Aloite 26 – Toimenpideohjelma ruotsin kielen käyttämiseksi arjessa

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • Suomenruotsalaiset kansankäräjät eli Svenska Finlands folkting laatii toimenpideohjelman ruotsin kielen käytön vahvistamiseksi arjessa.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Ruotsalainen kansanpuolue on ainoa puolue, joka toimii johdonmukaisesti ruotsin kielen aseman vahvistamiseksi Suomessa. Viimeksi kuluneella hallituskaudella RKP on varmistanut uuden kansalliskielistrategian laatimisen. Strategian toimenpiteet on nyt pantava täytäntöön.

Eri organisaatioilla ja kolmannella sektorilla on tässä työssä eri roolit. Suomenruotsalaisilla kansankäräjillä (Svenska Finlands folkting) on lakisääteinen tehtävä edistää nimenomaan tätä. Sillä on myös valitut edustajat lähes kaikista eduskuntapuolueista, joten sen toiminta on parlamentaarisesti ankkuroitua. Se on se järjestö, joka pystyisi laatimaan konkreettisen toimintaohjelman ruotsin kielen käytön vahvistamiseksi arkielämässä. Folktingetin kautta ohjelma voitaisiin panna täytäntöön niin valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla kuin kunnissakin.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • Suomenruotsalaiset kansankäräjät eli Svenska Finlands folkting laatii toimenpideohjelman ruotsin kielen käytön vahvistamiseksi arjessa.

Aloite

RKP:n puolueohjelmassa todetaan seuraavasti:

”Olemme kokoava poliittinen kansanliike kaikille, jotka haluavat tehdä työtä Suomen puolesta, jossa on kaksi elävää kansalliskieltä: ruotsi ja suomi. Kaksi kieltämme ovat kansallinen menestystekijä. Teemme työtä vahvan ruotsalaisuuden, toimivan kaksikielisyyden sekä elävän pohjoismaisuuden puolesta. Lisäksi kunnioitamme kaikkia eri kieliä ja kulttuureja Suomessa.”

Kahden vahvan kansalliskielemme ruotsin ja suomen sekä vähemmistökielten säilyttäminen ja kehittäminen on taattu perustuslaissa. Puolueojelmassamme todetaan:

  • ”Yksikielisesti ruotsinkieliset hallinnolliset ratkaisut, laitokset ja ympäristöt luovat edellytyksiä elävälle kaksikielisyydelle ja tukevat suomenruotsalaista identiteettiä ja kulttuuriautonomiaa.
  • Uudistusten vaikutuksia arvioidaan kielinäkökulmasta ja hallintoon rekrytoidaan henkilöitä, jotka hallitsevat molemmat kansalliskielet. Sekä julkisesti että yksityisesti tuotetut palvelut taataan molemmilla kansalliskielillä.
  • Kaksi- ja monikielisyys on etu. Kaksikielisten perheiden arki ja erityistarpeet huomioidaan.”

Erilaisissa ohjelmissa ja tilaisuuksissa käsitellään tarvetta toimenpiteille, jotka vahvistavat ruotsin kielen asemaa Suomessa. Suurimmaksi osaksi kyse on politiikasta, jota tehdään eduskuntatyössä. Myös erilaiset yhteistyöorganisaatiot käsittelevät kieleen liittyviä kysymyksiä. Suomenruotsalaiset kansankäräjät eli Svenska Finlands folkting tekee ruotsin kieltä näkyväksi Suomessa ja kiinnittää huomiota kahteen kansalliskieleemme.

Puolueella ei kuitenkaan ole konkreettista ohjelmaa sille, miten voimme eri yhteyksissä edistää näitä tavoitteita käytännössä. Ohjelma olisi tärkeä, sillä sen kautta voitaisiin korostaa kielen merkitystä arjessa ja ruotsin kielen käyttöä kaikissa tilanteissa. Ohjelma voisi sisältää:

– suosituksia organisaatiomme kaikille tasoille,

– ohjausta paikallisten ja kansallisten elinten luottamushenkilöille,

– tavoitteita sille, mitä haluamme tehdä yhdessä kumppaneidemme kanssa sekä

– tietoa siitä, mihin yrityksiin ja laitoksiin haluamme vaikuttaa

Aloitteen päätösehdotus

  • että puolue laatii konkreettisen toimintaohjelman siitä, miten ruotsin käyttö arjessa tehdään luonnolliseksi ja tasa-arvoiseksi suomen kielen kanssa
  • että ohjelman pohjalta laaditaan suosituksia yhdistyksille, kuntajärjestöille, piireille ja luottamusmiehille eri tasoilla sekä edustajille yhteistyö- ja muissa luottamustehtävissä

Aloitteentekijä

Martin Heinrichs, Suur-Tapiola

Harry Mickelson, Suur-Tapiola