Aloite 29 – Taide- ja taitoaineiden lukiodiplomi

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • selvitetään, miten ylioppilastutkinnon koe voitaisiin korvata lukiodiplomilla tai miten lukiodiplomi voisi olla osa ylioppilastutkintoa
  • selvitetään mahdollisuutta ottaa lukiodiplomi ja taiteen perusopetuksessa suoritettu tutkinto huomioon korkeakoulujen pääsykokeissa.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Luovat aineet tarjoavat mahdollisuuden oppia uusia kykyjä ja ilmaista itseään. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja vaatii uusia osaamisen muotoja. Jatkuvan oppimisen, jatkokoulutuksen ja osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa ja työelämässä vaaditaan entistä enemmän sopeutumiskykyä.
Tässä kehityksessä luovien taitojen merkitys korostuu. Muun muassa siksi on tärkeää, että edistämme luovien aineiden opintoja ja luovia harrastuksia koulussa ja vapaa-ajalla.

Lukiodiplomin tarkoituksena on, että opiskelija saa mahdollisuuden osoittaa tietonsa ja osaamisensa aineessa, joka ei sisälly ylioppilastutkintoon, esimerkiksi kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, kotitaloudessa ja liikunnassa. Lukiodiplomi on ylioppilastutkinnon liite, ja ohjeet sen suorittamisesta ja arvostelusta antaa opetushallitus.

Lukiolain hyväksymisen yhteydessä vuonna 2018 eduskunta päätti, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittäisi olisiko mahdollista, että kaikkien lukiokoulutusta järjestävien olisi pakko tarjota mahdollisuutta suorittaa lukiodiplomi. Opetushallituksen laatima selvitys sisälsi ehdotuksia lukiodiplomin kehittämiseksi ja valmistui marraskuussa 2022.

Selvityksessä ehdotetaan muun muassa, että musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomia kehitettäisiin niin, että koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia tarjoamaan mahdollisuutta suorittaa diplomi. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan, että lukiodiplomi huomioitaisiin paremmin korkeakoulujen pääsykokeissa ja että pitkällä tähtäimellä pyrittäisiin siihen, että yksi ylioppilastutkinnon kokeista voitaisiin korvata lukiodiplomilla tai että se muutoin olisi osa ylioppilastutkintoa. Lisäksi vaaditaan lukiodiplomin suorittamisen yhdenmukaistamista niin, että sen muoto, rakenne ja arviointimenettely ovat samanlaisia kaikkialla Suomessa.

Myös aloitteessa ehdotetaan tätä.

Opetushallituksen selvitys toimii hyvänä pohjana jatkoselvityksille siitä, miten lukiodiplomin roolia voitaisiin jatkossa vahvistaa.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • selvitetään, miten ylioppilastutkinnon koe voitaisiin korvata lukiodiplomilla tai miten lukiodiplomi voisi olla osa ylioppilastutkintoa
  • selvitetään mahdollisuutta ottaa lukiodiplomi ja taiteen perusopetuksessa suoritettu tutkinto huomioon korkeakoulujen pääsykokeissa.

Aloite

Opetushallitus listaa Osaaminen 2035 -raportissa tulevaisuuden osaamistarpeita, ja yksi keskeisimmistä osaamistarpeista on luova osaaminen. Luovuus on innovaation perusta. Erilaisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi on ilmaistu eri yhteyksissä, mutta toistaiseksi niitä ei ole nähty konkreettisissa toimintaohjelmissa.

Koulussa mahdollisuudet luovuuskasvatukseen ovat vähäiset. Taito- ja taideaineet on karsittu opetussuunnitelmassa minimiin. Lukio-opinnoissa mahdollisuus valita luovia aineita on rajallinen. Opiskelijan valintaa ohjaavat tulevien opiskelupaikkojen pääsyvaatimukset, joten luovaa osaamista lisäävät aineet kuten musiikki ja kuvataiteet jäävät sivuosaan. Taideaineiden harrastaminen on pitkälti riippuvainen kotikaupungin tarjoamista mahdollisuuksista tai perheiden mahdollisuudesta tukea lapsiaan.

Lukiodiplomin voi nykyään suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, voimistelussa, mediataidossa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. On paikallisesta opetussuunnitelmasta ja koulusta kiinni annetaanko oppilaille tämä mahdollisuus. Ehdotettu muutos vahvistaisi taito- ja taideaineiden merkitystä ja korostaisi ajatusta lukiosta yleissivistävänä kouluna. Se vähentäisi myös lukio-opiskelijoiden paineita.

Tämän vuoksi lukiodiplomit tulisi yhdenmukaistaa, jotta voidaan varmistaa yhdenvertainen kohtelu kansallisella tasolla diplomia suoritettaessa. Ehdotettavia kehittämistoimenpiteitä ovat muun muassa lukiodiplomin sisällön, rakenteen ja arviointimenettelyn yhdenmukaistaminen.

Lukiodiplomeja tulee hyödyntää nykyistä paremmin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa lukion jälkeen.

Aloitteen päätösehdotus

Yksi ylioppilastutkinnon kokeista voitaisiin korvata lukiodiplomilla tai lukiodiplomi voisi muulla tavoin olla osa ylioppilastutkintoa ja taidediplomia tulisi hyödyntää opiskelijavalinnoissa korkeakouluihin.

Aloitteentekijä

Satu Roberg, SFP i Helsingfors

Fredrik Waselius, SFP i Grankulla