Motion 26 – Åtgärdsprogram för att använda svenska i vardagen

Beslut

SFP arbetar för:

  • att Svenska Finlands folkting tar fram ett åtgärdsprogram för stärkandet av användningen av svenska i vardagen

Behandling

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet är det enda partiet som konsekvent jobbar för stärkandet av svenskans ställning i Finland. Under pågående regeringsperiod har SFP sett till att en ny nationalspråksstrategi utarbetats. Åtgärderna i den ska nu förverkligas i praktiken.

Olika organisationer har olika roller i det här arbetet, och den tredje sektorn spelar här en viktig roll. Svenska Finlands folkting har dessutom en lagstadgad roll uttryckligen för detta ändamål. Då Folktinget därtill har valda representanter från nästan alla riksdagspartier så förankras dess åtgärder parlamentariskt. Folktinget är den organisation som kunde ta fram ett konkret åtgärdsprogram för hur vi stärker användningen av svenskan i vardagen. Via Folktinget kan vi dessutom få programmet implementerat både inom statsförvaltningen, i välfärdsområdena och i kommunerna.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att Svenska Finlands folkting tar fram ett åtgärdsprogram för stärkandet av användningen av svenska i vardagen

Motion

I SFPs partiprogram säger vi att:

”Vi är den samlande politiska folkrörelsen för alla som vill arbeta för ett Finland med två levande nationalspråk, svenska och finska. Våra två språk är en nationell framgångsfaktor. Vi arbetar för en stark svenskhet, för en fungerande tvåspråkighet och för en levande nordism. Detta kombinerat med respekt för alla modersmål och kulturer i Finland.”

Bevarande och utvecklande av de två starka nationalspråken, svenska och finska och minoritetsspråken är garanterat i grundlagen. I programmet slår vi fast att

  • ”Enspråkigt svenska förvaltningslösningar, institutioner och miljöer skapar förutsättningar för en levande tvåspråkighet och stöder den finlandssvenska identiteten och kulturautonomin.
  • Reformer konsekvensbedöms ur ett språkperspektiv och förvaltningen rekryterar personal med kunskaper i båda nationalspråken. Såväl offentligt som privat producerade tjänster och service garanteras på båda nationalspråken.
  • Två- och flerspråkighet är en rikedom. Tvåspråkiga familjers vardag och speciella behov beaktas.”

Vi tar upp i olika program och tillfällen behovet av åtgärder som stärker det svenska språkets ställning i Finland. För det mesta handlar det om politik som hänför sig till arbetet i riksdagen. Vi har även samarbetsorganisationer som jobbar med frågor kring språket. Folktinget jobbar för att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk.

Partiet har dock inte ett konkret program för hur vi i praktiken i olika sammanhang kan främja dessa målsättningar. Ett program vore viktigt för att framhäva språkets betydelse i vardagen och användningen av svenska i alla situationer. Det kunde innehålla

–         rekommendationer för alla nivåer i vår organisation,

–         vägledning får de förtroendevalda i lokala- och nationella organ,

–         målsättningar för vad vi vill göra tillsammans med våra samarbetspartners och

–         vilka företag och institutioner vi vill påverka

Motionärens beslutsförslag

  • ATT partiet skall arbeta fram ett konkret åtgärdsprogram för hur vi gör användningen av svenskan i vardagen naturligt och jämlikt med finskan
  • ATT utgående från programmet göra rekommendationer åt föreningarna, kommunorganisationerna, kretsarna, förtroendemännen i olika organ på alla nivåer och representanter i samarbets-och andra förtroendeuppdrag

Motionär

Martin Heinrichs, Stor-Hagalund

Harry Mickelson, Stor-Hagalund