de äldres fysiska och psykiska hälsa skall förbättras och hur de äldre skall återta sin plats som aktiva och engagerade samhällsmedlemmar.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Seniorer i Nyland föreslår

  • att SFP:s representanter i riksdag, välfärdsområden och kommuner arbetar för att intentionerna i det kommande åldersprogrammet förverkligas
  • att SFP:s representanter i välfärdsområdena och kommunerna arbetar för att planer uppgörs för hur den isolering och ensamhet, som de äldre drabbats av som en följd av restriktionerna under pandemin, bryts.
  • att SFP:s representanter i välfärdsområden och kommuner arbetar för att de äldres fysiska och psykiska välmåga beaktas då strategier för välfärdsområdens arbete utarbetas.

Motionär

Gunvor Brettschneider Björn Fant

Styrelsemedlem Ordförande