Motion 29 – Gymnasiediplom i konst- och färdighetsämnen

Beslut

SFP arbetar för:

  • att utreda hur ett prov i studentexamen skulle kunna ersättas med gymnasiediplomet eller att gymnasiediplomet på ett annat sätt skulle vara en del av studentexamen
  • att utreda möjligheten att beakta gymnasiediplom och examen inom den grundläggande konstutbildningen i högskoleantagningen

Behandling

Partifullmäktiges svar

Kreativa ämnen erbjuder en möjlighet till att lära sig nya talanger och uttrycka sig själv. Arbetslivet är i ständig förändring och kräver nya former av kompetens. Vikten av att kontinuerligt lärande, vidareutbildning och utvecklandet av kompetensen blir allt större och kravet på anpassningsförmåga i arbetslivet växer. Kreativa färdigheter kommer i denna utveckling till sin fördel. Bland annat därför är det viktigt att vi främjar både studier och hobbyer i kreativa ämnen i skolan och på fritiden.

Gymnasiediplomets syfte är att den studerande får visa kunskap och kompetens i ett ämne som inte inkluderas i studentexamen, till exempel i bildkonst, slöjd, musik, huslig ekonomi och gymnastik. Gymnasiediplomet är en bilaga till gymnasiets avgångsbetyg och instruktioner gällande utförandet och betygsättandet av gymnasiediplomet ges av Utbildningsstyrelsen.

I samband med att gymnasielagen godkändes år 2018 fattade riksdagen beslut om att utbildnings- och kulturministeriet skulle utreda möjligheten att göra det obligatoriskt för alla som ordnar gymnasieutbildning att erbjuda möjlighet att avlägga gymnasiediplom. Utredningen med förslag på hur gymnasiediplomet kan utvecklas blev färdig i november 2022 och utfördes av Utbildningsstyrelsen.

I utredningen föreslås bland annat att gymnasiediplomen i musik, bildkonst och gymnastik ska utvecklas så, att utbildningsanordnarna är förpliktigade att erbjuda dem. Dessutom föreslår utredningen att gymnasiediplomet bättre ska tas i beaktande i högskoleantagningen och att målet på lång sikt ska vara att ett prov i studentexamen kunde ersättas med gymnasiediplomet, eller att gymnasiediplomet på ett annat sätt kunde vara en del av studentexamen. Utöver det efterlyses en harmonisering av ordnandet av gymnasiediplomet så att dess utformning, uppbyggnad och bedömningsförfarande är lika för alla i Finland.

Dessa åtgärder föreslås även av motionärerna.

Utbildningsstyrelsens rapport fungerar som bra grund för vidare utredning om hur gymnasiediplomets roll kunde stärkas.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att utreda hur ett prov i studentexamen skulle kunna ersättas med gymnasiediplomet eller att gymnasiediplomet på ett annat sätt skulle vara en del av studentexamen
  • att utreda möjligheten att beakta gymnasiediplom och examen inom den grundläggande konstutbildningen i högskoleantagningen

Motion

I rapporten Osaaminen 2035 listar Utbildningsstyrelsen upp kompetenser för framtiden, och en av de mest centrala kompetenserna är kreativ kompetens. Kreativitet utgör grunden för innovationsförmåga. Olika medel för att uppnå målen har uttryckts i flera sammanhang, men har till dags dato inte synts i några konkreta handlingsprogram.

I skolan är chanserna för kreativitetsfostran ringa. Konst- och färdighetsämnen har i läroplanen gallrats till ett minimum. Vid gymnasiestudierna är kursvalen för kreativa ämnen begränsade. Elevens val styrs av kommande studieplatsers inträdeskrav, och de ämnen som ökar den kreativa kompetensen, såsom exempelvis musik och bildkonst, hamnar i skymundan. Utövandet av konstämnen är rätt långt beroende av de möjligheter som hemorten erbjuder, eller av familjernas möjligheter att stödja sina barn.

Gymnasiediplomet kan i dag avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans och teater. Det är upp till den lokala läroplanen och skolan om de studerande ges den här möjligheten. Förändringen skulle stärka konst- och färdighetsämnenas betydelse och betona tanken om gymnasiet som allmänbildande. Också pressen på gymnasiestuderande skulle minska.

Gymnasiediplom bör därför harmoniseras för att säkerställa likabehandling på nationell nivå vid avläggandet av diplomet. Bland utvecklingsåtgärderna som föreslås ingår bland annat harmonisering av gymnasiediplomens utformning, uppbyggnad och bedömningsförfarande.

Gymnasiediplomprestationer ska utnyttjas bättre än idag vid antagandet av studerande till högskolorna efter gymnasiet.

Motionärens beslutsförslag

Ett prov i studentexamen skulle kunna ersättas med gymnasiediplomet eller att gymnasiediplomet på ett annat sätt skulle vara en del av studentexamen och att konstdiplomen skall utnyttjas vid antagandet av studerande till högskolorna

Motionär

Satu Roberg SFP i Helsingfors

Fredrik Waselius SFP i Grankulla